Patates Üretiminde Tarımsal İlaç Kullanım Durumu ve Üretici Yaklaşımlarının Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma: Erzurum İli Pasinler İlçesi Örneği

Yazar: Avni Birinci, Ahmet Semih Uzundumlu
Yıl:2006
Yayım Yeri: 7. Türkiye Tarım Ekonomisi Kongresi Antalya
Konu:Tarımsal Yayım ve Haberleşme
Özet
Bu çalışmanın amacı Erzurum ili Pasinler ilçesinde patates üreticilerinin tarımsal ilaç kullanım eğilimlerini, çevreye olan duyarlılıklarını ve ilaç kullanım düzeylerini miktar ve değer olarak belirlemektir. Erzurum ili, özellikle Pasinler ilçesi, Türkiye’nin patates üretimi içerisinde önemli bir yere sahiptir. Erzurum’da 2004 yılında dikilen 5 386 ha patatesin %44,55’i (2 400 ha) ve üretilen 102 300 ton patatesin %46,69’u (48 000 ton) Pasinler ilçesinde üretilmiştir. Araştırma alanını temsil edebilecek biçimde seçilen 9 köyden toplam 95 patates üretimi yapan işletme basit tesadüfi örnekleme yöntemi ile belirlenmiş olup, yörede üreticilere ilaç pazarlayan 3 adet bayi ve kooperatif çalışanlarına 2004 yılını kapsayan anket yapılmıştır. Üreticilerin %67,33’ü kooperatiflerden %27,33’ü bayilerden ve %5,34’ü ise hem bayiler hem de kooperatiflerden ilaç temin etmektedir. Üreticilerin %11,58’i ilaç kalıntılarının yıkama ile etkisini yitirebileceği, %45,26′ sı kimyasal ilaçların kalıntı bırakmayacağını ifade etmiş olup, üreticilerin %48,42’si ilaçlamadan sonra ambalajları düzensizce çevreye atmakta, %29,47’si yakarak imha etmekte, %16,84′ ü toprağa gömmekte ve %5,27’si ise poşetleyerek çöp kutusuna atmaktadır. Bölgede üreticilerin hepsinin ilaç kullanma dışında uyguladıkları en önemli mücadele yöntemi, yabancı otların elle veya el çapası ile temizlenmesidir.
Anahtar Kelimeler: Pasinler İlçesi, Patates, Tarımsal İlaç

Araştırmayı İndir

Çiftçi Amaçlarının Bulanık Eşli Karşılaştırma Yöntemiyle Belirlenmesi: Erzurum İli Örneği

Yazar: Emine İkikat Tümer, Avni Birinci, Bülent Miran
Yıl: 2012
Yayım Yeri: 10. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarımsal İşletmecilik
Özet
Bu çalışmada, bulanık eşli karşılaştırma yöntemi ile çiftçilerin tarımsal üretime ilişkin olası amaçların önceliklerini belirlemek hedeflenmiştir. Bu hedefi gerçekleştirmek için Erzurum ilinde 68 çiftçi ile anket yapılmıştır. Anket yapılan çiftçilere yedi amaç sunulmuştur. Analiz sonuçlarına göre çiftçilerin “Borçları azaltmak” amacına en fazla önemi verdikleri belirlenmiştir. Yöredeki çiftçilerin “En az riskli üretim yapmak” amacına en az önemi verdikleri belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Amaç, Bulanık Eşli Karşılaştırma, Erzurum.
Araştırmayı İndir

Doğrudan Gelir Desteğinin Fındık Sektörüne Olası Etkilerinin Ekonometrik Analizi

Yazar: Avni Birinci, Tecer Atsan, Kenan Peker, Fahri Yavuz
Yıl: 2002
Yayım Yeri: 5. Türkiye Tarım Ekonomisi Kongresi Erzurum
Konu: Tarım ve Gıda Politikası
Özet: Türkiye ekonomisinde önemli bir yere sahip fındık sektöründe, dikim alanları Doğu Karadeniz Bölgesindeki eğimli fındık alanlarından alternatif ürünlerin ekonomik olarak üretilebileceği Batı Karadeniz Bölgesindeki taban arazilerine kaymakta ve bu da fındık arzı fazlalığına neden olmaktadır Emdik sektöründeki bu problemin asıl kaynağının yıllardan beri uygulanan, küçük ve orta büyüklükteki fındık üreticisine peşin Ödeme yapılmadığından fazla yansımayan yüksek destekleme fiyatları olduğu belirtilmektedir Bu çalışmada sektörün problemlerine çözüm getirecek uygun alternatif politikalar sunmak için sektörün ekonometrik modeli oluşturulmuştur Model ve modeldeki eşitlikler iyi açıklanırken, tüm parametrelerin işaretleri ekonomik teoriye uygun olarak tespit edilmiştir. Model, sektördeki problemin kaynağının yıllardan beri uygulanan yüksek destekleme fiyatları olduğunu doğrulamaktadır Ülke içindeki tüketim, gelir seviyesi ve reklama karşı tepkili, fakat fiyatlara tepkili değildir Kısa dönemde iç tüketimi artırmanın en iyi yolunun reklam olduğu görülmektedir Model sonuçlarına göre, destekleme fiyatları, fındık üreticisine piyasa garantisi sağlamak için üretim maliyetleri ve piyasa fiyatına yakın belirlenerek üreticiye sadece piyasa garantisi sağlanmalıdır Sadece, fındık dikini alanlarını belirleyen yönetmeliklerin izin verdiği alanlarda üretim yapanlara doğrudan gelir ödemesi yapılmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Türkiye fındık sektörü, ekonometrik model, politika analizleri

Araştırmayı İndir

Türkiye’de Tarım Arazilerinin Kamulaştırma Bedellerinin Tespitinde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Yolları

Yazar: Harun Tanrıvermiş, Erdemir Gündoğmuş, Avni Birinci, Vedat Ceyhan
Yıl: 2002
Yayım Yeri: 5. Türkiye Tarım Ekonomisi Kongresi Erzurum
Konu: Tarımsal Kıymet Takdiri ve Bilirkişilik

Araştırmayı İndir

Erzincan İli Tarım Vizyonu ve Strateji Analizi

Yazar: Tecer Atsan, Avni Birinci, H.Bayram Işık, Forough Rahbar
Yıl: 2012
Yayım Yeri: 10. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarım ve Gıda Politikası
Özet
Türkiye’nin uzun dönem makro ekonomik hedeflerinin başında, 2023 yılına kadar dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girmek ve kişi başına geliri 25 bin dolar seviyelerine çıkarmak gelmektedir. Bu hedeflere ulaşabilmek için her ilin mevcut durumunun ortaya konması ve her il için bir yol haritası çizilmesi gerekmektedir. Bu çalışmada Erzincan ilinin tarım sektörünün mevcut durumu öncelikle ortaya konmuş ve daha sonra kamu, özel sektör ve STK yöneticilerinin katılımları ile il ve ilçelerde GZFT analizleri ve vizyon belirlemeye yönelik çalış taylar yapılmıştır. Ayrıca bitkisel ve hayvansal üretime ilişkin zaman serisi verileri yardımıyla geleceğe ilişkin projeksiyon çalışmaları yapılmıştır.
Mevcut durum analizi sonucunda, Erzincan ekonomisinin lokomotif sektörünün tarım sektörü olduğu tespit edilmiştir. GZFT analizlerinde katılımcılar tarafından, marka ve markalaşma potansiyeli yüksek olan tulum peyniri, cimin üzümü ve kuru fasulye gibi ürünlerin, katma değer ve istihdam yaratma açısından büyük önem arz ettiği belirtilmiştir. Vizyon çalışması sonucunda ise, ilin 2023 tarım vizyonu ve strateji analizi ortaya konulmuştur. Trend analizi ve projeksiyonları hayvansal ürünlerin genellikle düşüş, buğday, domates, karpuz ve kiraz gibi ürünlerin ise artış eğilimi gösterdiğini ortaya koymuştur.

Anahtar Kelimeler: Erzincan İli, Tarım Vizyonu, Strateji Analizi
Araştırmayı İndir

Erzurum Merkez İlçe Köylerindeki Çiftçilerin Tarım Sigortası İle İlgili Eğilimlerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma

Yazar: Avni Birinci, Emine İkikat Tümer
Yıl: 2004
Yayım Yeri: 6. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarımsal İşletmecilik
Özet: Tarım sektöründe üreticilerin, doğal afetleri kendi çabalarıyla engelleyebilmeleri linçleri mümkün değildir. Örneğin kuraklık, sel, dolu, don aşırı nem ve böcekler ürün kaybına sebep olur, üretimi dalgalandırır ve işletmelerde risk ve belirsizliklere sebep olur. Bu nedenle, üretimi tehdit eden risk ve belirsizlikleri ortadan kaldırmanın en uygun yollardan birisi, tarım sigortasının çiftçilere benimsetilmesidir.
Araştırmada. Erzurum merkez ilçeye bağlı 16 köyde yapılan 150 anket çalışması sonuçlarından, yerli ve yabancı literatürlerden ve kamu kurum ve kuruluşlarından elde edilen verilerden yararlanılmıştır. Çiftçilerin tarım sigortası eğilimleri, anket yoluyla elde edilen verilerden yararlanılarak. Crosslab ve Binomial Probit Sınırlı Bağımlı Değişken analizi yöntemleri kullanılarak belirlenmiştir.
Sosyal güvencesinin olup olmamasını; köyün merkez ilçeye olan uzaklığı ve bakmakla yükümlü olduğu kişi sayısının negatif yönde, çiftçinin yaşının ve gelirinin ise pozitif yönde etkilediği belirlenmiştir. Çiftçilerin tarım sigortası konusunda bilgili olup olmamasını; köyün merkez ilçeye olan uzaklığı, çiftçinin yaşı, bakmakla yükümlü olduğu kişi sayısı ve sahip olduğu arazi miktarının negatif yönde, çiftçinin gelirinin ve tarımdan elde ettiği toplam gelirinin ise pozitif yönde etkilediği tespit edilmiştir. Çiftçilerin tarım sigortası konusunda eğitim almak isteyip istememelerine; köy hane sayısı ve çiftçinin sahip olduğu sığır say ısı negatif yönde, buna karşın çiftçinin eğitimi, gelirinin tamamının tarımdan sağlanması ve sahip olduğu arazi miktarının pozitif yönde etkili olduğu ortaya konulmuştur. Araştırma sonuçlarından, tarım sigortası konusunda çiftçilerin bilgilendirilmesinin, genel eğitim seviyesinin yükseltilmesinin ve yaşam standardının iyileştirilmesinin tarım sigortasına olan eğilimi artıracağı tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Tarım Sigortası. Sigorta. Binomial Probit Modeli, Risk Yönetimi. Erzurum

Araştırmayı İndir

Türkiye’de Tarla Arazisi Değerlerindeki Değişmelerin Analizi

Yazar: Okan Demir, Avni Birinci, Ayşe Sezgin
Yıl: 2016
Yayım Yeri: 12. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarımsal Kıymet Takdiri ve Bilirkişilik
Özet
Tarla arazilerine ait kıymetler, cari olarak artış yönünde sürekli değişim göstermektedir. Değişen bu değerleri, dönemler itibariyle ve reel değerleri dikkate alarak ortaya koymak araştırmanın asıl amacını teşkil etmektedir. Çalışmanın ana materyalini, Maliye Bakanlığı’nca 1998, 2002, 2006, 2010 ve 2014 yıllarında yayınlanan Arsa ve Arazi Asgari Metrekare Birim Değerlerini gösteren cetveller ve diğer istatistikler oluşturmaktadır. Araştırmada tarla arazisi kıraç, taban ve sulu olmak üzere üç kısımda ele alınıp, bölgesel kıymetleri belirlenmiştir. Fiyat tespitlerinde yıllara göre değerlendirme yapmak ve enflasyonun etkisini fiyatlar üzerinden kaldırmak için reel fiyatlarla hesaplama yapılmıştır. Sonuçta, reel olarak tarla arazisi değerlerinin bütün bölgelerde artış gösterdiği belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Tarla arazisi, değer, Türkiye

Araştırmayı İndir

Çiftçilerin Sel ve Kuraklık Sigortası Yaptırma İsteğini Etkileyen Faktörlerin Analizi: Tra-I Bölgesi Örneği

Yazar: Emine İkitat Tümer, Avni Birinci, Bülent Miran
Yıl: 2010
Yayım Yeri: 9. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Diğer
Özet
Bu çalışmada, Erzurum, Erzincan ve Bayburt illerinden oluşan TRA I bölgesindeki çiftçilerin sel ve kuraklık sigortası yaptırma isteğini etkileyen faktörlerin ortaya konulması amaçlanmıştır. Bu amaçla Bivariate Probit Modeli kullanılmıştır. Sel sigortası yaptırma isteği ile aile nüfusu, bitkisel ürün sigortası yaptırma isteği, afet sigortası yaptırma isteği ve işletme çeşidi arasında pozitif yönlü bir ilişki tespit edilmiştir. Kuraklık sigortası yaptırma isteği ile arazi varlığı, bitkisel ürün sigortası yaptırma isteği, afet sigortası yaptırma isteği ve işletme çeşidi arasında pozitif yönlü bir ilişki belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Sel, kuraklık, sigorta, Bivariate Probit, Türkiye, TRA-1

Araştırmayı İndir

Tarımsal Üretimi Etkileyen Risk Faktörleri Ve Stratejilerinin Belirlenmesi: Erzurum İli Örneği

Yazar: Emine İkitat Tümer, Avni Birinci, Adem Aksoy
Yıl: 2010
Yayım Yeri: 9. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Diğer
Özet
Tarımsal üretimde doğal, sosyal ve ekonomik riskler işletme faaliyetlerini olumsuz yönde etkilemektedir. Bu çalışmada, Erzurum ilinde tarımsal üretimi olumsuz yönde etkileyen risk faktörleri ve bu faktörlere karsı çiftçilerin uygulamakta oldukları stratejilerin ortaya konulması amaçlanmıştır. Bu amaçla araştırma bölgesinde, tarımsal üretimi etkileyen risk faktörleri 34 baslık altında sıralanmıştır. Bu riskler faktör analizi yapılarak 10 faktör altında toplanmıştır. Toplam varyansın %73.42’sini bu 10 faktörün açıkladığı belirlenmiştir. Benzer şekilde, tarımsal üretimi etkileyen risklere karsı alınan önlemler 15 baslık altında sıralanmıştır. Bu stratejiler analiz sonucunda 5 faktör altında toplanmıştır. Toplam varyansın %67.06’sını 5 faktörün açıkladığı tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Risk faktörleri, risk stratejileri, faktör analizi, kümeleme analizi, Erzurum

Araştırmayı İndir

Üretim Fazlasının Ortadan Kaldırılmasına Yönelik Alternatiflerin Türkiye Tütüncülüğünde Uygulanabilirliği

Yazar: Orhan Yavuz, Kenan Peker, Avni Birinci
Yıl: 1996
Yayım Yeri: 2.Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarım ve Gıda Politikası

Araştırmayı İndir