Toplam Kalite Yönetiminin Tarımsal Kooperatiflerde Uygulanabilirliği: Trakya Birlik Örneği

Yazar: İlknur Kumkale, İ.Hakkı İnan
Yıl: 2002
Yayım Yeri: 5. Türkiye Tarım Ekonomisi Kongresi Erzurum
Konu: Tarımsal Örgütlenme
Özet: Hızla gelişen ve değişen teknoloji, iletişim, ekonomi ve pazar şartları, doğal olarak işletmelerin de dinamik ve esnek bir yapı içinde olmalarını gerektirmektedir. Artan yoğun rekabet koşulları, tüketici bilincinin hızla artması firmaları kaliteli mal üretmeye ve verimli çalışmaya zorunlu hale getirmiştir Böyle bir ortamda mücadele veren işletmelerin ayakta kalabilmeleri, yeni yönetim tekniklerini kullanarak müşteri memnuniyetini sağlayabilme yeteneklerine bağlıdır. Bu da bizi kalite kavramına, oradan da Toplam Kalite Yönetimi(TKY)ne götürmektedir. İşletmeler küreselleşme olgusunun da olumlu olumsuz tüm yönlerini düşünerek, bunun getireceği olanakları değerlendirmenin yanında, güçlükleri için de yaran kanıtlanmış teknikleri ve yönetim biçimlerini kullanarak var olan potansiyel güçlerini harekete geçirmelidirler. Bu nedenle kooperatifler de kendilerini rekabet yönetimine uyarlamalı ve önemli bir rekabet faktörü olan özel teşebbüşçülük ve yönetim konularında kendileri ile ilgili gerekli değişiklikleri yapmalı, sürekli değişen rekabet şartlan içerisinde kendilerini başarılı kılacak, başka işletmeler karşısında pazarlarda başarılı olmalarım sağlayacak, kendilerine uygun bir faaliyet stratejisini temel kural olarak tespit etmelidirler. Bu bağlamda, 1980’li yıllardan itibaren bütün dünya ülkelerinde benimsenmiş ve uygulanmaya başlanmış olan TKY kooperatif yönetimleri için önerilecek en iyi model olacaktır. Çünkü TKY’nin; tanımı, ilkeleri ve felsefesi ele alındığında kooperatifçilik anlayışıyla örtüşmesi bu düşünceyi güçlendirmektedir. Bu nedenle çalışmada tarımsal kooperatiflerde TKY’nin uygulanabilirliği araştırılmış, materyal olarak ise, örnek seçilen Trakya Birliğin genel müdürü ve üst düzey yöneticileri ile yapılan yüz yüze görüşmeler ile Trakya Birliğe bağlı olan 48 kooperatifin yöneticisine posta yoluyla gönderilen anket formlarından elde edilen birincil veriler kullanılmıştır. Sonuç olarak TKY’nin kooperatiflerde kullanılabilecek hatta onları geleceğe taşıyacak bir yönetim anlayışı olduğu ortaya konmuştur

Anahtar Kelimeler: Kalite, toplam kalite yönetimi, kooperatif, tarımsal kooperatif, rekabet

Araştırmayı İndir

Süt Sığırcılığının Geliştirilmesinde Birliklerin Rolü ve Önemi: Milas İlçesi Süt Üreticileri Birliği Örneği

Yazar: Figen Çukur, Gamze Saner
Yıl: 2012
Yayım Yeri: 10. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarımsal Örgütlenme
Özet
Tarım sektörü gerek bitkisel gerekse hayvansal üretim faaliyetlerini içine alan bir sektördür. Tarımın en önemli alt sektörlerinden biri olan hayvancılık sektörü mikro ve makro düzeyde ülke ekonomisine yaptığı katkılar nedeniyle stratejik bir konumdadır. Geçmişten günümüze insanların beslenmesinde bitkisel üretimden elde edilen ürünlerin yanı sıra hayvansal ürünlerin de özellikle içerdikleri zengin protein içeriği nedeniyle önemli bir besin kaynağı olarak yer aldığı dikkati çekmektedir. Süt sığırcılığı faaliyetinden elde edilen ürünler hayvansal ürünler üretiminin önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Bu bağlamda süt sığırcılığı üretim faaliyeti, üretimin ilk aşaması olan kırsal alanda yer alan işletmelerin geliştirilmesi, yeniden yapılandırılması ve beraberinde kırsal alandaki kalkınmaya hız vermesi açısından önem taşımaktadır. Kırsal alanda tarım sektörüne destek ve katkı veren paydaşlardan biri de Üretici Birlikleridir. Üretici Birlikleri bulundukları yörede bir yandan çeşitli konularda üreticilere hizmet götürülmesinde diğer yandan da örgütlenme bilincinin yaygınlaştırılmasında rehberlik görevini üstlenmektedir. Milas ilçesi tarımında süt sığırcılığı faaliyeti gerek işletme sayısı gerekse toplam sığır varlığı açısından önemli bir potansiyele sahip olup tarımsal üretimde lokomotif üretim faaliyetlerinden biri olma özelliğini sürdürmektedir. Bu çalışmada Milas ilçesinde süt sektörünün paydaşlarından biri olan Milas Süt Üreticileri Birliği’nin faaliyetleri çeşitli kriterler itibariyle ele alınmış, Birliğin etkin olup olmadığı tartışılmıştır. Bu kapsamda öncelikle Birliğin geçmişten günümüze kadar olan süreçteki faaliyetleri ortaya konmuştur. Bunun yanı sıra Birliğin halen devam eden ve gelecekte süt sığırcılığına yapılması düşünülen çalışmaların katkıları irdelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Süt Sığırcılığı, Birlik, Tarım, Milas ilçesi
Araştırmayı İndir

Avrupa Birliğine Uyum Çerçevesinde Tarıma Dayalı Sanayinin Gelişmesinde Örgütlenmenin Rolü ve Önemi

Yazar: Semiha Kızıloğlu
Yıl: 2004
Yayım Yeri: 6. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarımsal Örgütlenme
Özet: Ülke ekonomisinde tarım sanayi sektörleri arasında bütünleşmeyi sağlayan Tarıma Dayalı Sanayinin mevcut sorunlarının çözümünde işbirliğinin (örgütlenmenin) önemini ortaya koymak amacıyla hu çalışma yapılmıştır. Çalışmada Tarıma Davalı Sanayinin ülke ekonomisindeki Önemi ve sorunları belirtilmiş. Sonra Avrupa Ülkeleri, Japonya ve ABD gibi gelişmiş ekonomilerde ki gelişimler dikkate alınarak sorunların çözümünde ihracat gelirlerinin artırılması amacıyla geliştirilen ülkemizdeki örgütlenme modelleri kısaca açıklanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Tarıma dayalı sanayi- örgütlenme

Araştırmayı İndir

Türkiye Sulama Birlikleri ve AB Su Yönetim Yönergelerine Uyum Olanakları

Yazar: Nalan Yüksel Delice Muharrem Yetiş Yavuz
Yıl: 2004
Yayım Yeri: 6. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarımsal Örgütlenme
Özet: Türkiye’de 2002 yılı itibariyle Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından işletmeye açılan toplam 2,352 milyon hektar sulama alanının %72’si (1,826 milyon ha.) çeşitli kurumlara devredilmiştir Devralan kuruluşlar belediyeler. Köy Tüzel kişilikleri (KTK) ve sulama birlikleridir (SB) günümüzde SB’in sulama alanı 1.695 milyon hektara ulaşmıştır. Sulama Birlikleri, DSİ’nin su havzalarını dikkate alarak oluşturduğu 25 bölgede ağırlıklı olarak yeraltı su kaynaklarının kullanan sulama kooperatifleri, belediyeler ve köy muhtarlıkları (KİK) ile aynı havzada çalışma yapmakladır. Çeşitli su kullanıcı organizasyonların sayısal ve alansal olarak sulama bölgelerindeki dağılım orunları değişiklik göstermekledir Çalışmada, ülkemizdeki su yöneliminin Cumhuriyet dönemi itibariyle hukuksal gelişimi ve bu süreçte SB’nin su yönetimindeki yerinin ve durumunun belirlenmesi ile AB üyelik sürecinde Türkiye’nin birlik su yönelim yönergelerine uyumda sağlayabileceği katkıların neler olabileceğinin ortaya konulması amaçlanmıştır. Çalışmada ilgili literatürler incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Su Yönetimi, Türkiye Sulama Birlikleri, AB Su Yönetimi ve Yönergeleri

Araştırmayı İndir

Tarımsal Üretimde Şirketleşme Koşul ve Olanakları Üzerine Bir İnceleme

Yazar: Osman Gökçe Ayşe Durğan
Yıl: 2004
Yayım Yeri: 6. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarımsal Örgütlenme
Özet: Örgütlenme sorunu yok tartışılan bir konudur Bu sorun üzerine arayışlar da sürmekledir Son zamanlarda tarımda şirket biçiminde örgütlenme görülmektedir. Ülkemizde bu konudaki örnekler besicilik, tavukçuluk, fidancılık ve süs bitkiciliği gibi alanlarda görülmektedir. Bu bildirinin amacı kayıtsal verilere dayanarak ülkemizde tarımsal örgütlenmenin bugünkü durumunu ortaya koymak ve şirket örgütlenmesinin koşul ve olanaklarını tartışmaya açmaktır. Tarımda örgütlenme sorunlarına çözüm arayışlarında şirket örgütlenmesi de ele alınmalı, tartışılmalı ve önceden planlı ve programlı hareket edilmelidir.
Anahtar Kelimeler: Tarımsal örgüt, Şirket örgütlenmesi

Araştırmayı İndir

Türkiye’de Kooperatiflerin ILO’nun 193 No’lu Kooperatiflerin Teşviki Tavsiye Kararı’na Uyum Sorunları

Yazar: Gülen Özdemir, Burçin Başaran
Yıl: 2004
Yayım Yeri: 6. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarımsal Örgütlenmesi
Özet: Dünyadaki uygulamalarda farklılıklar görülse de de kooperatifler temelde aynı değerler çerçevesinde kurulurlar. Ülkemizde ki kooperatifçilik hareketi bilindiği gibi birçok aksayan yünü ile kendine özgü bir şekilde gelişimini sürdürmektedir. Bu gelişme daha çok sayısal yönden olmasına karşın, kooperatifçiliğin temel değerleri açısından aynı gelişmeyi görememekteyiz. Ülkemizde kooperatifler yıllarca hükümetlerin yanlış uygulamaları, insanların kooperatifçilik konusunda eğitimsizliği, finansman, üst Örgütlenme, araştırma, mevzuat ve denelim gibi birçok nedene bağlı olarak ülke kalkınmasında gerçek yerini alamamıştır. Araştırmada Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (İLO) dünyadaki gelişmeler ışığında kooperatiflerle ilgili 193 No’lu Kooperatiflerin Teşviki Tavsiye Kararını oluşturması ve Ülkemiz kooperatiflerinin buna ne derece uyum sağlayabileceği Trakya Bölgesi tarım kooperatifleri örnek alınarak araştırılmıştır. Trakya Bölgesi tarımsal kooperatifçilik açısından
oldukça gelişmiş bir bölgedir. Tüm tarım kooperatiflerinin % 5.9′ u Trakya Bölgesi’nde yer almakla ve bu kooperatiflerin de 319 690 ortağı bulunmaktadır. İLO taralından oluşturulan yeni kooperatif standardına uyum sağlamak açısından ülkemi/ kooperatiflerinin durumu; kooperatiflerin evrenselliği, kooperatif kimliğinin korunması, kooperatiflerin geliştirilmesinde devletin rolü, toplumsal örgütlerle ilişkiler, yerel kalkınmaya aktif katılım ve istihdam yaralına ve uluslararası işbirliği gibi İLO’nun oluşturduğu standartlar açısından incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Kooperatifçilik, tarımsal kooperatifçilik. Uluslararası Çalışma Örgütü, Trakya Bölgesi

Araştırmayı İndir

Tarımsal Kooperatiflerin Sorunları ve Çözüm Önerileri

Yazar: Yakup Turgut
Yıl: 2004
Yayım Yeri: 6. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarımsal Örgütlenme
Özet: Tarımsal amaçlı kooperatifler, ülkemizde tarımsal örgütlenmenin etkili bir şekilde sağlanabileceği organizasyonlardan biridir Kooperatiflerin bu fonksiyonlarını yerine getirebilmeleri için öncelikle iyi eğilimli Ziraat Veterinerlik ve İşletme konularından sorumlu olmak üzere sözleşmeli olarak en az 3 kişi çalıştırmak şartıyla teşvik ve desteklenmesi gerekir. Yıllardır kooperatifçilik alanında oluşan güvensizlik ve önyargılara rağmen çiftçileri kooperatif kurmaya teşvik etmek için “Doğrudan Gelir Desteği” ödemeleri ve diğer tüm desteklemeler, bu şekilde kooperatif kuran kooperatif üyelerinin kayıtlı arazilerine göre verilebilir. Bu kooperatiflerin zamanla yaygınlaşmasıyla ürün planlaması ve arazi toplulaştırma çalışmaları da teşvik edilerek hem tarımdaki yapısal sorunlar çözülme sürecine girecek hem de tarımsal örgütlenme gerçekleştirilebilecektir.

Anahtar Kelimeler: Tarımsal amaçlı kooperatif, tarımsal örgütlenme, ziraat, veteriner, işletme

Araştırmayı İndir

Türkiye’de Tarımsal Üretici Örgütlenmesi, Avrupa Birliği’ne Uyum Hazırlıkları ve Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu

Yazar: Betül Sayın, Cengiz Sayın
Yıl: 2004
Yayım Yeri: 6. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarımsal Örgütlenme
Özet: Türkiye de tarım işletmelerinin çoğunluğunun küçük aile işletmelerinden oluşması, pazarlama altyapısının yetersizliği, üretim planlamasına dönük sağlıklı bir düzenlemenin olmayışı ve yetersiz ihtisaslaşma gibi olumsuzluklar tarımın bilinen sorunlarındandır Örgütlenme yetersizliği nedeniyle özellikle aile işletmelerinin, işleme endüstrisi ve ihracat pazarlan ile bağlantı kuramamışı üretici kesimi güçlü bir yapıya kavuşmaktan alıkoymaktadır. Tarım sektöründe gerek ekonomik ve sosyal amaçlı ve gerekse mesleki tarımsal örgütler ülke tarımının kalkınmasında u/un yıllar görev almış, ancak bir çok nedenle bu örgütler gelişmiş ülkelerdeki emsalleri kadar etkinlik sağlayamamıştır Şimdi tarımsal örgütlenme modeli ciddi bir değişim geçirmek üzeredir Tarımın tüm sorunları ile mücadele eden bir örgüt yapısından ürün bazında üretici örgütlenmesine doğru yönelinmiştir. Bu yapılanmaya yasal dayanak oluşturmak amacıyla da ” Üretici Birlikleri Yasası” çıkarılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Tarımsal örgütlenme: Üretici birlikleri: Avrupa Birliği; Türkiye

Araştırmayı İndir

Tarım Satış Kooperatifleri ve Birliklerinde İnsan Kaynakları Yönetimi: Trakyabirlik Örneği

Yazar: Gülen Özdemir, İ.Hakkı İnan
Yıl: 2004
Yayım Yeri: 6. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarımsal Örgütlenme
Özet: Günümüzde toplam 14. Bölge Birliği 332 adet birim kooperatifi ve 736.000 ortağı bulunan Tarım Satış Kooperatifleri ve Birliklerinin yeniden yapılanması söz konusudur. Özellikle sahip oldukları sanayi tesislerinde, insan kaynakları yönetiminin ele alınması bugün var olan sorunlarının giderilmesinde yararlı olacaktır. Bu araştırmada Tarım Satış Kooperatifleri Birliklerinde insan kaynakları yönelimi Trakya birlik örnek alınarak incelenmiştir. Araştırmada çalışanlar; üst düzey yönetici, yönetici ve diğer çalışanlar şeklinde sınıflandırılarak, görüş ve düşünceleri alınmış ve insan kaynakları açısından bazı gelişmelerin olduğu ancak yetersizliği dikkati çekmiştir.

Anahtar Kelimeler: İnsan Kaynakları Yönetimi, Kooperatifçilik, Tarımsal Kooperatifçilik, Tarım Satış Kooperatitleri,Trakyabirlik

Araştırmayı İndir

Çiğ Süt Pazarlamasında Çiftçilerin Tarımsal Kooperatiflere Yaklaşımlarının Değerlendirilmesi (Aydın İli Örneği)

Yazar: Temur Kurtaslan, Mustafa Doğaner
Yıl: 2004
Yayım Yeri: 6. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarımsal Örgütlenme
Özet: Tarım sektöründe üreticilerin ekonomik yönden örgütlenmesinde dünyada en fazla görülen ve yaygın olan örgütlenme modeli “kooperatif” olarak ifade edilmekte ve kamu ve özel sektörün yanında üçüncü bir sektör olarak kooperatif sektörü gösterilmekledir. Tarım kesiminin örgütlenmesi konusunda hem ekonomik hem de sosyal faydalar sağlayan kooperatifler girdi temini, ürün pazarlama, işleme, değerlendirme, fiyat oluşumunda etkili olma, tarımsal yapıyı iyileştirici çalışmalar yapma ve tarımda teknoloji kullanımını yaygınlaştırma konusunda da önemli görevler üstlenmektedirler.. Türkiye’de tarımsal yapının özelliklerinden dolayı tarım kesiminde, gerek girdi sağlanmasında gerekse ürün pazarlanmasında kooperatifler büyük önem taşımaktadır. Özellikle, uzmanlaşmanın olmadığı küçük tarım işletmelerinde ürün pazarlama aşamasında kooperatiflere önemli görevler düşmektedir. Bu çalışmada, küçük tarım işletmelerinin süt pazarlamasında kooperatiflerden ne ölçüde yararlandıklarının ve kooperatiflere bakış açılarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Çalışmada, çiftçilerin kooperatiflere bakış açıları ele alınmış, süt pazarlamasını kooperatif aracılığı ile yapan çiftçiler ile süt satımında kooperatif dışında herhangi bir pazarlama kanalı kullanan çiftçilerle ayrı ayrı görüşmeler yapılmıştır. Kooperatiflerin çiftçilere sağladığı avantajlar ve çiftçilerin kooperatiflerden beklentileri ortaya konulmaya çalışılmıştır. Çalışma Aydın ili genelinde ve 2004 Temmuz-Ağustos aylarında uygulanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Tarımsal Kooperatif, örgütlenme, çiğ süt, pazarlama, pazarlama kanalları

Araştırmayı İndir