Patates Üretiminde Tarımsal İlaç Kullanım Durumu ve Üretici Yaklaşımlarının Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma: Erzurum İli Pasinler İlçesi Örneği

Yazar: Avni Birinci, Ahmet Semih Uzundumlu
Yıl:2006
Yayım Yeri: 7. Türkiye Tarım Ekonomisi Kongresi Antalya
Konu:Tarımsal Yayım ve Haberleşme
Özet
Bu çalışmanın amacı Erzurum ili Pasinler ilçesinde patates üreticilerinin tarımsal ilaç kullanım eğilimlerini, çevreye olan duyarlılıklarını ve ilaç kullanım düzeylerini miktar ve değer olarak belirlemektir. Erzurum ili, özellikle Pasinler ilçesi, Türkiye’nin patates üretimi içerisinde önemli bir yere sahiptir. Erzurum’da 2004 yılında dikilen 5 386 ha patatesin %44,55’i (2 400 ha) ve üretilen 102 300 ton patatesin %46,69’u (48 000 ton) Pasinler ilçesinde üretilmiştir. Araştırma alanını temsil edebilecek biçimde seçilen 9 köyden toplam 95 patates üretimi yapan işletme basit tesadüfi örnekleme yöntemi ile belirlenmiş olup, yörede üreticilere ilaç pazarlayan 3 adet bayi ve kooperatif çalışanlarına 2004 yılını kapsayan anket yapılmıştır. Üreticilerin %67,33’ü kooperatiflerden %27,33’ü bayilerden ve %5,34’ü ise hem bayiler hem de kooperatiflerden ilaç temin etmektedir. Üreticilerin %11,58’i ilaç kalıntılarının yıkama ile etkisini yitirebileceği, %45,26′ sı kimyasal ilaçların kalıntı bırakmayacağını ifade etmiş olup, üreticilerin %48,42’si ilaçlamadan sonra ambalajları düzensizce çevreye atmakta, %29,47’si yakarak imha etmekte, %16,84′ ü toprağa gömmekte ve %5,27’si ise poşetleyerek çöp kutusuna atmaktadır. Bölgede üreticilerin hepsinin ilaç kullanma dışında uyguladıkları en önemli mücadele yöntemi, yabancı otların elle veya el çapası ile temizlenmesidir.
Anahtar Kelimeler: Pasinler İlçesi, Patates, Tarımsal İlaç

Araştırmayı İndir

Şanlıurfa ve Mardin İllerinde Buğday Yetiştiriciliği Yapan Çiftçilerin Çeşit Seçimindeki Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi

Yazar: Ş. İpekçioğlu, M.Sami Bayraktaş, Ş. Büyükhatipoğlu, T. Monis
Yıl: 2014
Yayım Yeri: 11. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarımsal Yayım ve Haberleşme
Özet
Buğday bölgenin gelir kaynağı olmasının yanında, insanların en önemli besin maddesidir. Buğday tarımın yapılamadığı özellikle Afrika ülkelerinde insanlar açlık gibi önemli bir sorunla karşı karşıya kalmaktadır. Un özellikle insanların beslenmesinde ihtiyaç duyduğu ekmek yapılarak kullanılmakta olup, ayrıca undan yapılan değişik mamuller de insanların beslenmesinin her kademesinde kullanılmakta ve insanların beslenmesinde önemli sorunu olan açlık özelliğini gidermektedir. Dünya nüfusu her geçen gün artmasına rağmen tarım alanları artmaması nedeniyle, Buğday verimini ve kalitesini artırılmasının zorunlu hale geldiğinden buğdayın verimini ve kalitesini artırıcı etkilerden biri olan sertifikalı tohum kullanılarak yukarıda belirtilen miktarın artırılması mümkün olacaktır. Şanlıurfa ve Mardin illerinde buğday üretimi yapılan tarım işletmelerinin, ekonomik durumlarının ve buğday çeşitlerini kullanım düzeylerinin incelendiği bu araştırmanın ana materyalini, örneğe çıkan işletmelerden anket yolu ile elde edilen birincil veriler oluşturmuştur. Anket uygulaması işletme sahipleri ile görüşmek suretiyle, bizzat araştırıcı tarafından yapılmıştır. Araştırmada toplanan veriler 2013 üretim dönemine aittir. Çeşit seçiminde bölgenin iklim ve toprak koşullarına uygun çeşit seçiminin yapılıp yapılmama durumu, Buğday ekimi ile ilgili yeni teknolojileri takip edip etmeme durumu, Kaliteli ürünün farkında olup olmaması, Tarımsal konularda yapılan eğitim toplantılarına katılıp katılmama durumu vb. konular araştırılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Sertifikalı buğday tohumu, Bilinç düzeyi, Şanlıurfa, Mardin.

Araştırmayı İndir

Bir Çiftçi Eğitimi Projesinin Üretici Davranışlarına Etkilerinin Analizi: Erzurum İli Büyükbaş Hayvan Islahı Projesi Örneği

Yazar: Adem Aksoy, Fahri Yavuz, Mustafa Terin, İrfan Okan Güler
Yıl: 2012
Yayım Yeri: 10. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarımsal Yayım ve Haberleşme
Özet
Bu çalışmada önemli bir çiftçi eğitim projesinin üreticilerin hayvancılık faaliyetleri ile ilgili tutum ve davranışlarında meydana getirdiği etkilerin analiz edilmesi amaçlanmıştır. Proje, Erzurum ilindeki büyükbaş hayvancılığın temel problemlerini çözmek amacıyla 2005-2010 yıllarında devam etmek üzere 6 yıllık planlanmıştır. Hedef kitle olarak kamuoyu, teknik elemanlar ve Erzurum ilinde faaliyette bulunan büyükbaş hayvan yetiştiriciler alınmıştır. Metot olarak katılımcı yaklaşım sistemi benimsenmiştir. Projede grup ve kitle yayım araç ve yöntemlerinden yoğun şekilde yararlanılmıştır. Proje süresince, 173 eğitim semineri, 12.000 katılımcı çiftçi, 32.500 çiftçi el kitabı, 6 teknik gezi, 2 teknik eleman eğitimi ve yaklaşık 50.000 suni tohumlama buzağısı elde edilmiştir. Proje sonunda il düzeyindeki istatistiklerde et-süt veriminde ve yem bitkisi ekim alanında önemli artışlar olduğu tespit edilmiştir.
Çalışmada anket yapılan üreticilerin %96’sı artık ahırlarını daha havadar tuttuklarını, %84’ü ineğin verimine göre yem vermeye başladıklarını, %71’i samanı yem olarak kullanmamayı öğrendiğini ve %76’sının ise kaba yemi daha iyi muhafaza etmeye başladıklarını ifade etmişlerdir. Diğer modern hayvancılık tekniklerini kullanma doğrultusunda çiftçilerin %50 ve üzerinin tutum ve davranışlarında değişim yaptıkları ortaya çıkmıştır. Bu durum, çiftçi eğitim çalışmalarının katılımcı, doğru zamanda ve doğru bir şekilde yapılması durumunda çiftçinin tutum ve davranışlarında önemli değişiklikler yapacağını ortaya koymaktadır. O nedenle bu tip iyi uygulama örnekleri artırılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Çiftçi eğitimi projesi, tutum ve davranışlar, Erzurum, büyükbaş hayvan ıslahı
Araştırmayı İndir

Kırsal Kalkınmada Yerel Bitkisel Materyallerin Markalaştırılmasında Tarımsal Yayımın Önemi

Yazar: Vedat Pirinç, Songül Akın
Yıl: 2012
Yayım Yeri: 10. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarımsal Yayım ve Haberleşme
Özet
Her ülkede her bölgede yerel bitkisel materyaller mevcuttur. Bu ürünler lezzet açısından yöre halkına hitap etmekle birlikte kendi ekolojisi dışında da tüketim alışkanlığı yaratmış ve belirli bir talebi olan ürünlerdir. İtalyanların meşhur mavi peyniri Gorgonzola , Beypazarı’nın havucu, Malatya’nın kayısısı ve Diyarbakır’ın karpuzu bunlara örnek gösterilebilir. Bu ürünler yetiştirildikleri yörelerle özdeşleşmelerinin yanı sıra yörenin folklorik yapısı içerisinde tarımsal geleneklerin doğmasına da neden olmuşlardır. Söz konusu ürünlerin bu denli özel olmasının nedeni, kimi zaman kendine has yetiştirme tekniğinden, kimi zaman da yine kendine has işleme tekniğinden kaynaklanabilmektedir. Bu ürünlerin yetiştirildiği ekolojiye uyum sağlamış biotik ve abiotik stres faktörlerine karşı dayanıklılık mekanizmasına sahip olmaları da onları farklı kılmaktadır. Bu ürünlerin yöre tüketicisinin talep ve zevklerine hitap ediyor olması üreticilerin bu ürünü arz etme davranışları üzerinde etkili olmaktadır. Söz konusu ürünler sahip oldukları özgün lezzeti sadece kendi ekolojisinde yetiştirildiğinde gösterebilmekte bu durum bu ürünlerin pazarda diğer emsallerine göre daha yüksek fiyattan işlem görmesini sağlamaktadır. Hem gen kaynaklarının muhafazası açısından hem de üretici gelirinin yükseltilmesi açısından yerel ürünlerin arzının arttırılması konusunda üreticilerin bilinçlendirilmesi ile mümkündür. Üreticinin bilinçlendirilmesi akabinde yerel ürünlerin markalaştırılması için bir takım müdahale ve yönlendirmeler ile söz konusu olabilecektir. Bu noktada Tarımsal Yayım faaliyetleri vazgeçilmez bir ihtiyaç olarak karşımıza çıkmaktadır.
Bu çalışmada, kırsal kalkınma açısından yerel materyallerin markalaştırılmasının faydaları ve tarımsal yayım hizmetlerinin yerel ürünlerin üretiminin arttırılması noktasında nasıl ve ne şekilde organize olabileceği üzerinde durulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Kırsal kalkınma, Yerel ürünler, Tarımsal Yayım
Araştırmayı İndir

Yayım ve Eğitim Programı Çerçevesinde Kuraklık Eylem Planı Uygulamalarında Ezine İlçesi Örneği

Yazar: Mesut Akmaz, Timuçin Everest
Yıl: 2012
Yayım Yeri: 10. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarımsal Yayım ve Haberleşme
Özet
Kuraklık, yağışın uzun yıllar ortalamasından daha az gerçekleşmesi ile ortaya çıkan ve herhangi bir zamanda herhangi bir yerde meydana gelebilecek olan doğal bir iklim olayıdır. Bitkilerin çıkış ve gelişme döneminde ihtiyaç duydukları suyu toprakta bulamaması Tarımsal Kuraklık olarak adlandırılmaktadır. Tarımsal Kuraklıkla Mücadele Eylem Planı 7 Ağustos 2007 tarihli ve 26606 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kuraklık eylem planı kapsamında İl ve İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerine: koordinasyon, eğitim ve yayım görevleri verilmiştir. Bu kapsamda Ezine İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından etkin bir yayım programı oluşturulmuştur.
Yayım programı çerçevesinde kuraklıktan dolayı meydana gelebilecek yoksulluğun önüne geçmek ve tedbirleri almak için gerekli eğitimler yapılmıştır. Yapılan eğitimlerde kaybedildiğinde kazanılması mümkün olmayan toprak kaynakları üzerinden başlanılmıştır. Bu bağlamda: toprak, yaprak numunesinin alınmasının öğretilmesi, analiz sonucuna göre gübreleme yapılması ve buna bağlı olarak kimyasalların yoğun ve bilinçsiz şekilde kullanımının meydana getirdiği zararlar öğretilmiştir. Bunların dışında temiz bir enerji kaynağı olan güneş enerjisi ile damlama sulama sistemi, sulama zamanının tespiti ve kurağa dayanıklı bir bitki olan aspir yetiştiriciliği demonstrasyonları kurulmuştur. Kuraklıktan meydana gelebilecek zararları telafi etmek için tarım sigortalarının yaygınlaştırılması eğitimleri üreticilere aktarılmıştır. 22 Mart Dünya Su günü etkinlikleri çerçevesinde çeşitli görsel ve işitsel yayın vasıtaları ile mesajlar yayınlanmış ve öğrencilere kuraklığın etkileri, olası zararları ve mücadelede yöntemleri aktarılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kuraklık, eğitim, yoksulluk, Ezine.
Araştırmayı İndir

Adıyaman İlinde Tarımsal Yayımı Geliştirme Projesinin Durum Analizi

Yazar: Şeyda İpekçioğlu, Tali Molis, Ahmet Çıkman, Yasemin Vurarak
Yıl: 2012
Yayım Yeri: 10. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarımsal Yayım ve Haberleşme
Özet
Gelişmekte olan ülkelerin pek çoğunda tarım sektörü bugün ekonominin önemli bir sektörü olma özelliğini korumaktadır. Hatta bu ülkeler için yapılan bazı değerlendirmelerde, bunların ekonomilerinin gelişebilmesinin önemli ölçüde tarım sektörünün gelişmesine bağlı olduğu belirtilmektedir. Tarımsal kalkınmada yeni tarım tekniklerinin doğru kullanımının sağlanarak, kaynakların etkin kullanılarak ve yaygınlaştırılarak tarımsal üretimin arttırılmasında yayım önemli bir etkendir. Buna göre yayım üretim faktörü olarak insan kaynağının gelişimini sağlayarak, yeni teknolojilerin etkin kullanımında çok önemli bir rol oynamaktadır. Dolayısıyla yayım kırsal alan ve tarım sektörüne müdahale etmede kullanılan önemli bir politik araç durumundadır.
Bu çalışma, TAR – GEL projesi kapsamında görev alan tarım danışmanlarının projenin amaçlarına ne kadar uygun faaliyette bulunduklarını, kendilerine yüklenen görevleri ne ölçüde yerine getirdiklerini, üreticilerin TAR -GEL projesi hakkındaki görüş ve düşüncelerini ortaya koyabilmek ve TAR – GEL projesinin işlevselliğinin daha da arttırılabilmesi amacıyla görüş ve önerilerde bulunmak amacıyla yapılmıştır.
Araştırmada 13 tarım danışmanı ve danışmanların çalıştıkları merkez köyler ile çalışma bölgesine giren köylerden seçilen 40 üretici ile anket çalışması yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Tarımsal Yayım, Tarım Danışmanları, Durum Analizi.
Araştırmayı İndir

Organik ve Konvansiyonel Fındık Yetiştiricilerinin Gübre Kullanımı Konusundaki Bilgi Kaynaklarının Sosyal Ağ Analizi İle Karşılaştırılması

Yazar: Mehmet Aydoğan, Kürşat Demiryürek
Yıl: 2012
Yayım Yeri: 10. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarımsal Yayım ve Haberleşme
Özet
Bu çalışma, Samsun ili Terme ve Çarşamba ilçelerindeki organik ve konvansiyonel fındık yetiştiricilerinin gübre kullanımı konusundaki iletişim kaynakları ve sosyal ağını ortaya çıkarmak, ağın işleyişini, ağdaki aksaklıkları ve daha iyi işleyen bir ağ geliştirmek için neler yapılabileceğini ortaya çıkarmak amacıyla yapılmıştır.
Araştırmanın birincil ve temel materyalini Çamlıca, Yüksekyayla köyleri ile Ağcagüney beldesindeki organik ve konvansiyonel fındık yetiştiricilerinden anket, mülakat ve gözlem yoluyla elde edilen veriler oluşturmaktadır. Organik ve konvansiyonel fındık yetiştiricilerinin oluşturdukları iletişim ağları sosyal ağ analizi ile incelenerek karşılaştırılmıştır.
Araştırma sonucuna göre: organik ve konvansiyonel fındık yetiştiricilerinin köy içi (informal) bilgi kaynakları önder çiftçilerden: köy dışı (formal) bilgi kaynakları ise kamu kurum ve kuruluşlarından oluşmaktadır.
Organik fındık yetiştiricileri köy içi iletişim ağı: sık, ilişkiler kuvvetli ve bilgi kaynakları çeşitli iken konvansiyonel fındık yetiştiricilerinin köy içi iletişim ağı daha gevşek, ilişkiler kuvvetli ve bilgi kaynaklarının tek düze olduğu tespit edilmiştir.
Araştırma sonucunda, kurumsal bilgi kaynaklarının organik ve konvansiyonel fındık yetiştiricilerini yeterince desteklemediği tespit edilmiştir. Organik üreticiler kendi deneyim ve tecrübelerini kendi aralarında paylaşmaktadırlar. Köy içerisinde var olan yerel bilgi bilimsel bilgi ile desteklenmelidir. Hem organik hem de konvansiyonel üreticilerin köy içerisinde fikir önderi rolünü üstlenen üreticilerin bilgisine ve tecrübesine güvendikleri belirlenmiştir. Bu sebeple, çiftçilere yenilikler ve bilgi transferi bu fikir önderleri aracılığıyla ulaştırılabilir.

Anahtar Kelimeler: Sosyal ağ analizi, iletişim ağı, organik fındık, organik tarım
Araştırmayı İndir

Türkiye’de Kırsal Gençliğe Yönelik Yürütülen Yayım ve Eğitim Çalışmaları

Yazar: Buket Karaturhan, Tayfun Çukur, Dilek Bostan Budak, Süleyman Kaya
Yıl: 2012
Yayım Yeri: 10. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarımsal Yayım ve Haberleşme
Özet
Birleşmiş Milletler, 15-24 yaşlan arasında bulunan kişileri gençlik olarak tanımlamaktadır. Bugün dünya nüfusunun önemli bir kısmım gençler oluşturmaktadır. Türkiye’de genç bir nüfusa sahiptir. 2011 yılı itibariyle 15-24 yaşlan arasındaki nüfus 12542174’tir (TÜİK, 2012c). Kırsal gençlik, bugüne değin yürütülen tarımsal yayım programlarından çok az yararlanan önemli bir gruptur. Kırsal alanlarda yaşayan milyonlarca genç kırsal gelişme sürecinde önemli ve işlenmemiş bir kaynağı oluşturur (Ceylan, 2010). Kırsal gençliğe yönelik yürütülen yayım çalışmaları ayrı bir öneme sahiptir. Zira bugünün kırsal gençleri, yarın tarımsal faaliyetleri yürüten ve işletmesiyle ilgili önemli kararlar alan bireyler olacaktır. Kırsal gençliğin, tarım, ev ekonomisi, grup önderliği ve gelişen kırsal yaşam alanlarında pratik eğitime olan gereksinmeleri çok geniştir (Ceylan, 2010). Tarımsal yayım aracılığıyla sunulan okul dışı eğitim programlan, eğitimde bazı olanaklar sağlamaktadır. Fakat yayım elemanı/çiftçi ailesi oranının düşük oluşu ve gençlik programlarının organize edilmesi ve desteklenmesinde hazırlık çalışmalarının genel olarak yetersiz oluşu, bu eğitim olanaklarım sınırlamaktadır. Genç çiftçi organizasyonları ve diğer STKların kırsal gençliğin iyileştirilmesinde tarımsal yayım için büyük bir potansiyeli bulunmaktadır. Genç çiftçi örgütleri aracılığıyla tarımsal üretimde geliştirilmiş yöntemlerin yanında gelir kazandırıcı beceriler öğretilir ve beslenmenin iyileştirilmesi, nüfus ya da aile planlaması eğitimi gibi aile yaşamına katkıda bulunacak yayım programlan düzenlenebilecektir (Ceylan, 2010).
Bu çalışmada, Türkiye’ de ve dünyada kırsal gençliğe yönelik yürütülen yayım çalışmalarının önemi üzerinde durulduktan sonra, son yıllarda ülkemizde bu konuda yürütülen yayım ve eğitim çalışmaları genel hatlarıyla incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kırsal gençlik, yayım, eğitim
Araştırmayı İndir

Kırsal Kadınların Tarımsal Yenilikleri Benimseme Süreci (TRA1 Bölgesi Örneği)

Yazar: Tuğba Erem Kaya, Tecer Atsan
Yıl: 2012
Yayım Yeri: 10. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarımsal Yayım ve Haberleşme
Özet
Bu çalışma kırsal kadınların tarımsal yenilikleri benimseme süreci ve tarımsal yenilikler karşısındaki davranışlarını somut bir şekilde ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. Çalışmada materyal olarak. Erzurum, Erzincan ve Bayburt illerine ait 15 ilçedeki 60 köyde faaliyette bulunan kırsal kadınlarla yapılan toplam 158 adet anket verileri kullanılmıştır. Araştırma alanında görüşülen kadınların %48.1’i yeniliklerin benimsemesinde en teşvik edici unsurun ucuzluk olduğunu ifade etmiştir. Araştırma alanında beş ayrı tarımsal yenilikten en yüksek düzeyde benimsenen yenilik sağım hijyeni, en fazla haberdar olunan yenilik ise süt sağım makinesidir. Kadınların yeniliklerden haberdar olmasında en etkili kaynak kitle iletişim araçları olup bu yolla varlığı öğrenilen yeniliklerin başında sağım hijyeni ve organik tarım gelmektedir. Araştırmada yenilikleri benimsemiş kadınların %57.9’u yeniliği uygulamadan önce denemişlerdir. Kadınların %79.1’inin ele alınan yenilikleri uygulamaya devam etmede kararlı oldukları tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kırsal kadın, Tarımsal Yenilik, Yeniliklerin Benimsenmesi, Kırsal kalkınma
Araştırmayı İndir

Tarım Yayımcısı ve Danışmanların İş Memnuniyeti Ve Kaliteli Hizmet Vermesini Etkileyen Faktörler: Kahramanmaraş Örneği

Yazar: Ahmet Sever, İsmet Boz
Yıl: 2012
Yayım Yeri: 10. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarımsal Yayım ve Haberleşme
Özet
Tarımsal yayım ve danışmanlık gelişmiş ülkelerde üzerinde önemle durulan ve tarımsal kalkınmada rol oynayan konulardan biridir. Ülkemizde bu konuya son yıllarda verilen önem artmış ve 2006 yılında ‘‘Tarımsal Yayım Ve Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelik” çıkarılmıştır. Bu yönetmelik gereği kamuda istihdam edilen ve çiftçilere eğitim ve yayım hizmeti götüren personele ‘‘Tarım Yayımcısı”: kendi adına çalışan, özel sektörde istihdam edilen ya da üretici birlikleri ve ziraat odalarında çalışanlara da ‘‘Tarım Danışmanı’’ adı verilmiştir. Çiftçiye eğitim ve yayım hizmeti götüren personelde yapılan bu tanımlamadan sonra çeşitli il ve ilçelerde çalışan bu personelin çalışma koşulları ve iş memnuniyetlerini ortaya koymak amacıyla yapılan çalışmalar yetersizdir. Bu çalışmada Kahramanmaraş İlinde çalışmakta olan 72 tarım yayımcısı ve 17 tarım danışmanı ile yapılan anketlerle bu elemanların iş memnuniyetleri karşılaştırılmış ve bölgeye daha kaliteli hizmet verebilmeleri için gerekli koşullar incelenmiştir. İş memnuniyetlerinin 7 başlık altında karşılaştırıldığı araştırmada genel olarak tarım danışmanlarında bir memnuniyetsizliğin göze çarptığı belirlenmiştir. Araştırma bulgularına göre bölgede tarım personelinin bölgeye daha kaliteli hizmet verebilmesi için çalışma koşullarının ve memur- amir ilişkilerinin düzenlenmesi gerektiği önerisi yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Tarımsal yayım, tarımsal danışmanlık, tarım yayımcısı, iş memnuniyeti, Kahramanmaraş
Araştırmayı İndir