Sulama Sisteminin Çevresel Etkilerinin Menemen Örneğinde İncelenmesi

Yazar: Zerrin Kenanoğlu Bektaş, Ela Atış, Cihat Günden, Hüseyin Gündoğdu
Yıl: 2004
Konu: Doğal Kaynaklar ve Çevre Ekonomisi
Yayım Yeri: 6. Tarım Ekonomisi Kongresi
Özet: Bu araştırmada. Menemen Sulama sisteminin çevresel etkilerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Menemen Sulamasının çevresel etkileri, bu yöredeki üreticilerin çevresel tutum ve davranışları incelenerek değerlendirilmiştir. Ayrıca çalışmada, mevcut sulama şebekesi ve diğer su kaynaklarının çevre ve ekonomi kriterlerine göre öncelikleri belirlenmiştir. Üreticiler, su kirliliğini ovada en önemli çevre sorunu olarak görmektedir. İncelenen işletmelerdeki arazilerin önemli bir bölümünde, tuzluluk ve su birikimi gibi degradasyon sorunları da bulunmaktadır. Üreticilerin su kirliliği yönünden sulama sisteminden kaynaklanan sorun ve şikayetleri bulunmasına rağmen hem çevre hem de özellikle ekonomik kriterler açısından sulama şebekesini tercih etmektedirler

Anahtar Kelimeler: Sulama sistemi, çevresel etki, çevresel tutum, Analitik Hiyerarşi Süreci, Menemen

Araştırmayı İndir

Tarım, Çevre ve Enerji Kullanım Etkileşimi

Yazar: Burhan Özkan, Handan Akçaöz, C. Feyza Karadeniz Cemal Fert
Yıl: 2004
Yayım Yeri: 6. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Çevre Ekonomisi
Özet: Teknolojik gelişmeler ve mekanizasyonlaşma yoğun girdi kullanımına paralel olarak tarımsal Üretimde fosil kasnaklardan elde edilen enerji kullanımını arttırmıştır. Tarımsal üretimde yüksek verimli yeşillerin, gübrelerin, çeşitli kimyasalların. petrol ve elektrik gibi yoğun girdilerin kullanımıyla birim alandan elde edilen ürün miktarlarında önemli artışlar gerçekleşmiştir. Ancak tarımsal üretimde fosil enerji kaynaklarının yoğun kullanımı birçok sorunu da beraberinde getirmiştir. 1973 yılında petrol ambargosuyla başlayan sorunlar, günümüzde fosil enerji kaynaklarının azalması. Hava kirliliği, sera etkisi yapan gazların atmosferdeki oranlarının artması ve asit yağmurları gibi yeşilli çevresel sorunlar ile tarımsal üretimde sürdürülebilirlik sorununa dönüşmüştür Bu nedenle günümüzde sürdürülebilir tarımsal üretim anlatışının oluşturulması zorunluluk haline gelmiştir. Dolayısıyla fosil kaynakların yerine yenilenebilir enerji kaynaklarının ikame edilmeleri önem kazanmıştır. Diğer yandan dünya nüfusunun artması ve teknolojik gelişmeler sürdürülebilir üretim açısından tarımsal üretimde daha etkin enerji kullanımını gerekli kılmaktadır. Bu çalışmanın amacı enerji kullanımının tarım ve çevreyle olan etkileşimlerini tartışmaktır. Çalışma kapsamında, tarımsal üretimde kullanılan enerji girdileri ve alternatif enerji kaynaklan ayıklanmış, enerji kullanımında değişik enerji formlarının değerlendirilme şekilleri üzerinde durulmuştur. Çalışmada ayrıca, enerji kullanım etkinliği incelenmiş, tarımda enerji kullanımındaki mevcut sorunlar ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri tartışılmıştır
Anahtar Kelimeler: Tarım: çevre; enerji; enerji analizi; girdi-çıktı

Araştırmayı İndir

Tarım Ekonomisinde Bilimsel Makale Yazmak: Zorluklar, Fırsatlar ve Öneriler

 

Yazar: Fahri Yavuz
Yıl: 2004
Yayım Yeri: 6. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Diğer
Özet: Bu çalışmada Tarım ekonomisi alanında ulusal ve uluslararası bilimsel dergilerde makale yazma ve yayınlamaya yönelik zorluklar, problemler, problemler ve fırsatlar Türkiye’deki farım Ekonomistleri açısından incelenmeye çalışılmıştır. Türkiye’deki lisans üstü eğitimin uluslararası seviyede olmadığından uluslararası tarım ekonomisi dergilerinde makale yayınlamanın Türkiye’deki Tarım Ekonomistleri için zor bir hedef olduğu gözlenmiştir Türkiye’de Tarım Ekonomisi alanında SCT’de listelenen dergi olmadığı da bilinmekledir. Bu nedenlerden dolayı, Tarım Ekonomistlerinin kişisel gayretlerle bu zorluğun üstesinden gelmeleri ve bu başarılarını lisans üstü eğitime taşıyarak kurumsallaştı mıhlıdırlar

Anahtar Kelimeler: Tarım ekonomisi, dergi, makale, Türkiye

Araştırmayı İndir

Eskişehir İli Alpu İlçesi’nde Arazi Toplulaştırması Yapılan Köylerde SosyoEkonomik Yapı Ve Yeniliklerin Benimsenme Düzeyi

Yazar: Orhan Yavuz, A. Orkun Erol
Yıl:2004
Yayım Yeri: 6. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Diğer
Özet: Artan dünya nüfusuna karşı, arazi miktarı nüfus artışına paralel olarak artırılamamakta bu da tarım arazileri üzerinde yoğun nüfus baskısının dogmasına neden olmaktadır. Miras yoluyla parçalanan, küçülen arazilerin birleştirilmesi ile birim alandan daha yüksek verim elde edilebilmesi amacıyla arazi toplulaştırması uygulamaları gerçekleştirilmektedir. Araştırma Eskişehir ili Alpu ilçesinde toplulaştırma yapılan 3 köyde örnekleme yoluyla seçilmiş 130 işletmeden elde edilen verilere dayanmaktadır. Araştırma sonuçlarına göre, deneklerin çok büyük çoğunluğu ( % 96,2’si) arazi toplulaştırmasını benimsemektedirler.
Anahtar Kelimeler: Arazi toplulaştırması, Sosyo-ekonomik faktörler

Araştırmayı İndir

Tokat İlinde Arazi Toplulaştırması Bilinç Düzeyine Etkili Sosyo-Ekonomik Özelliklerin Tespiti ve Bunların Ekonometrik Analiz

Yazar: H. Bahadır Arslankurt, Atilla Altıntaş
Yıl: 2004
Yayım Yeri: 6. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Diğer
Özet: Bu araştırma, Tokat ilindeki arazi toplulaştırması uygulamasının değişik aşamalarında bulunan üç ayrı bölgedeki üreticilerin, sosyo-ekonomİk yapısı ve toplulaştırma bilinç düzeyini etkileyen faktörleri ortaya koymak amacıyla 2001-02 yılı üretim döneminde. Niksar-Çengelli, Zile-Güzelbeyli ve Erbaa-Cevresu köylerinde toplam 124 (arım İşletmesinde yürütülmüştür. Araştırmada, arazi toplulaştırmasının değişik aşamalarında bulunan yerlerdeki sosyo-ekonomik yapı saptanmış, bölgeler arasındaki farklılıklar ortaya konulmasında ki-kare testi ve %’lerden yararlanılmıştır. Ayrıca arazi toplulaştırması bilinç düzeyini etkileyen sosyo-ekonomik faktörler ekonometrik bir yaklaşımla incelenmiştir Araştırma sonuçlarına göre, arazi toplulaştırmasının değişik evrelerinde bulunan yerlerdeki üreticilerin sosyoekonomik çapılan arasında; üreticilerin sosyal statüyü kabullenme düzeyleri, gelişmiş tarım teknolojisini benimseme ve uygulama, modernleşme düzey i, sosyal katılım ve çevresel ilişki düzeyi, arazi toplulaştırması bilinç düzeç i. Arazi toplulaştırmasına ilişkin bilgi edinme kaynakları, yaşam düzeyi, kitle iletişim araçlarını kullanım durumu, yayım elemanlarının ilgilenme durumu ve arazi mülkiyet durumu arasında istatistiksel olarak farklılıklar saptanmıştır Ayrıca çapılan çoklu regresyon ve buna bağlı stepwise(değişken elcme-ekleme) analizi ile arazi toplulaştırması bilinç düzeç ini etkileyen en önemli faktörler, arazi toplulaştırmasına yeni başlanmış yerler için; modernleşme düzeyi, henüz tamamlanmış yerler için; yaşam düzeyi ve aile şekli, önceki yıllarda tamamlanmış yerlerde ise. gelişmiş tarım teknolojisini benimseme ve uygulama düzeyi, aile genişliği olarak bulunmuştur. Arazi toplulaştırmasının değişik aşamalarında bulunan yerler bir bütün olarak değerlendirildiğinde üreticilerin arazi toplulaştırması bilinç düzeyini etkileyen en önemli faktörler; yaşam düzeyi, sosyal statüyü kabullenme düzeç gelişmiş tarım teknolojisini benimseme ve uygulama düzeç i olarak bulunmuştur
Anahtar Kelimeler: Arazi Toplulaştırması Bilinç Düzeyi, Sosyo-Ekonomik Faktörler. Tokat

Araştırmayı İndir

Şanlıurfa’da Buğday Tarımının Tarımsal Yayım Açısından Çözümlenmesi

Yazar: Yaşar Aktaş, Fatma Öcal, Güzel Yılmaz, Ahmet Kubaş
Yıl: 2004
Yayım Yeri: 6. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarımsal Yayım Ve Haberleşme
Özet: Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde yer alan ve aşiret düzeni üst yapı kurumlarının hala sürdüğü Şanlıurfa’da buğday tarımının seçilmiş kimi konularında, üreticilerin girdi kullanım davranışı, girdilerin insan sağlığına olan etkisi ve onların hu konudaki bilgi düzeyini çözümleyerek tarımsal yayım çalışmasının konusu, erek küme (targetgroup). Çalışma yöntemi, yaymanların hizmet içi eğitimi gibi sorunlara yönelik çözüm önerileri geliştirmek amacı ile bu araştırma gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada kuramsal temel olarak Hartmut Albrecht tarafından geliştirilen konum işlevsel yaklaşım kullanılmıştır. Şanlıurfa’nın 1 I ilçesinden seçilen 105 köyde 210 denekle anket yapılmış ve örneğe çıkan her köyden 2 adet işletme rastgele seçilmiştir. Seçilen işletmelerle yüz yüze anket yöntemi uygulanmıştır. Kİ de edilen bilgiler bilgisayar ortamında değerlendirilerek bir çizelgede biraca getirilmiştir. Seçilen yenilik türleri. 4 değişken bilgi kaynağı, mülkiyet, bir örgüte üyelik ve öğrenim durumu bağlantısında yorumlanmıştır. Araştırma sonuçlan, iki noktada toplanmıştır. Birincisi. Tarımsal Yayım örgütüne ilişkin değerlendirme ve öneriler. Bu da kendi içinde tarımsal yayımın konusu, erek küme çalışması, çalışma yöntemi, hizmet içi eğitim ve çevre dostu tarım politikası olmak üzere 5 ana başlık altında gerçekleştirilmiştir. Ve son olarak kurama katkı başlığı altında araştırmadan çıkarılan bilgiler soyutlanarak dile getirilmiştir
Anahtar Kelimeler: Şanlıurfa. Buğday tarımı. Tarımsal Yayım, Konum işlevsel yaklaşım

Araştırmayı İndir

Kuzeydoğu Anadolu’da Tarımsal Yayım Çalışmaları ve ilgili Problemler

Yazar: Abdurrahman Kara, Sibel Kadıoğiu
Yıl: 2004
Yayım Yeri: 6. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarımsal Yayım Ve Haberleşme
Özet: Tarımsal üretim, gerek tabii ve gerekse sosyoekonomik olmak ü/ere yeşilli faktörlerin etkisi altında gerçekleşen bir olaydır. Çiftçi eğitim yayım çalışmaları da tarımsal üretimi etkileyen sosyoekonomik faktörlerden birisidir. Çiftçilerin yeni üretim teknik ve teknolojilerinden haberdar edilmesi, daha yüksek verim sağlayan araştırma uygulamalarının çiftçilere intikali ve bu suretle üretim alışkanlıklarının değiştirilerek yeni çeşit ve teknolojilerin kullanılması ürün verimlerinde önemli artışlar sağlamaktadır. Bu çalışma. “Erzurum. Kars. Ardahan ve Ağrı illerinde Çayır. Mera ve Yem Bitkilerine Dayalı Tarımsal Üretim Sistemlerinde liretimi Sınırlayan faktörler ve Çiftçi Problemlerinin Tespiti” projesi kapsamında ele alınmıştır. Çalışmada kuzeydoğu Anadolu’da adı geçen illerde eğitim-yayım çalışmalarının durumu ve çiftçilerin konu ile ilgili yaşadıkları problemler araştırılmaya çalışılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre eğitim-yayım çalışmalarının yeterli olmamasının yanı sıra çiftçilerimizin de tarım kuruluşları ile olan alakalarının çok zayıf olduğu görülmüştür. Bununla birlikte, çiftçilerimizin gelirlerini artırmaya yönelik yapılacak çalışmalara çok istekli oldukları tespit edilmiş, çiftçiler tarafından dile getirilen en önemli problemlerin yerinde uygulama olmaması ve yayımcıların çiftçilerle olan iletişiminin zayıf olduğu belirlenmiştir. Çiftçiler tarafından en la/la talep edilen çalışmaların demonstrasyonlar olduğu gözlenmiştir. Ayrıca, tarımla ilgili TV programlarının bölge şartlarına uygun ve özellikle hayvancılık ağırlıklı programlar olması gerektiği tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Demonstrasyon, yayım, yayım problemleri

Araştırmayı İndir

Şanlıurfa İli’nde Tarımsal Yayımı Hizmetlerinde Kadının Yeri

Yazar: Fatma Öcal Kara, Yaşar Aktaş, Tamer Işgın
Yıl:2004
Yayım Yeri: 6. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarımsal Yayım ve Haberleşme
Özet: Kırsal alan kadınlarının tarımsal üretime olan katkıları, son yıllarda lark edilmiş, kadının tarımsal yayım açısından önemi henüz tam olmasa da algılanmaya başlanmıştır Günümüzde ev ekonomisi kurslarının dışında kadınlara üretim tekniği konusunda da kurslar götürülmektedir Türkiye’nin diğer bölgelerinde olduğu gibi Şanlıurfa’da da tarımsal üretimde kadının önemini görmemek mümkün değildir Hem bitkisel, hem dc hayvansal üretime etkin olarak katılmaktadır. Bu araştırmada Şanlıurfa’da son yıllarda tarımsal yayım örgütünün kadınlara götürdüğü hizmetler İncelenmiş, örgülün kırsal kadına nasıl bir bakış açısı içerisinde olduğu araştırılmıştır. Araştırmada Şanlıurfa Tarım İl Müdürlüğü Çiftçi Eğilim ve Yayım Şubesinde çalışan yaymanlarla anket yapılmıştır Bu anket sonuçlarından tarımsal yayım örgütünün tam olmasa da kadınlara üretim tekniği konusunda tarımsal yayım çalışmasının gerekliliğini anladığı söylenebilir. Ancak bu konuda nitelikli bayan yayman eksikliği ve projelerin şube yaymanlarının hiçbir katkısı olmadan bakanlık tarafından hazırlanması ve maddi kaynak yetersizliği tarımsal yayım çalışmalarında örgütün karşılaştığı en önemli sorunların başında gelmekledir
Anahtar Kelimeler: Şanlıurfa, tarımsal yayım, kırsal kadın

Araştırmayı İndir

Kırsal Kadın Konusundaki Araştırmalarda Katılımcı Yaklaşımların Kullanılması

Yazar: Buket Karaturhan
Yıl: 2004
Yayım Yeri: 6. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Kırsal Kalkınma
Özet: Kadın odaklı ve geleneksel kalkınma yaklaşımlarının Özellikle kaynakları yetersiz olan kadınların gereksinimlerini karşılamadaki güçlüklerin farkına varılması alternatif yöntemlerin araştırılmasına yol açmıştır. Bu yöntemler katılımcı yöntemlerdir. Katılımcı Kırsal Değerlendirme Yaklaşımı da bunlardan birisidir. Bu bildiride: 1998 yılından beri Katılımcı Kırsal Değerlendirme Yaklaşımı kullanılarak İzmir ve çevresinde yapılan araştırmaların, kadın gruplarında yürütülen çalışmalar ele alınmıştır. Kırsal kadınlarla birlikte yürütülen bu çalışmalarda edinilen deney imler, karşılaşılan güçlükler, ele alınan konular ve çıkan sonuçlar ortaya konmuştur. Özetle; kırsal kadında özgüven artışı sağlayarak gelişmeye yol açan bu çalışmalar aktarılmaya çalışılmıştır.

Araştırmayı İndir