Tarım Yayımcısı ve Danışmanların İş Memnuniyeti Ve Kaliteli Hizmet Vermesini Etkileyen Faktörler: Kahramanmaraş Örneği

Yazar: Ahmet Sever, İsmet Boz
Yıl: 2012
Yayım Yeri: 10. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarımsal Yayım ve Haberleşme
Özet
Tarımsal yayım ve danışmanlık gelişmiş ülkelerde üzerinde önemle durulan ve tarımsal kalkınmada rol oynayan konulardan biridir. Ülkemizde bu konuya son yıllarda verilen önem artmış ve 2006 yılında ‘‘Tarımsal Yayım Ve Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelik” çıkarılmıştır. Bu yönetmelik gereği kamuda istihdam edilen ve çiftçilere eğitim ve yayım hizmeti götüren personele ‘‘Tarım Yayımcısı”: kendi adına çalışan, özel sektörde istihdam edilen ya da üretici birlikleri ve ziraat odalarında çalışanlara da ‘‘Tarım Danışmanı’’ adı verilmiştir. Çiftçiye eğitim ve yayım hizmeti götüren personelde yapılan bu tanımlamadan sonra çeşitli il ve ilçelerde çalışan bu personelin çalışma koşulları ve iş memnuniyetlerini ortaya koymak amacıyla yapılan çalışmalar yetersizdir. Bu çalışmada Kahramanmaraş İlinde çalışmakta olan 72 tarım yayımcısı ve 17 tarım danışmanı ile yapılan anketlerle bu elemanların iş memnuniyetleri karşılaştırılmış ve bölgeye daha kaliteli hizmet verebilmeleri için gerekli koşullar incelenmiştir. İş memnuniyetlerinin 7 başlık altında karşılaştırıldığı araştırmada genel olarak tarım danışmanlarında bir memnuniyetsizliğin göze çarptığı belirlenmiştir. Araştırma bulgularına göre bölgede tarım personelinin bölgeye daha kaliteli hizmet verebilmesi için çalışma koşullarının ve memur- amir ilişkilerinin düzenlenmesi gerektiği önerisi yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Tarımsal yayım, tarımsal danışmanlık, tarım yayımcısı, iş memnuniyeti, Kahramanmaraş
Araştırmayı İndir

Türkoğlu İlçesinde Tarımsal Danışmanlık Hizmetlerinin Değerlendirilmesi

Yazar: A. Sever, İ. Boz
Yıl: 2014
Yayım Yeri: 11. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarımsal Yayım Ve Haberleşme
Özet:

Tarımsal danışmanlık Türkiye’de resmi olarak 2006 yılında çıkarılan Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelikle başlatılmıştır. Bu Yönetmelikle tarımsal işletme sahiplerinin bilgi, teknik ve yöntemler konusundaki ihtiyaçlarının zamanında ve yeterli düzeyde karşılanması ile ilgili usul ve esasların belirlenmesi amaçlanmıştır. Yönetmelikle ziraat mühendisleri ve veteriner hekimler kendi adına ve hesabına veya herhangi bir üretici örgütünde çalışarak tarımsal danışmanlık hizmeti vermeye başlamıştır. Türkoğlu İlçesi İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünde istihdam edilen tarım yayımcısı ve uzman tarım yayımcılarının yanı sıra ziraat odası, danışmalık şirketleri ve kendi nam ve hesabına çalışan önemli sayıda tarım danışmanlarının istihdam edildiği bir ilçemizdir. Bu çalışmanın amacı Türkoğlu ilçesinde çalışmakta olan tarım yayımcısı, uzman tarım yayımcısı ve tarım danışmanlarının bölgede yürütmekte oldukları hizmetleri değerlendirmektir. Bu bağlam da 10 tarım yayımcısı tar-gel personeli, 6 ziraat odası, 2 kendi nam ve hesabına çalışan, 2 şirket bünyesinde çalışan tarım danışmanlarının bölgede yapmış oldukları tarımsal yayım ve danışmanlık çalışmalarını içeren kayıtlar incelenmiştir. Ayrıca bu elemanlarla ve bölgedeki çiftçilerle yapılan görüşmelerden sağlanan bilgiler de kalitatif olarak değerlendirilmiştir. Araştırma bulgularına göre bölgeye önemli düzeyde tarımsal yayım ve danışmanlık hizmetleri verilmektedir. Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ve Ziraat Odası verilerine göre tarla bitkileri üretimi yapan 768 işletme ve bahçe bitkileri üretimi yapan 463 işletme ile tarımsal danışmanlık sözleşmesi imzalanabileceği tespit edilmiştir. Bu da ilçenin 20 tarım danışmanı istihdam
edebilecek kapasitede olduğunu göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Tarımsal danışmanlık, Tarımsal yayım, Ziraat Odası, Türkoğlu.

Araştırmayı İndir