Trakya Bölgesinde Ekoturizm ve Kırsal Kalkınmada Yararlanma Olanakları

Yazar: Ahmet Kubaş, Çağdaş İnan
Yıl: 2006
Yayım Yeri: 7. Türkiye Tarım Ekonomisi Kongresi Antalya
Konu: Kırsal Kalkınma ve Yoksulluk
Özet
Gelişmekte olan ülkelerde kırsal alanlarda yaşayanların gelir düzeyi ve yaşam kalitelerinin artırılabilmesi için kırsal kalkınma çalışmaları oldukça önemli hale gelmiştir. Gelişmekte olan ülkeler yanında gelişmiş ülkelerde de kırsal kalkınma programlan başarıyla uygulanmaktadır. AB’ne üye ülkeler: bölgeler arası gelişmişlik farkını giderebilmek için yıllardır kırsal kalkınma programlan uygulamakladır. Ülkemizde kırsal kalkınma konusunda yapılan çalışmalar ağırlıklı olarak tarım ve ormancılık faaliyetlerini içermektedir. Ancak son yıllarda kırsal bölgelerde, ekoturizm konusunda sınırlı bölgelerde de olsa önemli gelişmeler yaşanmaktadır. Yerli ve yabancı turistlerin doğal ve kültürel kaynaklan görmek için yaptıkları ziyaretler ve buna bağlı harcamalar yerel halkın gelirinin artmasına yardımcı olmaya başlamıştır. Trakya Bölgesi zengin flora ve faunası yanında Karadeniz, Marmara ve Ege denizini ile çevrili olmasından dolayı ekoturizm açısından önemli avantajlara sahiptir Özellikle İstanbul’da yaşayanların bir bölümü yaz aylarında tatil için Trakya bölgesini tercih etmektedirler. Bunun en büyük nedeni ulaşımın kolay olması ve günübirlik seyahatlerin mümkün olmasından kaynaklanmaktadır. Ziyaretçiler özellikle bölgenin kuzey doğusunda bulunan Kıyı köy ve İğne ada ile güney batısında bulunan Saroz körfezini tercih etmektedirler. Kıyı köy ve İğne ada doğal güzelliklerini görmeye gelen ziyaretçiler seyahat, barınma ve beslenme için harcama yaparak yerel halkın ekonomik gelişmesine katkı sağlamaktadır İstanbul çıkışlı olan ziyaretçi sayısı her yıl artış eğilimi göstermektedir. Sadece Kastroyu ziyaret edenlerin sayısı Temmuz ve Ağustos ayında yaklaşık 50 000 kişiye ulaşmaktadır. Ekoturizmin gelişmesi ülke ekonomisi yanında yerel halkın sosyo-ekonomik gelişmesine katkı sağlamaktadır. Ancak doğal kaynaklar ekoturizm amacıyla kullanılırken koruma- kullanma dengesinin sürdürülebilir olmasına dikkat edilmelidir.
Anahtar Kelimeler: Ekoturizm, Trakya Bölgesi. Kırsal Kalkınma, Sürdürülebilir Kalkınma

Araştırmayı İndir

Sulak Alanların Korunmasında Kontrollü Tarımsal Üretim

Yazar: Ahmet Kubaş, Harun Hurma
Yıl: 2006
Yayım Yeri: 7. Türkiye Tarım Ekonomisi Kongresi Antalya
Konu: Diğer
Özet
Önemli düzeyde flora ve faunaya sahip olan sulak alanlar, çeşitli canlı ve organizmalara barınma beslenme ve çöpten ortamı sağlayarak doğal dengenin korunmasına yardımcı olmaktadır Genelde hassas ve kırılgan bir yapı gösteren bu alanların korunması gerektiği Ramsar sözleşmesi ile uluslararası kabul görmüştür. Çeşitli sosyo-ekonomik aktiviteler yıllıdır sulak alanlar üzerinde baskı oluşturmaktadır Özellikle sulak alanlardaki su kaynaklarının başka amaçlarla kullanılman veya bu alanların kurutularak tarımsal üretim için kullanılması en önemli sorunların başında gelmektedir Sulak alanların birçok fonksiyonu bulunmaktadır Bu nedenle son yıllarda sulak alanların kurutulmaması gerektiği ortaya çıkmıştır Sulak alanların çevresinde yapılan tarımsal üretim bu alanlar üzerinde çeşitli çevresel etkilere neden olmaktadır. Bunların başında kimyasal gübre ve ilaçlardan kaynaklanan su kirliliği sulak alanların doğal yapısı üzerinde olumsuz etkilere neden olmaktadır AB uya ülkeler sulak alanların çevresinde yapılan tarımsal üretim konusunda, bu alanların alıcı ortam kapasitelerim dikkate alan kontrollü üretim yöntemini benimsemişlerdir. Örneğin çeltik üreticileri: kullanacakları su, kimyasal gübre ve kimyasal ilaçların niceliği ve niteliği konusunda umanların önerilerini dikkate almaktadırlar. Çeltik üreticileri elde ettikleri üretim için sertifika atmaktadır. Bu belge, üretim aşamalarında doğal kaynakların korunmasına özen gösterildiği konusunda tüketicileri bilgilendirmektedir Sulak alanların korunması biyolojik çeşitliliğin korunması açısından oldukça önemlidir. Bu nedenle kaynaklar koruma-kullanma dengesi sürdürülebilir bir yaklaşım içerisinde olmalıdır.
Anahtar Kelimeler:Sulak alan, Kontrollü Üretim, Biyolojik Çeşitlilik, Sürdürülebilir Üretim, Çevre

Araştırmayı İndir

Ekonomik Yönden Farklı Gelişmişlik Düzeylerine Sahip Olan Bölgelerdeki Tarım Arazilerinde Karşılaşılan Değer Biçme Sorunları;Tekirdağ Örneği

Yazar: Harun Hurma, İ.Hakkı İnan, Ahmet Kubaş, Recep Erbay
Yıl: 2002
Yayım Yeri: 5. Türkiye Tarım Ekonomisi Kongresi Erzurum
Konu: Tarımsal Kıymet Takdiri ve Bilirkişilik
Özet: Tarımsal arazilerin değerlerinin biçilmesinde çeşitli sorunlar yaşanmaktadır. Arazilerin pazar değerinden yüksek veya düşük değer biçilmesi tarafların zarar görmesine neden olmaktadır. Türkiye’de tarım arazilerinin değerlerinin biçilmesinde kullanılacak bilgilerin ve istatistiksel verilerin yeterli düzeyde olmayışı bu işlemi daha da güçleştirmektedir. Özellikle birbirinden farklı arazi yapılarına ve bölgesel gelişmişlik düzeylerine sahip olan yerlerde arazilerin değerlerinin biçilmesi daha fazla dikkat ve bilgi istemektedir. Tarımsal arazi kıymetleri, gelecekteki bazı beklentilerden kaynaklanan tarım dışı arazi talebinin etkisiyle artabilmektedir. İncelenen bölgenin özellikle son yıllarda bir sanayi bölgesi niteliği kazanması arazi değerleri üzerinde etkili olmaktadır (Özçelik, 1983). Özellikle, Trakya bölgesi gibi kentleşme, turizm, sanayileşme ile gelecekte potansiyel yerleşim yeri olma özelliği gösteren bölgelerdeki tarım arazilerinde mevki rantı nedeniyle olağanüstü değer artışları görülmektedir. Mevki rantına sahip tarım arazilerinin değerlemesinde, yasal olarak kullanılan gelir yöntemine göre; hesaplanan arazi değerleri ile pazarda oluşan arazi fiyatları arasında büyük farklar bulunabilmektedir. Kullanılan gelir yöntemi, mevki rantından dolayı değer artışı gösteren arazilerin değerini açıklamada büyük ölçüde yetersiz kalabilmektedir. Bu çalışmada kamulaştırma kanunu ile tarım arazilerinin değerinin biçilmesinde kullanılması zorunlu olan ‘gelir yöneliminin tarım arazisi olarak kullanılmakta iken sanayi ve yerleşim yeri olarak açılan alanlarda yapılan değer biçme çalışmalarında kullanılmasında karşılaşılabilecek çeşitli sorunlar ortaya konulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Arazi değeri, Kamulaştırma, Gelir yöntemi, Kapitalizasyon faiz oranı, Pazar değeri

Araştırmayı İndir

Şanlıurfa’da Buğday Tarımının Tarımsal Yayım Açısından Çözümlenmesi

Yazar: Yaşar Aktaş, Fatma Öcal, Güzel Yılmaz, Ahmet Kubaş
Yıl: 2004
Yayım Yeri: 6. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarımsal Yayım Ve Haberleşme
Özet: Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde yer alan ve aşiret düzeni üst yapı kurumlarının hala sürdüğü Şanlıurfa’da buğday tarımının seçilmiş kimi konularında, üreticilerin girdi kullanım davranışı, girdilerin insan sağlığına olan etkisi ve onların hu konudaki bilgi düzeyini çözümleyerek tarımsal yayım çalışmasının konusu, erek küme (targetgroup). Çalışma yöntemi, yaymanların hizmet içi eğitimi gibi sorunlara yönelik çözüm önerileri geliştirmek amacı ile bu araştırma gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada kuramsal temel olarak Hartmut Albrecht tarafından geliştirilen konum işlevsel yaklaşım kullanılmıştır. Şanlıurfa’nın 1 I ilçesinden seçilen 105 köyde 210 denekle anket yapılmış ve örneğe çıkan her köyden 2 adet işletme rastgele seçilmiştir. Seçilen işletmelerle yüz yüze anket yöntemi uygulanmıştır. Kİ de edilen bilgiler bilgisayar ortamında değerlendirilerek bir çizelgede biraca getirilmiştir. Seçilen yenilik türleri. 4 değişken bilgi kaynağı, mülkiyet, bir örgüte üyelik ve öğrenim durumu bağlantısında yorumlanmıştır. Araştırma sonuçlan, iki noktada toplanmıştır. Birincisi. Tarımsal Yayım örgütüne ilişkin değerlendirme ve öneriler. Bu da kendi içinde tarımsal yayımın konusu, erek küme çalışması, çalışma yöntemi, hizmet içi eğitim ve çevre dostu tarım politikası olmak üzere 5 ana başlık altında gerçekleştirilmiştir. Ve son olarak kurama katkı başlığı altında araştırmadan çıkarılan bilgiler soyutlanarak dile getirilmiştir
Anahtar Kelimeler: Şanlıurfa. Buğday tarımı. Tarımsal Yayım, Konum işlevsel yaklaşım

Araştırmayı İndir

Ekoturizmin Kırsal Kalkınmaya Etkisi: Trakya Bölgesi Örneği

Yazar: Çağdaş İnan, Hakkı İnan, Ahmet Kubaş
Yıl: 2010
Yayım Yeri: 9. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Kırsal Kalkınma ve Yoksulluk
Özet
Uluslararası Ekoturizm Derneği’nin 1991’de yaptığı tanıma göre Ekoturizm, doğal alanlara yapılan, çevreyi koruma ve yerel haklın refahını devamlı kılma sorumluluğu taşıyan tatil/seyahattir. Dünya genelinde ortak payda kabul edilen bu tanım çerçevesinde kilit nokta “yerel haklın refahını devamlı kılma sorumluluğu” taşımasıdır. Bu durumda Ekoturizm yapılacak bölgede yerel halkın fayda görmesi gereklidir. Gerek ekonomik gerekse diğer unsurlarla birlikte ortaya konulması gereken bir refah artısı olmalıdır. Bir başka deyişle Ekoturizm odağında yerel haklın kalkınması esastır. Örneğin günübirlik yapılan bir doğa yürüyüşü aktivitesi eğer bölge halkına hiçbir katkıda bulunulmadan, sadece ziyaret etme maksatlı yapılıyorsa burada Ekoturizm değil “Doğa Tabanlı Bir Turizm” aktivitesi söz konusudur. Gerçek anlamda Ekoturizm, tanımdan da anlaşılacağı üzere yerel halkın refahını, yani bir anlamda kalkınmasını da özünde barındırmaktadır. Ekoturizm yapılan bölgede Kırsal halk kalkınıyorsa, bu kalkınma sürdürülebilir bir Kırsal Kalkınma anlamına gelmektedir. Bu çalışmada Trakya bölgesinin Ekoturizm potansiyeli yüksek kesimlerinde Ekoturizm’in çevre ile ilişkisi ortaya konularak Kırsal Kalkınma stratejileri açısından bir inceleme yapılmıştır. Bölgenin mevcut durumu swot analiziyle incelenmiş, güçlü ve zayıf yönler ile fırsatlar ve tehditler ortaya konulmuştur. Ekoturizmin Kırsal Kalkınmaya Etkileri bulgular ışığında değerlendirilmeye çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Ekoturizm, Kırsal Kalkınma, Sürdürülebilirlik, Trakya

Araştırmayı İndir

Trakya Bölgesindeki Çevre Kalitesinin Üreticilerin Tarımsal Arazi Talebi Üzerine Etkisi

Yazar: Harun Hurma, Hakkı İnan, Ahmet Kubaş
Yıl: 2008
Yayım Yeri: 8. Türkiye Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Doğal Kaynaklar ve Çevre Ekonomisi
Özet
Trakya bölgesi son otuz yılda hızla sanayileşmeye başlamış ve halen hu gelişme artarak sürmektedir. Bu durum tarım arazilerinin amaç dışı kullanımına neden olmuştur Tarım arazilerinin sanayi ve evsel amaçlı kullanıma tahsis edilmesi beraberinde birçok çevre sorununu da getirmektedir. Bölgede sanayileşmenin yoğun olduğu orta kesimlerde çevre kalitesi hızla bozulmaya başlamıştır. Ancak bölgenin kuzey kesiminde bulunan ormanlık alanlarda çevre kalitesi halen oldukça yüksektir. Güney kesimlerinde ise çevre kalitesini olumsuz yönde etkileyen ve deniz kıyılarında bulunan çarpık yapılaşma görülmektedir. Tarım arazilerinin talebini etkileyen faktörlerin belirlenmesi değer biçme çalışmalarında yaygın olarak incelenen bir konudur. Farklı parsellerin toprak niteliğinin değişmesi, arazi değerinin sosyo-ekonomik gelişmelerden kolaylıkla etkilenebilmesi, bunun yanında alım-satımının çok fazla olmaması, arazi değerini etkileyen faktörlerin belirlenmesini oldukça zorlaştırmaktadır. Konuyla ilgili günümüze kadar yapılan çalışmalarda arazi değerini etkileyen faktörler olarak toprak yapısı, yola yakınlık, şehir merkezine yakınlık, pazara yakınlık gibi yapısal ve erişilebilirlik ile ilgili değişkenler temel alınmıştır Günümüzde bu değişkenlere çevre kalitesini de eklemek mümkündür. Bu çalışmanın amacı, faktör analizi kullanılarak üreticilerin tarımsal arazi talebinde etkili olan faktörlerin belirlenmesidir. Tarımsal arazilerin talebinde, arazinin yapısal ve erişilebilirlik ile ilgili özelliklerinin yanı sıra rekreasyonel ve turizme yönelik gelişme potansiyeli ile olumsuz çevresel özelliklerin de üreticiler tarafından dikkate alınan diğer faktörlerdir. Geçmiş yıllarda üreticiler yapısal ve erişebilirlik faktörüne göre arazi satın alırken değişen çevre koşulları, ekonomik ve sosyal tercihler, çevresel faktörlerin de dikkate alınmasını gerektirmiştir.

Anahtar Kelimeler: Tarımsal arazi talebi, Çevre kalitesi, Faktör analizi, Trakya bölgesi

Araştırmayı İndir

Trakya Bölgesinde Bitkisel Yağ Sektörünün Ekonomik Yapısı ve İşleyişi

Yazar: Şafak Aksoy, İ.Hakkı İnan, Gülen Özdemir, Okan Gaytancıoğlu, Ahmet Kubaş, Canan Sağlam, Ömer Azabağaoğlu
Yıl: 1996
Yayım Yeri: 2. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarımsal İşletmecilik
Araştırmayı İndir

Trakya Bölgesinde Yonca Üretim Mekanizasyonuna Ait Üretim Girdilerinin Belirlenmesi

Yazar: Fulya Toruk, Ahmet Kubaş, Poyraz Ülger
Yıl:2000
Yayım Yeri:4. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarımsal İşletmecilik
Özet
Tarımsal işletmelerde mekanizasyon planlanmasının yapılabilmesi için, mekanizasyon uygulamalarında kullanılan makinelere ait işletme giderlerinin bilinmesi gerekmektedir. Kaba yem mekanizasyonunda biçme, kurutma, toplama, balyalama, taşıma ve yemleme aşamalarında farklı makine grupları kullanılmaktadır. Araştırmada, Trakya Bölgesinde yapılan yonca üretiminde kuru ot mekanizasyonu incelenmiştir. Mekanizasyon uygulamalarının işletme karlılığı üzerindeki etkilerinin saptanması amaçlanmıştır. Bu amaçla mekanizasyon uygulamaları konusunda planlı ve doğru kararların alınmasının gerekli olduğu tespit edilmiştir.

Araştırmayı İndir

Trakya Bölgesinde Bulunan Arıtma Tesislerinde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Yazar: Ahmet Kubaş, Hasan Hayri Tok
Yıl:2000
Yayım Yeri: 4. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarımsal İşletmecilik
Özet
Trakya bölgesinde çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren 992 adet sanayi işletmesi bulunmaktadır. Sanayi işletmelerinin önemli bir bölümünü tekstil, gıda, deri, kimya, kağıt vb. sanayi işletmeleri oluşturmaktadır. Bu işletmelerden 678 adedi Tekirdağ, 159 adedi Kırklareli ve 155 adedi Edirne ilinde bulunmaktadır. Endüstriyel su kullanan sanayi işletmelerinin bir bölümü ortak arıtma tesislerinden yararlanırken geriye kalanı kendi arıtma tesislerinden yararlanmaktadır. Bazı sanayi işletmelerinin ise hala arıtma tesisi bulunmamaktadır Tekirdağ ili Çorlu ilçesinde bulunan deri işletmeleri ve Çerkezköy ilçesi Organize Sanayi Bölgesinde bulunan ve önemli bir bölümü tekstil sektöründe faaliyet gösteren işletmeler atık sularını ortak arıtma tesislerinde yapmaktadırlar.

Araştırmayı İndir

İşletme Bilimi Açısından İhracat Kavramı, İhracat Davranışı Modelleri ve Tarımsal Firmalar İçin Geçerlilikleri

Yazar: Şafak Aksoy, Gülen Özdemir, Okan Gaytancıoğlu, Ahmet Kubaş
Yıl: 1994
Yayım Yeri: 1. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Uluslararası Tarım ve Ticaret

Araştırmayı İndir