Van İli Tarım İşletmelerinde Ekstansif Çalışma Nedenleri

Yazar: İbrahim Yıldırım, Ahmet Şahin, Cengiz Çakır
Yıl:2006
Yayım Yeri: 7. Türkiye Tarım Ekonomisi Kongresi Antalya
Konu:Tarımsal İşletmecilik
Özet
Çalışmanın başlıca amacı Van ili tarım işletmelerinin ekstanstif tarım yapmalarının nedenlerini incelemektir Çalışmanın ana materyalini 101 Y 095 /VAP-05 nolu TÜBİTAK projesi kapsamında Van ilinin tüm ilçelerindeki (12 ilçe) 68 köyde toplam 788 işletmeden anket yöntemi ile toplanan orijinal veriler oluşturmaktadır Veriler, 2001-2002 üretim dönemine ait bulunmaktadır. İşletme başına düşen ortalama aile işgücü potansiyeli 1523.9 erkek işgünü olmasına karşılık, bu potansiyelin %27.58’i kullanılabilmektedir. Nadas alanlarının toplam arazi (124 dekar) içindeki payı %34.92’dir. Başlıca yetiştirilen bitkisel ürünler buğday, arpa ve yoncadır Ortalama parsel sayısı 6.1 adet ve ortalama parsel büyüklüğü 20.2 dekardır. Ortakçılık ve kiracılık yaygın değildir. Mülk arazinin toplam arazi içindeki payı % 91.77’dir. İşletme sermayesi toplam sermayenin % 11.73’ünü oluşturmaktadır. Dekara düşen işletme sermayesi 57.07 YTL olup, bu miktar işletme büyüklüğüne paralel olarak azalmaktadır. Aynı şekilde inek ve koyun başına düşen işletme sermayesi de işletme büyüklüğüne orantılı olarak azalmaktadır. Toplam buğday miktarının % 59.25’si öz tüketime ayrılmaktadır. Ekstansif tarım yapılmasının nedenleri arasında aile işgücü potansiyelinin yeterince kullanılamaması, ürün çeşitliğinin az, nadas alanlarının yüksek olması: arazi parçalılığı ve tasarruf şekilleri: yetiştirilen başlıca bitkisel ve hayvansal ürünlerin verimlerinin düşük olması: işletme sermayesinin yetersiz olması ve özellikle küçük işletmelerde öz tüketime yönelik bir üretim şeklinin egemen olması sayılabilir.
Anahtar Kelimeler: Ekstansif Tarım, Tarım İşletmeleri, Van İli

Araştırmayı İndir

Fasulye Üretim ve Pazarlamasında Etkili Olan Faktörler: Gevaş İlçesi Örneği

Yazar: Kenan Çiftçi, Mustafa Terin, Ahmet Şahin, İbrahim Yıldırım
Yıl: 2012
Yayım Yeri: 10. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarımsal Pazarlama
Özet
Gevaş ilçesi, Van Gölü’nün kıyısında kurulu, yemyeşil görünümü ve zengin bitki örtüsü ile Van ilinin şirin ilçelerinden biridir. İklimi ve özel konumu nedeniyle ilçede önemli düzeyde fasulye yetiştiriciliği yapılmaktadır. Fasulye üretimi ilçedeki çiftçilerin gelirlerinde önemli bir paya sahiptir. Araştırmanın amacı: Van İli Gevaş İlçesinde üretimi yapılan fasulyenin, üretimi ve pazarlanmasında etkili olan faktörleri belirlemek, bunun yanı sıra üretim ve pazarlama aşamasında karşılaşılan problemlerin çözümü konusunda öneriler ortaya koymaktır. Araştırmanın başlıca materyalini Van ili Gevaş ilçesinde fasulye yetiştiriciliği yapılan köylerde, 42 işletmeden anketler aracılığıyla toplanan veriler oluşturmaktadır. Fasulye üretimini ve pazarlamasını etkileyen faktörler 5’li likert ölçeği ile belirlenmiştir. Çiftçilerin fasulye üretimini tercih etmesinde en önemli faktör, ellerine nakit para geçmesi ve doğal koşulların üretime uygun olmasıdır. Pazarlamayı etkileyen en önemli faktör ise fasulyenin fiyatı ve üreticilerin pazarlık güçlerinin olmayışıdır. Fasulye üretiminin geliştirilmesi ve arttırılması için kooperatifler aracılığı ile örgütlenmenin sağlanması çiftçilerin en önemli beklentileridir.

Anahtar Kelimeler: Gevaş, Fasulye üretimi, Pazarlama, Likert ölçeği.
Araştırmayı İndir

Koyunculuk Yapan İşletmelerde Hayvansal Üretimin Değerlendirilme Biçimleri Üzerine Bir Araştırma: Van İli Örneği

Yazar: Ahmet Şahin, İbrahim Yıldırım
Yıl: 2002
Yayım Yeri: 5. Türkiye Tarım Ekonomisi Kongresi Erzurum
Konu: Tarımsal İşletmecilik
Özet: Hayvansal üretim, bitkisel üretimde kullanılamayan bir kısım işgücünün değerlendirilmesi, düzenli bir nakit akışının sağlanması ve kârlı bir işletme organizasyonunun kurulması açısından önemli bir faaliyettir. Koyunculuk, işgücü potansiyelinin göreli olarak yüksek olduğu, meraya dayalı ve kuru tarım koşullarında faaliyet gösteren işletmelerde alternatif bir faaliyet durumundadır Van yöresi, sayılan bu özellikler açısından uygun bir ortama sahiptir İlde toplam hayvansal üretim değerinin %61,9’unu koyunculuk üretim değeri oluşturmaktadır Çalışmanın başlıca amacı. Van ili Merkez ilçede koyunculuk yapan işletmelerin elde ettikleri hayvansal ürünlerin değerlendirme biçimlerini araştırmaktır Bu amaçla, tabakalı tesadüfi örnekleme yöntemi ile seçilen 63 adet işletmeden toplanan veriler değerlendirilmiştir İncelenen işletmelerde, koyunculuk üretim dalında brüt üretim değerinin % 67 8’i kuzu üretim değerinden oluşmaktadır Bunu sırasıyla % 15 4 ile yaşlı koyun satış değeri ve % 14.4 ile süt üretim değeri izlemektedir. Toplam sütün işletmeler ortalamasında %61 9’u koyun sütünden ve % 38.1 ‘i inek sütünden oluşmaktadır Toplam sütün % 74.1 ’i peynir (otlu peynir) ve tereyağına işlenmektedir Sütün % 19.6*ı evde tüketilmekte ve sadece % 6.3’ü satılmaktadır Bu yapının oluşmasında, taze sütün Fiyatının göreli olarak ucuz olması, pazarlamadaki sorunlar, süt ürünlerinin (otlu peynir ve tereyağı) fiyatının göreli olarak yüksekliği ve üreticilerin öz tüketim zorunlulukları gibi nedenler sayılabilir. Süt ve et ürünlerinin daha iyi değerlendirilmesinde, üreticilerin örgütlenmesi, pazarlamaya ilişkin önlemlerin alınması ve yörede et ve süt ile ilgili sanayilerin geliştirilmesi yararlı olacaktır
Anahtar Kelimeler: Koyunculuk İşletmeleri, Süt ve Et Ürünleri Değerlendirme Biçimleri

Araştırmayı İndir

Türkiye’ de Organik Tarımın Genel Özellikleri ve Gelişimi

Yazar: Ahmet Şahin, Yeşim Meral
Yıl: 2012
Yayım Yeri: 10. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Doğal Kaynaklar ve Çevre Ekonomisi
Özet
Organik tarım, üretimde kimyasal girdi kullanmadan üretimden tüketime kadar her aşaması kontrollü ve sertifikalı bir tarımsal üretim biçimi olması nedeniyle gündem oluşturmaktadır.
Bu çalışmanın amacı Türkiye’de organik tarımın genel özelliklerini son yıllardaki gelişmeler çerçevesinde belirlemektir. Bu bağlamda Türkiye’de üretilen önemli bitkisel ve hayvansal organik ürünlerde üretici sayısı, üretim miktarları, ihracat değerinin son yıllardaki değişimi incelenmiştir. Çalışmanın verilerini konuyla ilgili birimlerden derlenen ikincil veriler oluşturmuştur.
Türkiye’nin organik tarım pazarında daha büyük bir pay alabilmesi için organik tarıma teşvikler arttırılarak, ürün yelpazesinin genişletilmesi gerekmektedir. Bu konuda ilgili paydaşlarda farkındalık ve gündem oluşturulması yararlı olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Organik Tarım, Türkiye, Organik Ürün
Araştırmayı İndir

Van Yöresindeki Kırsal Alanlarda Nüfus ve Eğitime İlişkin Sorunlar ve Bazı Çözüm Önerileri

Yazar: Ahmet Şahin Cengiz Çakır İbrahim Yıldırım
Yıl: 2004
Yayım Yeri: 6. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Kırsal Kalkınma
Özet: Bu çalışmanın başlıca amacı. Van ili kırsal alanında tarımsal faaliyet yapan işletmelerin nüfus ve öğrenim durumunu genel hatlarıyla incelemektir. Bu kapsamda, başlıca sorunlara kimi çözüm önerileri geliştirilmeye çalışılacaktır. Çalışmanın verileri ilin 12 ilçesindeki 68 köyde 789 işletmeden anket yöntemi ile toplanmıştır. İşletme yöneticilerin ortalama okur-ya/arlık oranı °o 75 I ve öğrenim süresi 3.38 yıldır İşletme başına düşen nüfus miktarı 8.8 kişi olup, bu nüfusun °o 45.8’si 15-49 yaş grubundan oluşmakladır. Öğrenim süresini tamamlamış kadın nüfusun % 63’ü okuma yazma bilmemektedir. İşletme başına düşen 1.53 öğrencinin 1.0l’i erkek ve 0.52’si kız öğrencidir. Bu veriler gerek öğrenimini tamamlamış ve gerekse halen öğrenime devam eden kadın nüfusun öğrenimi konusunda Önemli sorunlar bulunduğu ve sorunun öncelikli olarak çözülmesi gerektiğini ortaya koymaktadır.
Anahtar Kelimeler: Kırsal Alan, Eğitim

Araştırmayı İndir

Ulaşım Kolaylıklarının Van Yöresi Tarımına Etkileri

Yazar: Cengiz Çakır,İbrahim Yıldırım,Ahmet Şahin
Yıl: 2004
Yayım Yeri: 6. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Diğer
Özet: Van yöresinde yapılan araştırmalarda arazi ve işgücünün verimli kullanılmadığı görülmüştür. Yöredeki işletmelerde yer verilen üretim dalı sayısı sınırlı olup, verim ve gelir düşüktür. Ulaşım kolaylıkları nedeniyle özellikle hayvansal ürünler yönünden gelişmiş bölgelerden kaynaklanan yoğun bir rekabet söz konusudur. Hayvancılık bölgesi olarak bilinen yörede ekstansif nitelikte bir üretim söz konusu olup verimlilik düşük ve pazarlanan ürünler miktar ve kalite bakımından yetersizdir. Tarıma dayalı sanayi kuruluşlarında hammadde yetersizliğinden kaynaklanan atıl kapasite mevcuttur. Yerel kaynaklardan hammadde sağlayan kuruluşları desteklemek için özel önlemler alınabilir. Ürünlerin çeşitlendirilmesi, verim ve kalitenin artırılması için eğitim ve yayım çalışmaları yapılmalıdır. Sözleşmeli tarım ve organik ürünler özendirilmelidir.
Anahtar Kelimeler: Ulaşım kolaylıkları,Rekabet,Kaynak Kullanımı

Araştırmayı İndir

Türkiye’de Tarımsal Ar-Ge Destek Programının Değerlendirilmesi

Yazar: A. Ahmet Yücer, M. Demirtaş, R. Demirtaş, M. Kan, A. Şahin, M. Küçükcongar
Yıl: 2014
Yayım Yeri: 11. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Diğer
Özet
Tarımsal verimliliğin artırılmasında en önemli unsurlar insan ve kullandığı teknoloji düzeyidir. Tarımsal üretim faaliyetlerinde gerek bu teknolojilerin geliştirilmesi ve gerekse uygulamaya aktarılmasında kamu ve özel sektör araştırmaların çok önemli bir yeri vardır. Bu kapsamda: Gıda tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarım sektörünün ihtiyaç duyduğu öncelikli konulara ilişkin bilgi ve teknolojilerin geliştirilmesi ve bunların çiftçiler ile tarımsal sanayicilere aktarılması amacıyla Ar-Ge projelerine
doğrudan destekleme ödemesi yapmaktadır. Bu desteklemelerden üniversiteler, sivil toplum ve çiftçi kuruluşları, meslek kuruluşları ve özel sektör tarafından yürütülen, sonuçları doğrudan uygulamaya aktarılabilecek projeler yararlanmaktadır. Konunun önemi gereği, bu araştırmada Türkiye’de 2007-2013 yılları arasında Ar-Ge Destek Programı kapsamında desteklenen projelere ait son 7 yıllık çalışmalar ele alınmıştır. Belirtilen yıllar arasında kabul edilen toplam 154 projeden sonuçlanan 50 proje çalışmanın ana popülasyonunu oluşturmaktadır. Tam sayım yöntemi ile tamamlanan 50 projenin yürütücülerinin tamamı ile anket yapılması planlanmış ve 41 tanesine ulaşılarak cevap alınmıştır. Anket yoluyla elde edilen bilgiler, konu ile ilgili kurum ve kuruluşların kayıtları ile bu konuda daha önce yapılmış benzer araştırma sonuçlarından elde edilen bilgiler ise araştırmanın verilerini oluşturmuştur. Araştırma sonucunda Bakanlık Ar-Ge Destek Programı kapsamında 2007-2013 yılları arasında toplam 608 proje başvurusundan 154 projenin desteklenmesi uygun bulunmuştur. Programın başlamasından bu yana kabul edilen bu projelere toplam 18,8 milyon TL destekleme ödemesi yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Tarımsal Ar-Ge, Tarımsal Araştırma Destekleri, Özel Tarımsal Araştırma.

Araştırmayı İndir

Coğrafi İşaretli Gemlik Zeytinine İlişkin Tüketici Tercihleri: Kahramanmaraş Kent Merkezi Örneği

Yazar: Y. Aytop, A. Şahin
Yıl: 2014
Yayım Yeri: 11. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarımsal Pazarlama
Özet:

Coğrafi işaretler, belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri itibariyle kökeninin bulunduğu bir yöre, alan, bölge veya ülke ile özdeşleşmiş bir ürünün kaynağını gösteren işaretlerdir. Bu çalışmanın amacı Kahramanmaraş kent merkezinde tüketicilerin coğrafi işaretli Gemlik zeytini tüketiminde etkili olan faktörleri belirlemektir. Araştırmanın ana materyalini 384 tüketiciden yüz yüze anket yöntemiyle toplanan veriler oluşturmuştur. Uygulanan lojistik regresyon yöntemiyle Gemlik zeytini tüketme olasılığını etkileyen 6 değişken belirlenmiştir. Gemlik zeytini tüketme olasılığını medeni durum, cinsiyet, gıda harcaması, gelir ve hane halkı sayısı etkilemektedir. Araştırma bulgularına göre, tüketicilerin %86,2’sinin coğrafi işaretli Gemlik zeytini tükettiği, %62,8’inin coğrafi işaretli Gemlik zeytini hakkında bilgiye sahip olduğu tespit edilmiştir. Kişi başı aylık zeytin tüketim miktarı 0,31 kg’dır ayrıca tüketicilerin coğrafi işaretli Gemlik zeytinine %29,8 daha fazla ödeyebileceği tespit edilmiştir. Lojistik Regresyon modeli sonucuna göre erkeklerin coğrafi işaretli Gemlik zeytini tüketme olasılığı kadınlara göre
3,14 kat daha fazla ve aylık gıda harcamasındaki artış coğrafi işaretli Gemlik zeytini tüketme olasılığını 1,01 kat arttıracaktır. Bu çalışmanın sonuçları, karar vericilere tüketici tercihlerini belirleyerek çalışmalarına yön verebilmelerinde önemli bilgiler sağlayacaktır.
Anahtar Kelimeler: Coğrafi işaret, Gemlik zeytini, Lojistik Regresyon, Kahramanmaraş.

Araştırmayı İndir

Hakkâri İli Merkez İlçe Kentsel Ve Kırsal Alanda Süt Ve Ürünleri Tüketim Yapısı

Yazar: Kenan Çiftçi, Ahmet Şahin, Ahmet Deniz, İbrahim Yıldırım
Yıl: 2010
Yayım Yeri: 9. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarımsal İşletmecilik
Özet
Bu çalışma, Hakkâri ilinde süt ve süt ürünleri tüketim yapısını ve tüketici davranışlarını incelemek amacıyla yapılmıştır. Veriler kentsel alanda 95 ve kırsal alanda 95 hane halkından toplanmıştır. Analizler üç gelir grubu için yapılmıştır. Kentsel alanda kişi basına düsen ortalama yıllık açık süt, uzun ömürlü süt, yoğurt ve peynir tüketim miktarları sırasıyla 4.15 litre, 5.87 litre, 19.99 kg ve 11.52 kg’dır. Kırsal alanda ise kişi basına düsen ortalama yıllık açık süt, yoğurt ve peynir tüketim miktarları sırasıyla 3.81 litre, 32.11 kg ve 24.65’ kg’dır. Süt ve süt ürünleri satın alımında kentsel alan düşük gelir grubu hane halkları fiyat ve tazelik kriterlerini: yüksek gelir grupları ise tazelik ve temizlik kriterlerini öncelikli olarak dikkate almaktadır. Kırsal alanda hane halkları süt ürünlerini satın almamakta, sütü kendi sağmal hayvanlarından elde etmektedir.
Anahtar Kelimeler: Tüketim yapısı, süt, peynir, yoğurt

Araştırmayı İndir

Yeşil Pazarlamada Tüketici Algısı: İçecek Sektörü Örneği

Yazar: Ahmet Şahin, Hüseyin Meral, Yeşim Aytop
Yıl: 2016
Yayım Yeri: 12. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarımsal Pazarlama
Özet
Artan çevre bilinci ile birlikte, insanların yaşam tarzları ve tüketim alışkanlıkları yeniden şekillenerek çevreye daha az zarar veren ürün tüketimlerine eğilim artmıştır. Bu çalışmanın amacı Kahramanmaraş kent merkezindeki tüketicilerin yeşil pazarlama yöntemiyle sunulacak ambalajlı alkolsüz içeceklerin satın alınmasında etkili olan faktörleri belirlemektir. Araştırmanın ana materyalini Kahramanmaraş kent merkezinde 271 tüketici ile yüz yüze yapılan anketlerden elde edilen veriler oluşturmaktadır. Veriler tanımlayıcı istatistikler yardımıyla analiz edilmiştir. Araştırma bulgularına göre, tüketicilerin %59.0’ü gıda ürünlerinin ambalajlarının geri dönüştürülebilir olduğunu bilmekte, %60.2’si yeşil ürün satın almamaktadır. Tüketicilerin %87.8’i ambalajlı içeceklerde plastik ambalajı tercih ederken, %21.8’i metal ambalajı tercih etmektedir. Tüketicilerin en çok tükettikleri ambalajlı içecek grubu süt ve süt ürünleri iken (4.3 lt/hafta), en az tükettikleri içecek grubu enerji içecekleridir (0.06 ml/hafta). Bu çalışmanın sonuçları, karar vericilere tüketici tercihlerini belirleyerek çalışmalarına yön verebilmelerinde önemli bilgiler sağlayacaktır.

Anahtar Kelimeler: Yeşil pazarlama, içecek, yeşil ürün, çevre dostu

Araştırmayı İndir