Kahramanmaraş Dondurmasının Ulusal ve Uluslararası Pazarlarda Rekabet Gücü

Yazar: Mücahit Paksoy, Ö. Süha Uslu
Yıl: 2006
Yayım Yeri:  7. Türkiye Tarım Ekonomisi Kongresi Antalya
Konu: Tarımsal Pazarlama
Özet
Kahramanmaraş dondurması yöresel bir mamul olduğu kadar, kendine özgü lezzet farklılığı sebebiyle, farklı kültürlerdeki yerli ve yabancı tüketiciler tarafından büyük beğeniyle tüketilen bir süt mamulüdür. Kahramanmaraş dondurmasının üretimi tüketici talebine ve pazara göre değişmekle birlikte yıllık ortalama 5.(XX) ton olarak gerçekleşmektedir. Dondurma üreticileri ürünlerini ya ilde kendi işletmelerinde yada diğer illerdeki pastanelerde ve turistik yerlerde piyasaya sunmaktadırlar. Aynı zamanda bazı işletmeler, tesislerinde hazırlamış oldukları dondurmayı, doğrudan yurt dışındaki kendi bayilerine veya muhtelif firmalara ihraç etmektedirler Kahramanmaraş dondurması sanayileşmeden büyük Ölçüde etkilenmiştir. İç ve dış piyasalarda yapılan reklamlara ilaveten, turistik yerlerde yürütülen tanıtım çalışmaları neticesinde dondurmaya talep artmış ve buna bağlı olarak da kalitesi, dünya standartları seviyesine yükseltilmiştir. Talebin artmasına paralel olarak üretim küçük birimlerden büyük işletmelere doğru kaymaya başlamıştır. Bu çalışma ile Kahramanmaraş dondurmasının pazarlama yapısı ortaya konularak, ulusal ve uluslararası pazarlardaki rekabet gücü SWOT analizi yöntemiyle analiz edilecektir.
Anahtar Kelimeler:Kahramanmaraş Dondurması, Pazarlama, Rekabet, SWOT Analizi

Araştırmayı İndir

Avrupa Birliği Meyve-Sebze Ortak Piyasa Düzeni Kapsamında Türkiye’de Kavun ve Karpuz’daki Fiyat Oynaklığı

Yazar: Gülistan Erdal, Hilmi Erdal, Zafer Gürler, Adnan Çiçek
Yıl: 2006
Yayım Yeri: 7. Türkiye Tarım Ekonomisi Kongresi Antalya
Konu: Tarımsal Pazarlama
Özet
Avrupa Birliği’nde, Ortak Tarım Politikası çerçevesinde oluşturulan Ortak Piyasa Düzeni ile tarımsal ürünlerin üretimi, desteklenmedi ve dış ticaretine ilişkin politikalar yürütülmektedir 1962 yılında oluşturulan meyve sebze ortak piyasa düzeni içerisinde kavun ve karpuz, Türkiye’deki üretim hacmi bakımından oldukça dikkat çekicidir. Türkiye kavun ve karpuz üretiminde Avrupa Birliği içerisinde ilk sırada yer almaktadır. Ancak bu ürünlerde, Avrupa Birliği ne tam üyelik sürecinde ortak piyasa düzenine uyumu açısından yapılması gereken önemli politika çalışmalarına ihtiyaç vardır. Türkiye’de kavun ve karpuz fiyatları serbest piyasa koşullarında oluşmakta, ürün arzına göre fiyatlarda önemli düzeyde oynaklık görülmektedir. Diğer yandan her iki ürün de mevsimsel etkilere oldukça fazla duyarlıdır. Tüm bunlarla birlikte kavun ve karpuz da herhangi bir üretici örgütü bulunmamaktadır. Çalışmanın amacı, Türkiye’de önemli bir üretim hacmine sahip kavun ve karpuzun fiyat dalgalanmalarını araştırmak, fiyatların duyarlılığım gözlemlemek ve Ortak Piyasa Düzenine uyum sürecinde fırsat ve sorunları ortaya koymaktır. Çalışmada her iki ürün için Ocak 1994 başlangıç!) Aralık 2004 bitişli toplam 132 adet veri seti oluşturulmuştur. Fiyat serilerinin mevsimsel etkilerden arındırılmasında TRAMO/SBATS programından yararlanılmıştır. Diğer taraftan kavun ve karpuz fiyatları değişim belirsizliğine ait fiyat değişim serilerinin elde edilmesinde GARCH (1,1) modeli kullanılmıştır. Model sonuçlarına göre, kavun ve karpuz fiyatlarının önemli dalgalanmalar gösterdiği, bu dalgalanmaların ortaya çıkardığı etkilerin uzun süreli olduğu ve bu etkilerin kısa döneme göre daha güçlü olduğu belirlenmiştir. Sonuçta Türkiye’nin kavun ve karpuz üretiminde Avrupa Birliği karşısındaki avantajım iyi değerlendirebilmesi ve Ortak Piyasa Düzenine uyum sağlaması açısından, öncelikle kavun ve karpuzda üretici birliklerinin oluşturulması, bu birlikler vasıtasıyla Ortak Piyasa Düzeninin ortaya koyduğu standartların sağlanması yönünde çalışmalar yapılması ve bu ürünlerin planlı bir üretim sistemine dayandırılması gerektiği vurgulanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Ortak Piyasa Düzeni, Kavun, Karpuz, GARCH, Fiyat Oynaklığı

Araştırmayı İndir

Fasulye Üretim ve Pazarlamasında Etkili Olan Faktörler: Gevaş İlçesi Örneği

Yazar: Kenan Çiftçi, Mustafa Terin, Ahmet Şahin, İbrahim Yıldırım
Yıl: 2012
Yayım Yeri: 10. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarımsal Pazarlama
Özet
Gevaş ilçesi, Van Gölü’nün kıyısında kurulu, yemyeşil görünümü ve zengin bitki örtüsü ile Van ilinin şirin ilçelerinden biridir. İklimi ve özel konumu nedeniyle ilçede önemli düzeyde fasulye yetiştiriciliği yapılmaktadır. Fasulye üretimi ilçedeki çiftçilerin gelirlerinde önemli bir paya sahiptir. Araştırmanın amacı: Van İli Gevaş İlçesinde üretimi yapılan fasulyenin, üretimi ve pazarlanmasında etkili olan faktörleri belirlemek, bunun yanı sıra üretim ve pazarlama aşamasında karşılaşılan problemlerin çözümü konusunda öneriler ortaya koymaktır. Araştırmanın başlıca materyalini Van ili Gevaş ilçesinde fasulye yetiştiriciliği yapılan köylerde, 42 işletmeden anketler aracılığıyla toplanan veriler oluşturmaktadır. Fasulye üretimini ve pazarlamasını etkileyen faktörler 5’li likert ölçeği ile belirlenmiştir. Çiftçilerin fasulye üretimini tercih etmesinde en önemli faktör, ellerine nakit para geçmesi ve doğal koşulların üretime uygun olmasıdır. Pazarlamayı etkileyen en önemli faktör ise fasulyenin fiyatı ve üreticilerin pazarlık güçlerinin olmayışıdır. Fasulye üretiminin geliştirilmesi ve arttırılması için kooperatifler aracılığı ile örgütlenmenin sağlanması çiftçilerin en önemli beklentileridir.

Anahtar Kelimeler: Gevaş, Fasulye üretimi, Pazarlama, Likert ölçeği.
Araştırmayı İndir

Türkiye’de Geleneksel ve Organik Ürün Fiyatları Üzerine Bir Değerlendirme

Yazar: Zerrin Kenanoğlu Bektaş, Özlem Karahan Uysal
Yıl: 2012
Yayım Yeri: 10. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarımsal Pazarlama
Özet
Türkiye’de organik ürünlerin üretim ve tüketiminin gelişimine ket vurduğu söylenen en önemli faktörlerden biri fiyattır. Üreticiler ellerine geçen fiyatın organik üretimin getirdiği ilave külfetleri karşılayacak düzeyde olmadığını savunurken, tüketiciler de fiyatların yüksek olduğu yönünde bir önyargıya sahiptirler. Organik ürünlerin fiyatları konusunda istatistiki verilerin olmaması nedeniyle bu konuya uzman kişiler dahi net bir yorum getirememektedir. Organik ürün fiyatları hakkında bir bilgi kirliliğinin olduğu ifade edilebilir. Bu çalışmada organik ürünlerde üretici eline geçen fiyatlar, tüketici fiyatları ve ihraç fiyatları incelenmiştir. Yurtiçi piyasadan toplanan veriler yardımıyla, organik ve geleneksel ürünlerin fiyatları arasındaki farklar, ayrıca, organik ürün fiyatlarının farklı satış noktalarında nasıl değişiklik gösterdiği belirlenmeye çalışılmıştır. Tüketicilerin organik gıda tüketimi için ödemekte oldukları fiyat farklarının ürüne ve alışveriş yerine göre önemli oranda değiştiği saptanmıştır. Elde edilen bulguların başta tüketiciler olmak üzere organik sektörle ilgisi bulunan tüm paydaşlara katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Organik tarım, üretici fiyatı, tüketici fiyatı, ihraç fiyatı
Araştırmayı İndir

Yeşil Pazarlama ve Meyve-Sebze Sanayi İşletmelerinde Yeşil Pazarlama Stratejileri: Tokat İli Örneği

Yazar: Rüveyda Kızıloğlu, Meral Uzunöz, Ayşegül Utku, Yağmur Erol
Yıl: 2012
Yayım Yeri: 10. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarımsal Pazarlama
Özet
Yeşil pazarlama, ürün ambalajından, son kullanımından sonra atık hale geldiği aşamaya kadar yeşil kaliteyi içermesini öngören ve bu amaçla tüketicileri bilgilendirici işaret ve açıklamalara, ürün veya hizmeti sunum aşamasında öncelik vermektedir. Bu çalışmada, çevrenin korunmasına yönelik olarak Tokat ili meyve-sebze işleme sanayilerinde yeşil pazarlama uygulamasının mevcut durumunu ve uygulanan stratejilerini belirlemek amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda çalışmada, Tokat ilinde meyve-sebze işleme sanayi alanında faaliyet gösteren 17 adet işletme ile tam sayım yöntemi kullanılarak anket yolu ile toplanan veriler kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, işletmelerin %58.82’sinin yeşil pazarlama uygulamadığı fakat aslında bilinçsiz olarak yeşil pazarlama yaptıkları ve %41.18’nin bilinçli ve sertifikalı olarak yeşil pazarlama yaptığı belirlenmiştir. İlave olarak, meyve-sebze işleme sanayi işletmelerini yeşil pazarlama stratejilerine yönelten nedenlerin başında insanı, doğayı ve çevreyi koruma isteği gelirken, ürün kalitesini arttırma isteği ikinci olarak takip etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Yeşil Pazarlama, Çevre Koruma, Meyve-Sebze İşleme Sanayi
Araştırmayı İndir

Toplumsal Pazarlama Yaklaşımı ile Kırsal Kalkınmada Yerel Ürünlerin Etkileri: Erzurum Civil Peyniri Örneği

Yazar: Yavuz Topçu
Yıl: 2012
Yayım Yeri: 10. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarımsal Pazarlama
Özet
Toplumsal pazarlama yaklaşımı altında kırsal kalkınma modelleri üzerinde etkili bir yerel ürün olan Erzurum Civil peyniri tüketicilerinin tutum ve davranışlarına dayalı pazarlama taktik ve stratejilerini analiz etmek amacıyla, bu çalışma planlanmıştır. Erzurum Civil peyniri tüketen ve Erzurum’da ikamet eden 250 hane halkından elde edilen birincil veriler dikkate alınarak, ürünün niteliklerine dayalı tüketimi etkileyen ana faktörleri belirlemek için Principle Component Analiz (PCA), tüketicilerin ürün tüketim frekanslarına göre homojen segmentleri oluşturmak için Kümeleme Analizi kullanılmıştır. Araştırmanın sonuçlara göre: yoğun bir şekilde Erzurum Civil Peyniri tüketen tüketicilerin (C1) yerel ürün tercihlerinde ve kırsal kalkınma modelleri üzerinde etkili olan ana faktörlerden hedonik ve duyusal kalite nitelikleri, beslenme alışkanlıkları ve yerel markalı ürüne dayalı kırsal kalkınma istekliliği üzerine odaklanmıştır. Diğer taraftan orta düzeyli tüketiciler (C2): ürünün gıda ve sağlık güvenliği, besin içeriği, ulusal marka ve diyet ürün istekliliği faktörlerini benimserken: düşük düzeyli tüketiciler (C3) de tutundurma karması ve sosyal faktörlerin etkisi ile yerel yemeklerde ürünün işlevsel fonksiyonlarını dikkate almışlardır. C1 için Erzurum orijinli yerel markalı genişletilmiş mamul karması, C2 için temel faydayı dikkate alan ulusal markalı gerçek mamul karması ve C3 için tutundurma çabalarını en iyi yansıtan temel ve gerçek mamul karmasını hedefleyen pazarlama taktik ve stratejilerinin uygulanması, toplumsal pazarlamanın temel felsefesi ve kırsal kalkınma programının önceliklerine büyük katkılar sağlayabilir ve böylece bölgesel ve kırsal kalkınma üzerinde pozitif etkiler yaratabilir.

Anahtar Kelimeler: Faktör ve kümeleme analizleri, kırsal kalkınma, toplumsal pazarlama, Erzurum Civil Peyniri
Araştırmayı İndir

Yeni Hal Kanununun Tarım Kesimine Olan Muhtemel Etkilerinin Değerlendirilmesi

Yazar: Hakan Adanacıoğlu, Murat Yercan
Yıl: 2012
Yayım Yeri: 10. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarımsal Pazarlama
Özet
Yaş sebze ve meyve sektörü sahip olduğu ekonomik büyüklük, arz zincirinde çok sayıda aktörün faaliyet göstermesi ve geniş bir tüketici kitlesini ilgilendirmesi itibariyle ülkemiz için oldukça önem taşımaktadır. Türkiye’de yaş meyve ve sebze ticareti ile ilgili olarak birçok yasal düzenleme yapılmıştır. Ancak: bu düzenlemeler kayıt dışı işlemleri önleyememiştir. Bunun yanında: toptancı halleri alt yapı eksiklikleri nedeniyle pazarlama ve yardımcı hizmetleri yerine getirmede işlevsiz kalmış, gıda güvenilirliği ihmal edilmiş, kayıt dışılığa bağlı olarak rekabet şartları oluşturulamamış ve aracıların baskınlığı nedeniyle üretici ile tüketici arasındaki pazarlama marjı oldukça yükselmiştir.
Karşılaşılan bu sorunlar, yaş meyve ve sebze ticareti için yeniden bir düzenleme yapılması ihtiyacını doğurmuştur. Bu çerçevede hazırlanan 5957 sayılı Yeni Hal Kanunu 1 Ocak 2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu çalışmada Yeni Hal Kanunu tarım sektörü açısından önemli noktalar vurgulanarak incelenmiş, kanunun omurgasını oluşturan Hal Kayıt Sistemi örnek bir uygulama ile anlatılmış, kanun yürürlüğe girdikten sonra karşılaşılaşılan sorunlar ile kanunla ilgili tartışılan hususlara dikkat çekilmiş ve son olarak bu kapsamda öneriler getirilmiştir.

Anahtar Kelimeler:yeni hal kanunu, toptancı halleri, hal kayıt sistemi, sebze-meyve, pazarlama
Araştırmayı İndir

Türkiye’de Ceviz ve Badem Üretimi, Özel Ağaçlandırma Kapsamındaki Durumu ve Pazarlama Koşulları

Yazar: Filiz Pezikoğlu, Mustafa Öztürk, İsmail Tosun
Yıl: 2012
Yayım Yeri: 10. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarımsal Pazarlama
Özet
Bu makalede, ikincil kaynaklardan elde edilen veriler kullanılarak Türkiye’de ceviz ve badem üretim ve ticareti ile ilgili bir mevcut durum analizi yapılmış ve bazı öneriler geliştirilmeye çalışılmıştır.
Çin, ABD, İran, Ukrayna ve Meksika Türkiye ile birlikte dünyanın önemli ceviz üreticilerini oluşturmaktadır. Türkiye’nin ceviz üretimi iç tüketimin yaklaşık %80’ini karşılamaktadır. Bu rakam örneğin Çin’de %92 civarındadır. Aynı rakam bir başka önemli üretici olan Şili’de %8 civarındadır. Şili, üretiminin önemli bir kısmını ihracatta kullanmaktadır. Badem üretiminde ise ABD, İspanya ve İran ilk üç sırada yer almaktadır.
Türkiye’de Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın “Özel Ağaçlandırma” adı altında yürüttüğü ağaçlandırma projesinde ceviz ve badem de desteklenen ürünler içinde yer almaktadır. Bu nedenle pek çok orman vasfını yitirmiş alan ve hazine arazisi ceviz ve badem üretimine açılmış durumdadır. Yaklaşık 53.000 da alanda ceviz, 100.710 da alanda badem türlerine yönelik bahçesi tesisi yapıldığı bildirilmektedir.
Üreticilerin çoğunluğu bahçe tesisinde Şebin, Bilecik ve Yalova serisi çeşitleri tercih etmişlerdir. Üreticilerin %57’si cevizi kuru kabuklu olarak satmaktadır. Yerli ceviz üreticileri açısından şu an için çok önemli bir fiyat problemi yoktur. Ancak, sınır ticareti ile gelen ceviz iç piyasada fiyatları düşürmektedir.

Anahtar Kelimeler: Ceviz, Badem, Özel Ağaçlandırma, Üretim, Pazarlama, Türkiye.
Araştırmayı İndir

Türkiye Yaş Meyve ve Sebze Pazarlamasında Toptancı Hal Sisteminin Değerlendirilmesi: Antalya Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali Örneği

Yazar: Serpil Yılmaz, İbrahim Yılmaz
Yıl: 2002
Yayım Yeri: 5. Türkiye Tarım Ekonomisi Kongresi Erzurum
Konu: Tarımsal Pazarlama
Özet: Bu çalışma ile Toptancı hal sisteminin Üstün yönleri ve eksik yanlarının, Antalya Yas Sebze-Meyve Hal’inin işleyişi örnek alınarak incelenmesi amaçlanmıştır Araştırmada yasal mevzuatın değerlendirilmesinin yanında, uygulamada karşılaşılan sorunlara yönelik çözüm önerilerinin geliştirilmesine çalışılmıştır. Ayrıca, Antalya ili toptancı halindeki üreticiler ve komisyoncular ile yapılar anket çalışmalarından elde edilen bazı verilerin kullanılmasıyla sitemin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Sebze Pazarlaması, Meyvee Sebze Halı

Araştırmayı İndir

Erzurum İli Sığır Besiciliği İşletmelerinde Pazarlama Durumu ve Pazarlama Marjı Üzerine Bir Araştırma

Yazar: Yavuz Topçu, Semiha Kızıloğlu
Yıl: 2002
Yayım Yeri: 5. Türkiye Tarım Ekonomisi Kongresi Erzurum
Konu: Tarımsal Pazarlama
Araştırmayı İndir