Yaş Meyve Sebze Dış Ticaretinin Açıklanmış Mukayeseli Üstünlükler İndeksi Yardımıyla Türkiye ve AB Ülkeleri Üzerine Rekabet Gücünün Analizi

Yazar: Ahmet Özçelik, Osman Orkan Özer
Yıl: 2008
Yayım Yeri: 8.Türkiye Tarım Ekonomisi Kongresi Bursa
Konu: Uluslararası Tarım Ve Ticaret
Özet
Yaş meyve ve sebze sektörü diğer işlenmemiş tarımsal ürünler gibi Avrupa Birliği ile devam eden ortak gümrük tarifesi olarak da bilinen 1996 yılında imzalanan Gümrük Birliği kapsamının dışında tutulmuştur. Bu amaçla, Yaş Meyve ve Sebze Dış Ticaretinin karşılaştırmalı üstünlük derecesinin Avrupa Birliği(AB) ülkelerine 2004 yıllında başlayan ve 2006 yılında katılan 12 yeni üye ülke açısından belirlenmesi bu çalışmada amaçlanmıştır. Yaş meyve ve sebze sektörünün dış ticaret rekabet gücünün incelenmesi aşamasında Balassa’nın Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlükler İndeksi ve Vollrath’ın indekslerinden yararlanılmıştır. İndeks hesaplarına göre, ele alınan her yaş sebze meyve ürününde AB’ye yönelik mutlak bir üstünlüğe sahip olunduğu tespit edilmiştir. AB ülkeleri ile Türkiye arasında rekabet gücünün sözü edilen indeks yardımıyla ölçülmesi aşamasından sonra, öngörülerin bir genel denge modeli olan GTAP genel denge modeliyle tutarlılığının sorgulanması aşamasına geçilmiştir. Genel denge modeline göre AB genişleme süreci, lif bitkileri ve canlı hayvan ihracatımızda bir artış yaratırken, diğer tarım sektörleri ürünlerinde ihracat kayıpları yaşanacağı simülasyon sonucunda elde edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Yaş Meyve ve Sebze Dış Ticareti. Balassa İndeksi. Vollrath indeksi, GTAP modeli

Araştırmayı İndir

Türkiye Yaş Meyve Sebzede AB İle Rekabet Edebilirmi? Domates Alt Sektör Analizi

Yazar: Gülşen Keskin, Cihan Nazlı, Tijen Özüdoğru
Yıl: 2008
Yayım Yeri: 8. Türkiye Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Uluslararası Tarım Ve Ticaret
Özet
Türkiye, ekolojik koşul kırın uygun olması nedeniyle bir çok meyve ve sebze türünde önemli düzeyde üretim yapan ülkelerden birisidir. Bununla birlikte üretimdeki bu avantaj dış ticarette yeteri kadar kullanılamamaktadır. Özellikle tarımsal üretimde Türkiye’ye benzer özellikler gösteren Akdeniz ülkelerinin Topluluk üyesi olmaları ve AB’ye ihracatta topluluk tercihi avantajından yararlanmaları Türkiye bakımından rekabette dezavantaj yaratmaktadır. Nitekim son yıllarda AB pazarlarının yerini Rusya almaktadır. Türkiye’nin yaş meyve sebze ticaretinde rekabetini belirlemede AB ve DTÖ (Dünya Ticaret Örgütü) gibi dış etkenlerin yanı sıra iç dinamikler de önemli olmaktadır. Bu bakımdan pazarlama kanalının karmaşıklığı ve üreticilerin pazarlama kanalında etkin olamaması, arazi parçalılığı, üretim kayıplarının fazla olması, depolama ve muhafaza tesislerinin yetersizliği, işleme sanayinde kapasite kullanım oranının düşüklüğü, ham madde temini nedeniyle işleme süresinin kısalığı sektördeki önemli sorunlardan bazılarıdır. Ayrıca, rekabet açısından özellikle son yıllarda önemi gittikçe artan İTU (İyi Tarım Uygulamaları), izlenebilirlik ve gıda güvenliği konularında da daha fazla ilerleme gerekmektedir. Bu çalışmada Türkiye’de gerek üretim, gerekse sanayide kullanım, yurt içi tüketim ve ihracat miktarları dikkate alındığında üretilen sebzeler içerisinde en önemli ürün olan domates alt sektörü İncelenmektedir. Sektörde çiftçi düzeyinde üretimden sanayiye ve tüketime kadar olan tüm aşamalar genel olarak anlatılmakta ve son olarak AB ülkeleri ile mevcut durum karşılaştırılarak swot analizi ile güçlü ve zayıf yönler İncelenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Türkiye. Domates, Rekabet Analizi, Sebze İşleme Sanayi.

Araştırmayı İndir

Küreselleşme ve Türkiye’nin Ekonomik Gelişmesinde Tarım Sektörünün Rolü

Yazar: Haydar Şengül
Yıl: 1998
Yayım Yeri: 3. Türkiye Tarım Ekonomisi Kongresi Ankara
Konu: Uluslararası Tarım ve Ticaret

Araştırma İndir

Avrupa Para Sistemi ve Tarıma Uygulanması

Yazar: Emine Olhan
Yıl: 1994
Yayım Yeri: Tarım Ekonomisi Dergisi
Konu: Uluslararası Tarım ve Ticaret
Özet
Mart 1979’da Avrupa Para Sistemi (APS)’nin kurulmasının altında yatan temel hedef ülke içinde ve dışında daha fazla istikrar sağlamaya yönelik politikalar yoluyla Avrupa’da bir parasal istikrar alanı oluşturmaktır. Bu hedefin gerçekleştirilmesi, Toplulukta daha fazla siyasi ekonomik bütünleşme elde etmek için sisteme katılan ülkeler arasında enflasyon kontrolüne yönelik olarak milli ekonomi ve para politikaları arasında daha fazla yakınlaşmanın olmasını gerektirmiştir. APS’ıı in temelini Avrupa Para Birimi (ECU) oluşturmaktadır. ECU, sabit miktardaki paralardan oluşmasına karşın farklı paraların sepetteki nispi payı, merkezi kurdaki değişme sonucu oynayabilmektedir. Topluluk tarım sektöründe ortaya çıkan parasal sorunları telafi etmek amacıyla yaratılan “Tarım-Para Sistemi” ve “Parasal Telafi Edici Tutarlar” OTP’nin bir parçası haline gelmiştir.

Araştırmayı İndir