Adoption Characteristics of Livestock Farmers and Their Attitudes to Silage Making From Grass in Interior Coastal Areas of Rize Province, Turkey

Yazar: Çağatay Yıldırım, Hatice Türkten, İsmet Boz
Yıl: 2017
Yayım Yeri: Diğer
Konu: Tarımsal İşletmecilik
Abstract
The research examined the technical and economic feasibility of silage making from pasture grass, adoption characteristics of farmers and their attitudes to silage making in Rize province, Turkey. The bulk of the data were collected from randomly selected 76 farmers by using well- structured questionnaire. Technical feasibility of silage making from pasture grass were explored via Flieg scores calculated by using results of physical and sensorial analysis at laboratory. Partial budget analysis was used for exploring economic feasibility of silage making from pasture grass. Research results showed that the main problem of farms were insufficient workforce for continuing the dairy activities and lacking of basic technical information on dairy. It was clear based on the results of the feasibility analysis that silage making from pasture grass technically and economically feasible and good opportunity to farmers to increase their economic sustainability. It also showed that farmers have positive attitudes towards silage making from grass, which was providing labor and fodder cost savings to the farmers, but adoption and diffusion level of silage was unsatisfactory level. The study suggested training the technical staff on silage making from grass, farmer education programs and extension activities to increase adoption level of silage making.

Keywords: Adoption and diffusion, Grass silage, Sustainability.

Araştırmayı İndir

Economic Structure and Services Efficiency of Turkish Beekeepers’ AssociationProvince, Turkey

Yazar: Vedat Ceyhan, Selime Canan, Çağatay Yıldırım, Hatice Türkten
Yıl: 2017
Yayım Yeri: European Journal of Sustainable Development
Konu: Tarımsal İşletmecilik
Abstract
The study aimed to explore the current economic situation and services efficiency level of problems of beekeepers’ union and honey producers’ union in Turkey. Research data were collected from 73 beekeepers’ union and 58 honey producers’ union by using well-structured questionnaire. In the research, classical economic analysis approach was used to reveal socio-economic structure of unions. When measuring the efficiency, we followed two stage procedure. In first stage, data envelopment analysis was used, while Tobit model was used to explore the inefficiency determinants in second stage. Research results showed that typical Turkish beekeeper’s union obtained the ₺1,59 from each expenditure by ₺1. Economic condition of beekeeping unions was healthier than that of honey producers’ union. 11% of the Turkish beekeepers and honey producers’ unions were efficient, while the rest were inefficient. The most critical variables affected the efficiency level of unions were manager’s profile and the number of union member. Service efficiency level would increase, if the number of union member increased and profile of managers were improved. The research suggested that the typical Turkish beekeepers’ union would have 927 members to be efficient if they had no income sources without member fee. Keeping the basic record in the beekeepers’ association and developing information management system would accelerate the efficiency improving in Turkey.

Keywords: beekeeping, beekeepers’ union, honey producers’ union, economic analysis, service
efficiency

Araştırmayı İndir

Adoption Characteristics of Livestock Farmers to Making Grass Silage in Ordu Province of Turkey

Yazar: Çağatay Yıldırım, Hatice Türkten, İsmet Boz
Yıl: 2017
Yayım Yeri: Diğer
Konu: Tarımsal İşletmecilik
Abstract
The research examined adoption characteristics of livestock farmers to making grass silage in Ordu province, Turkey. The bulk of the data were collected from randomly selected 79 farmers by using well-structured questionnaire. Descriptive statistics were used for data analyses. Research findings showed that smallholder cattle owners are mostly older people and operate in conventional ways. They face severe problems with drying their grass and lack information about grass silage. It also showed that farmers have positive attitudes towards silage making from the grass. To adopt grass silage, farmers must be aware of its benefits, and extension work is needed for this purpose.

Keywords: Grass silage, Diffusion of innovations, Adoption of innovations.

Araştırmayı İndir

Exploring the determinants of technical inefficiency in mango enterprise: a case of Muzafargarh, Pakistan

Yazar: Shamsheer ul Haq, Pomi Shahbaz, İsmet Boz, Çağatay Yıldırım, M. Rameez Murtaza
Yıl: 2017
Yayım Yeri: Diğer
Konu: Tarımsal İşletmecilik
Abstract
The study purpose is parametric estimation of technical efficiency level of mango growers and exploring those socio management factors responsible for inefficiency in mango production. A Cobb Douglas production function was applied by stochastic frontier analysis. Maximum likelihood was used to check the source of variation in mango yield. Empirical inefficiency model has been developed. Total 110 randomly selected mango growers were personally interviewed by well-designed questionnaire. Results of maximum likelihood shows, 99 percent variation from potential yield level was attributed by technical inefficiency. In result of Cobb Douglas function, the average efficiency level of mango growers was 0.60. It implies that still mango growers have opportunity of reducing the inputs usage by 40 percent without compromising the mango yield. The age of respondents, age of orchard, orchard size and intercropping were contributing in inefficiency of mango growers. On other hand Schooling years, family size, orchard experience, owned power source and access to extension were significantly reducing the inefficiency level. The efficient farmers’ social profile was much better than moderate and inefficient farmers. The technical efficiency can be increased by providing the better understanding of mango growing technology through extension services in the study area.

Keywords: Technical Inefficiency, Mango Growers, Determinants

Araştırmayı İndir

Samsun İlinde Sığır Besiciliği Faaliyetlerinden Ortaya Çıkan Atık ve Yan Ürünlerin Değerlendirilmesi ve Yönetimi

Yazar: Hatice Türkten, Çağatay Yıldırım, Vedat Ceyhan, Orhan Günbüz
Yıl: 2016
Yayım Yeri: Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi
Konu: Tarımsal İşletmecilik
Özet

Sığır besiciliğinin bütün aşamalarında meydana gelen atıkların yönetilmesi ve değerlendirilmesi hem işletmeler hem de çevre ve insan sağlığını koruma görevi olan hükümet açısından önem taşımaktadır. Bu sebeple bu araştırmada sığır besiciliğinde gerek yetiştirme dönemi gerekse de kesim sonrası dönemde ortaya çıkan hayvansal atıkların ve yan ürünlerinin miktarının belirlenmesi, atıkların yönetiminde mevcut durumun ortaya konulması, atıkların değerlendirme şekillerinin belirlenmesi ve sığır besiciliği yapan kişilerin atık yönetimi konusundaki bilgi düzeylerinin ortaya konulması amaçlanmıştır. Araştırma verileri Samsun ilinde sığır besiciliği yapan 38 adet işletmeden anket yoluyla ve Samsun ilinde faaliyet gösteren Kırmızı Et Üreticileri Birliği ile 21 adet mezbahadan bireysel mülakatlar ve nitelikli gözlemler yoluyla elde edilmiştir. Hayvansal atıkların miktarının ve değer lendirme biçimlerinin belirlenmesinde “süreç değerlendirmesi (process evaluation)” yaklaşımı kullanılmıştır. Sığır besiciliği yapan kişilerin atık yönetimi konusundaki bilinç düzeylerinin ortaya konulmasında, amaca uygun olarak geliştirilmiş ölçek kullanılmıştır. Araştırma sonuçları Samsun ilinde büyükbaş hayvanların kesim sonrası yılda ortalama 240 bin ton hayvansal atık ve yan ürün ortaya çıktığını ve bu atıkların yönetiminde ve değerlendirilmesinde kurumsal bir sistemin olmadığını göstermiştir. Araştırmada ayrıca Samsun ili sığır besicilerinin atıkların değerlendirmesinin kendilerine sağlayacakları katkılardan haberdar olmadıklarını ve atık yönetimi konusunda bilinç düzeylerinin istenen düzeyde olmadığı tespit edilmiştir. İncelenen Üretici Birlikleri karkas kısmı alındıktan sonra geriye kalan atıkların değerlendirmesi için yatırım yapmaya oldukça isteklidirler. Hayvansal atıkların yönetilmesi ve değerlendirilmesi konularında üreticilere eğitim verilmesi, üretici örgütlerine atık değerlendirme tesisi kurmak ve işletmek için ihtiyaç duydukları finansman ve teknik desteğinin sağlanması ve hayvansal atık yönetiminin etkinleştirilmesi için gerekli alt yapı ve mevzuat düzenlemelerinin yapılması işletme düzeyinde ve ulusal düzeyde elde edilecek ekonomik katkıları artırabilecek ve çevresel sürdürülebilirliğe olumlu katkılar sağlayabilecektir.

Anahtar Kelimeler: Atık yönetimi, Hayvansal atıklar, Samsun, Sığır besiciliği

Araştırmayı İndir

Van İli Tarım İşletmelerinde Ekstansif Çalışma Nedenleri

Yazar: İbrahim Yıldırım, Ahmet Şahin, Cengiz Çakır
Yıl:2006
Yayım Yeri: 7. Türkiye Tarım Ekonomisi Kongresi Antalya
Konu:Tarımsal İşletmecilik
Özet
Çalışmanın başlıca amacı Van ili tarım işletmelerinin ekstanstif tarım yapmalarının nedenlerini incelemektir Çalışmanın ana materyalini 101 Y 095 /VAP-05 nolu TÜBİTAK projesi kapsamında Van ilinin tüm ilçelerindeki (12 ilçe) 68 köyde toplam 788 işletmeden anket yöntemi ile toplanan orijinal veriler oluşturmaktadır Veriler, 2001-2002 üretim dönemine ait bulunmaktadır. İşletme başına düşen ortalama aile işgücü potansiyeli 1523.9 erkek işgünü olmasına karşılık, bu potansiyelin %27.58’i kullanılabilmektedir. Nadas alanlarının toplam arazi (124 dekar) içindeki payı %34.92’dir. Başlıca yetiştirilen bitkisel ürünler buğday, arpa ve yoncadır Ortalama parsel sayısı 6.1 adet ve ortalama parsel büyüklüğü 20.2 dekardır. Ortakçılık ve kiracılık yaygın değildir. Mülk arazinin toplam arazi içindeki payı % 91.77’dir. İşletme sermayesi toplam sermayenin % 11.73’ünü oluşturmaktadır. Dekara düşen işletme sermayesi 57.07 YTL olup, bu miktar işletme büyüklüğüne paralel olarak azalmaktadır. Aynı şekilde inek ve koyun başına düşen işletme sermayesi de işletme büyüklüğüne orantılı olarak azalmaktadır. Toplam buğday miktarının % 59.25’si öz tüketime ayrılmaktadır. Ekstansif tarım yapılmasının nedenleri arasında aile işgücü potansiyelinin yeterince kullanılamaması, ürün çeşitliğinin az, nadas alanlarının yüksek olması: arazi parçalılığı ve tasarruf şekilleri: yetiştirilen başlıca bitkisel ve hayvansal ürünlerin verimlerinin düşük olması: işletme sermayesinin yetersiz olması ve özellikle küçük işletmelerde öz tüketime yönelik bir üretim şeklinin egemen olması sayılabilir.
Anahtar Kelimeler: Ekstansif Tarım, Tarım İşletmeleri, Van İli

Araştırmayı İndir

Harran Ovasında Tesviye Yapılan Arazilerde Kompost ve Yeşil Gübre Uygulamasının Pamuk Verimine Etkisi

Yazar: Halil Polat, Nesibe Devrim Almaca
Yıl: 2006
Yayım Yeri: 7. Türkiye Tarım Ekonomisi Kongresi Antalya
Konu: Tarımsal İşletmecilik
Özet
Araştırma 2000-2004 yılları arasında Harran Ovası’nda bulunan Sultantepe Köyü’nde; yörede üretimi yapılan pamuk, buğday, mısır artıklarından ve at gübresinden oluşturulan tarımsal artık kökenli kompost ve fiğ kullanılarak pamuktan istenilen verimin alınması amacıyla, tesadüf blokları deneme deseninde üç tekerrürlü ve çakılı olarak yürütülmüştür. Araştırmada şu konular uygulanmıştır: A0 0.0 ton/dekar kompost, A1 0.5ton/dekar kompost, A2 1.0 ton/dekar kompost, A3 1.5 tonu dekar kompost , A4 Yeşil gübre (fiğ). Tüm konulara 13 Kg-N/da ve 7 Kg -P2O5/da gübre verilmiştir. Araştırmada Stonville- 453 pamuk çeşidi kullanılmıştır. Araştırma sonunda, birleştirilmiş dört yıllık pamuk verimleri üzerinden yapılan varyans analizlerinde, konular arasında %1 seviyesinde istatistiksel anlamda farklılık belirlenmiştir. Dört yıllık verim ortalamalarında kontrol konusundan (klasik gübre uygulaması) 340 kg/da verim alınmıştır. Bu sebeple 4 yılda da en yüksek verimin alındığı ve 1 ton/da kompostla birlikte 13 Kg-N/da ve 7 Kg – P2O5/da’nın uygulandığı ve 494 kg/da verimin (yıllar ortalaması) alındığı A2 konusu tesviye edilen arazileri için önerilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Kompost, Harran, Yeşil Gübre, Pamuk

Araştırmayı İndir

Tokat İlinde Domates Yetiştiriciliği Yapan İşletmelerin Karşılaştıkları Riskler ve Risk Stratejileri Üzerine Bir Araştırma

Yazar: Orhan Gündüz, Kemal Esengül
Yıl: 2006
Yayım Yeri: 7. Türkiye Tarım Ekonomisi Kongresi Antalya
Konu: Tarımsal İşletmecilik
Özet
Çalışmanın amacı, üreticilerin karşılaştıkları risk faktörleri ve bunlara karşı geliştirilebilecek stratejilerin analiz edilmesidir. Araştırmada, Tokat ili merkez ilçede domates yetiştiren 77 işletmeden anket ile sağlanan veriler kullanılmıştır. Veriler Çok boyutlu Ölçekleme yöntemi ile analiz edilmiştir. Çok boyutlu ölçekleme analizi sonucu üreticiler açısından riske neden olan faktörlerden: ülke ekonomisindeki ve hükümet politikalarındaki değişimler, tarıma yönelik desteklemelerdeki değişimler ile hastalık ve zararlıların benzer etkiye sahip oldukları ve önem derecelerinin yüksek olduğu belirlenmiştir. Riske karşı geliştirilebilecek stratejilerden, hastalık ve zararlılar ile mücadele ve ürün fiyatlarının önceden belli olmasının üreticiler açısından çok önemli olduğu ve benzer etkiye sahip oldukları tespit edilmişti
Anahtar Kelimeler:Domates, Risk, Risk Stratejileri, Çok boyutlu Ölçekleme.

Araştırmayı İndir

Organik ve Geleneksel Sistemde Fındık Yetiştiren Üreticilerin Risk Tutumlarının Karşılaştırılması

Yazar: Kürşat Demiryürek, Vedat Ceyhan, Osman Uysal
Yıl: 2006
Yayım Yeri: 7. Türkiye Tarım Ekonomisi Kongresi Antalya
Konu: Tarımsal İşletmecilik
Özet
Bu çalışmada, Samsun ılı Terme ilçesinde organik ve geleneksel sistemde fındık yetiştiren üreticilerin risk tutumları belirlenmiş ve karşılaştırılmıştır. Araştırmada kullanılan veriler inceleme alanında organik fındık üreten çiftçilerin tamamından ve geleneksel fındık üreticiler arasından basit tesadüfi örnekleme yöntemi ile seçilmiş M çiftçiden anket yoluyla toplanmıştır Risk tutumlarının belirlenmesinde olasılığa sübjektif yaklaşım benimsenmiş ve referans kuman ile tercih ölçeklerinden yararlanılmıştır. Araştırma sonuçları, organik fındık yetiştiricilerinin %67’sinin ve geleneksel fındık yetiştiren çiftçilerin %42’sinin risk seven grubunda yer aldığını göstermiştir. İnceleme alanında geleneksel fındık üreticilerinin riske karşı olma derecelerinin, organik fındık üreticilerinden daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Araştırma sonuçlan ayrıca çiftçilerin risk tutumlarının organik tarımı benimsemede önemli bir faktör olduğunu ortaya çıkarmıştır. Çiftçilerin risk tutumlarının belirlenmesini kolaylaştıracak kayıtların tutulmasının teşvik edilmesi ve risk tutumunu belirleyen faktörlerin bütüncül bir yaklaşımla saptanması, organik olmayan fındık üreticilerinin organik tarıma geçişini kolaylaştırabilecektir.
Anahtar Kelimeler:Fındık, Organik Tarım, Risk Tutumu

Araştırmayı İndir

Trakya Bölgesinde Yetiştirilen Bazı Yem Bitkilerinin Üretim Girdi ve Maliyetleri

Yazar: Başak Aydın, Erol Özkan
Yıl: 2006
Yayım Yeri: 7. Türkiye Tarım Ekonomisi Kongresi Antalya
Konu: Tarımsal İşletmecilik
Özet
Bu bildirinin temelini oluşturan araştırma: Trakya Bölgesinde arpa, fiğ ve silajlık mısır üretiminde üretim girdi ve maliyetlerinin belirlenmesi amacıyla, bölgenin değişik yörelerindeki köylerde 2003-2005 yıllarında yürütülmüştür Arpada 82 işletme parselinde 1250,5 dekar alanda: kışlık fiğde 83 işletme parselinde 1062,5 dekar alanda: yazlık fiğde 40 işletme parselinde 326 dekar alanda: I. ürün silajlık mısırda 52 işletme parselinde 639 dekar alanda : II. ürün silajlık mısırda 54 işletme parselinde 523,5 dekar alanda çalışılmıştır. Araştırma süresince gerekli veriler kayıt ve anket yöntemiyle toplanmıştır. Değerlendirmelerde tek ürün bütçe analiz yöntemi ve alternatif maliyet unsuru yöntemi uygulanmış, ağırlıklı ortalama ve çeşitli yüzdelerden yararlanılmıştır
Anahtar Kelimeler: Arpa, Fiğ, Silajlık Mısır, Girdi, Maliyet

Araştırmayı İndir