Avrupa Birliği ve Türkiye’de Organik Tarım Uygulamaları

Yazar: Vedat Dağdemir, Hediye Kumbasaroğlu, Aslı Saklıca
Yıl: 2006
Yayım Yeri: 7. Türkiye Tarım Ekonomisi Kongresi Antalya
Konu: Diğer
Özet
Tüm dünya ülkelerinde tarımsal üretimi ve verimi artırmak için, tarımsal üretimde kimyasal gübreler ve katkı maddeleri kullanılmıştır. Fakat kimyasal maddelerin doğal dengeyi ve insan sağlığını hızla bozduğu görülmüştür. Bu durumda daha doğal ve insan sağlığına zarar vermeyen organik tarım gündeme gelmiştir. Avrupa Birliği ülkelerinde organik tarım 1990lı yılların başından itibaren hızlı bir şekilde gelişmiştir. Ortak Tarım Politikası kapsamında ve sürdürülebilen kırsal kalkınma politikaları organik tarımı doğrudan ve dolaylı olarak etkilemiştir. 1991 yılında üretimi ve pazarlamayı yönlendirmek için 2092/91 sayılı Avrupa Birliği yönetmeliği yayınlanmıştır. 2004 yılında Avrupa Birliği’nde ortalama organik işletme genişliği yaklaşık 42.05 ha olup Türkiye ortalaması olan 17.41 ha’dan yaklaşık 2.5 kat daha büyüktür. Türkiye’de ihracata dayalı organik üretimin benimsenmesi üretim miktarının ve ürün çeşidinin dış talebe göre şekillenmesine neden olmaktadır. Bu durum iç pazarın gelişmesini olumsuz yönde etkilemektedir. Türkiye’de organik ürün ihraç eden firmalar bazı istisnalar dışında hem üretici hem de ihracatçı konumunda olup organik ürünler işleme sanayi gelişmemiştir. Bu çalışmada, Avrupa Birliği ve Türkiye’de organik tarım alanları, organik tarım yapan işletme sayılan karşılaştırılmış, ihracatta ve ithalattaki organik tarım ürünleri belirlenmiş ve pazarlamadaki yeri tespit edilmeye çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Türkiye’de Organik Tarım, Organik Ürünler, Organik Ürünler Pazarlaması

Araştırmayı İndir

AB’ne Giriş Sürecinde Türk Gıda Sanayinin Gelişim Seyri ve Örgütlenme

Yazar: Semiha Kızıloğlu, Aslı Saklıca
Yıl: 2006
Yayım Yeri: 7. Türkiye Tarım Ekonomisi Kongresi Antalya
Konu:Tarımsal ve Tarıma Dayalı Sanayi
Özet
Gıda sanayi tüm dünya ülkeleri için gerekli ve en önemli sektörlerden biridir. Tarıma dayalı sanayi dayalı olan gıda sanayi Türkiye ekonomisi içinde çok önemli bir yere sahiptir. İmalat sanayi içinde yer alan gıda sanayinde işyeri sayısı 28 000 adet ve toplam kayıtlı işçi sayısı 100 000 kişiye yakındır. Yani istihdamın toplam imalat sanayii içindeki payı ise %13 00 düzeyindedir. Gıda sanayi, büyük işveren ve ihracatçı sektör olarak birliğin en önemli sanayi kolu durumundadır Avrupa Birliği‘nde 282 000 gıda şirketi mevcuttur. Sektördeki istihdam miktarı yaklaşık 4 000 000 kişidir. Bu çalışmada AB’ne giriş sürecinde, Türk gıda sanayinin mevcut yaptığı ve gelişim seyri istatistiki verilere göre incelenmiş, sorunları ele alınmış ve AB gıda sanayinin yapısı ortaya konmuştur. Ayrıca Türk gıda sanayinde mevcut sorunların çözümlenmesinde örgütlenmenin önemi ortaya konmaya çalışılmıştır
Anahtar Kelimeler:Gıda Sanayi, AB, Türkiye, Örgütlenme

Araştırmayı İndir

Erzurum İli Uzundere İlçesinde Serada Hıyar Ve Domates Üretim Maliyeti Ve Pazarlama Yapısı

Yazar: Esra Kadanalı, Aslı Saklıca, Vedat Dağdemir
Yıl: 2008
Yayım Yeri: 8. Türkiye Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarımsal Pazarlama
Özet
Bu çalışmada Erzurum İli Uzundere ilçesinde serada hıyar ve domates üreten işletmelerin üretim maliyeti ve pazarlama yapısı incelenmiştir. Bu amaçla 85 işletme ile anket yapılmıştır. Seralar büyüklüklerine göre hıyar için iki, domates için ise tek grup olarak incelenmiştir. Çalışma sonucunda hıyar ve domateste çiftçinin karı ortalama olarak sırasıyla 0,077 ve 0,028 YTL/kg olarak hesaplanmıştır. Tüketicinin ortalama olarak I kg hıyar ve domates için ödediği fiyatın çiftçinin eline geçen oranı sırasıyla %69,23 ve %68,57 tespit edilmiştir. Üretilen ürünlerin çoğunlukla çiftçi tarafından yerinde pazarlandığı müşahede edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Seracılık, Birim Maliyet, Pazarlama Marjı

Araştırmayı İndir

Erzurum ili Merkez İlçede Ailelerin Tavuk Eti Tüketim Ve Satın Alma Davranışları Üzerine Bir Araştırma

Yazar: Aslı Saklıca, Esra Kadanalı
Yıl: 2008
Yayım Yeri: 8. Türkiye Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tüketim Ekonomisi
Özet
Bu çalışına, Erzurum İli kentsel alanında tavıık eti tüketim yapısını incelemek amacıyla yürütülmüştür. Çalışmada halkın gelir düzeyinin tavuk
eti tüketim davranışları ile olan ilişkileri ele alınmıştır. Araştırma sonucunda ailelerin yıllık tavuk eti tüketim miktarı 10,80 kg olarak bulunmuştur.
Tüketicilerin tavuk eti alım sıklığı olarak % 53,07’sinin haftada bir tavuk eli satın aldığı gözlenirken, ayda bir alanların oranı ise %3,53 olarak
bulunmuştur. Tavuk eti satın alırken markaya dikkat edenlerin oranı % 88.22 olarak saptanmıştır. Tüketicilerin %49,71’i tavuk etini marketten satın aldıklarını belirtmişlerdir. Tavuk eti satın almada tüketicilerin dikkat ettikleri en önemli kriterler tazelik, marka ve ucuzluktur.

Anahtar Kelimeler: Tavıuk eti tüketimi, etlik piliç, Erzurum

Araştırmayı İndir