Avrupa Birliği’ne Üyelik Sürecinde Türkiye’de Tarımsal Kredi Piyasasındaki Gelişmeler

Yazar :Erdoğan Güneş
Yıl:2006
Yayım Yeri: 7. Türkiye Tarım Ekonomisi Kongresi Antalya
Konu: Tarımsal Finansman
Özet
Günümüzün ve geleceğin stratejik sektörleri arasında yer alan tarım sektörünün gelişmesi ticaretle bütünleşmesine bağlıdır ve bu bütünleşme sektöre ilgiyi artırmaktadır T.C. Ziraat Bankası A.Ş tarım sektörüne verilen kredilerde ağırlıklı payını korumaktadır. Son yıllarda çeşitli kredi paketleriyle özel sektör bankacılığının payı da artmaktadır Tarımsal kredi piyasalarında 2001 yılında 10 milyon 542 bin YTL ile sınırlı olan özel bankaların kredi miktarı, 2004 yılında yaklaşık 10 kat artarak 108 milyon 248 bin YTL’ ye ulaşmıştır. Bankacılık sisteminin tarıma yönelmesi, kredi piyasasında rekabetin artmasını olanak sağlayarak, üreticiye alternatif seçenekler yaratacaktır. Özel bankalar, tarım işletmesi açmak, işletmesini modelimize etmek ya da nakit ihtiyacını gidermek isteyen üreticilere, uygun faiz ve vadelerle krediler açmaktadır AB’ye üyelik sürecinin Türk tarımında yeni yatırımları ve dolayısıyla Finansman ihtiyacını artırması, kredi piyasalarında özellikle bankaların tarım sektörüne yönelimini artırmıştır ve bu yönelim uyum sürecinde hızlanacaktır. Bu çalışmada, Türkiye’de tarımsal kredi piyasası, bu piyasa içerisinde özel sektör bankacılığının yönelimleri ve kredi uygulamaları araştırılmıştır. Bu gelişmelerden Türkiye tarım sektörünün yararlanma olanak ve sınırlılıkları ortaya konulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Tarımsal İşletme, Bankacılık, Kredi, Finans Piyasası

Araştırmayı İndir

Avrupa Birliği’ne Tam Üyelik Sürecinde Kredi Uygulamalarında Basel II Düzenlemeleri

Yazar: Dilara Altürk, Mehmet Bülbül
Yıl: 2006
Yayım Yeri: 7. Türkiye Tarım Ekonomisi Kongresi Antalya
Konu: Tarımsal Finansman
Özet
Bankaların yönetimi diğer sektörlerde faaliyet gösteren firmaların yönetimine benzememektedir Bankaların bilançolarının değerlendirilmesi de farklılık göstermektedir. Diğer sektörlerdeki işletmeler kendi kaynaklan ile çalışırken, bankalar müşterilerinden topladıkları mevduatlarla çalışmaktadırlar Plasmanlarını ise bu kaynaklardan sağlamaktadırlar. Bu nedenle bankalar risk altındadır. Basel Sermaye Anlaşması (Basel-ll), bankaların sermaye yeterliliklerinin ölçülmesine ve değerlendirilmesine ilişkin olarak Basel Bankacılık Denetim Komitesi tarafından yayımlanan ve 2006 yılı sonunda birçok ülkede yürürlüğe girmesi beklenen standartlar bütünüdür Basel-ll, bankalarda etkin bir risk yönetimim ve piyasa disiplinini geliştirmek, sermaye yeterliliği Ölçümlerinin etkinliğini artırmak ve bu sayede sağlam ve etkin hır bankacılık sistemi oluşturmak ve finansal istikrara katkıda bulunmak için sunulmuş Türkiye için dc önemli bir fırsattır Sermaye uzlaşmasında sermaye yeterlilik oram kredi riskine duyarlı bir şekilde oluşturulmuştur. “Sermaye Uzlaşması” ilk Önce uluslararası bankacılık sistemleri için geliştirilmiş fakat daha sonra gördüğü rağbetten dolayı Türkiye dahil çok sayıda ülke bunu kabul etmiştir. 2006 yılında Basel-II* ye uyum çalışmalarının tamamlanması beklenmektedir Bankacıların ve denetleyicilerin hızlı hareket etmeleri yeni bir denetim süreci açısından çok önemlidir. Bu zorlu süreçte, ülkemiz bankalarının eksiklerini tamamlayıp tarımsal kredi uygulamalarında da değişimlere hazır olmaları gerekmektedir. Bu hazırlıklar tarım sektörü dahil, kredi talebi olan bütün sektörlerin kredilendirilmesinde temel düzenlemeleri içerecektir. Sunulacak bildiride Basel-11 Anlaşmasının Türkiye bankacılık sistemine ve özellikle de tarımsal kredi uygulamalarına olası etkileri ortaya konacak ve tartışılacaktır
Anahtar Kelimeler: Basel-II, Risk, Kredi, Sermaye Uzlaşması

Araştırmayı İndir

Tarım Ürünleri Fiyatlarına Döviz Kurunun Yansıması: Pamuk Örneği

Yazar: Berna Türkekul, Canan Abay
Yıl: 2006
Yayım Yeri: 7. Türkiye Tarım Ekonomisi Kongresi Antalya
Konu: Tarımsal Finansman
Özet
Pamuk ithalindeki artışa bağlı olarak tekstil gibi önemli bir ihracat sektöründe dışa bağımlılık giderek artmaktadır. Bu olumsuz gelişmede pamuk fiyatlarını ve dolayısıyla da pamuk arz ve talebini etkilemektedir. Bundan dolayı, hem sektörde faaliyet gösteren üretici, işleyici, tüccar hem de tarım politikası karar alıcılarına yardımcı olabilmek amacıyla bu ilişkilerin incelenmesinde fayda bulunmaktadır. Bu çalışma ile de pamuk fiyatlarına döviz kurunun etkisi analiz edilerek, bu doğrultuda bir katkıda bulunulmaya çalışılmıştır. Döviz kuru değişimlerinin tarımsal fiyatlara etkisi Tek Fiyat Kanununun geçerliliğinin test edilmesiyle incelenmiştir. Türkiye ve ABD arasında TFK’nun geçerliği olduğu bulunmuştur. İki ülke arasındaki döviz kuru paritesi pamuk fiyatlarına tam yansımaktadır. Uzun dönemde ise TKF pamuk için geçerli olmaktadır. Johansen koentegrasyon sonucu bir adet koentegrasyon vektörü bulunmuştur. Diğer bir ifadeyle, Türkiye pamuk pazarı, ABD pamuk pazarı ile entegre olmaktadır. Bundan dolayı, ABD hükümet politikaları Türkiye pamuk piyasasını etkileyebilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Pamuk, Döviz kuru yansıması, Tek Fiyat Kanunu

Araştırmayı İndir

Kırsal Kesimde Tarımsal Kredi Kullanımı ve Tarım İşletmesi Üzerine Etkileri: İzmir İli Torbalı İlçesi Örneği

Yazar: Fatih Özden, İpek Topuzoğlu, Serdar Pıtır
Yıl: 2012
Yayım Yeri: 10. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarımsal Finansman
Özet
Kırsal kesim tarafından kullanılan krediler kalkınmanın sağlanmasında önemli bir araç oldukları gibi, zaman zaman borçlanma nedeniyle üreticiler açısından olumsuz etkide de bulunabilmektedir. Buna karşılık birçok tarımsal faaliyetin finansmanı için kredi kullanımı kaçılmaz bir durum arz etmektedir. Bu çalışmada kırsal kesimde tarımsal kredi kullanım durumu, kredilerin kullanım alanları, geri ödeme durumu, kredi kullanımının işletme yapısına ve büyüklüklerine göre farklılık gösterip göstermediği ortaya koyulmaya çalışılmıştır. Çalışma kapsamında İzmir ili Torbalı ilçesinde 15 köyde 94 üretici ile yüz yüz görüşmeler yapılmıştır. Araştırmada üreticilerin % 71.3’ünün kredi kullandığı tespit edilmiştir. Kredi kullanan üreticilerin % 70.5’i 50 dekarın üzerinde arazi işleyen işletmelerdir. Üreticiler işletme kredisini daha çok ekim-bakım ve hasat masrafları için, yatırım kredisini ise alet-makine ve arazi alımı için tercih etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Tarım Kredisi, Tarım İşletmeleri, Kırsal Kalkınma
Araştırmayı İndir

Türkiye’de Gıda Sektöründe Franchising Uygulamaları

Yazar: Mücahit Paksoy, Halil Fidan
Yıl: 2002
Yayım Yeri: 5. Türkiye Tarım Ekonomisi Kongresi Erzurum
Konu: Tarımsal Finansman
Özet: 1980’Ii yıllardan sonra ekonomisinde yapılan yapısal değişikliklerle birlikle, Türkiye yabancı yatırımcılar için cayıp bir pazar haline gelmiş ve birçok yabancı firma Türkiye pazarına girmiştir Yabancı firmalar kendi marka adlarını ve işletme yöntemlerini iyi bilen Türk yatırımcılara franchising olarak vermeye başlamışlardır Bunun öncülüğünü I9B6 yılında Türkiye pazarına giren Mc Donalds yapmıştır Bunu Nectar Bcauty Shop, Wımpy, Kcnlucky Fried Chicken. Bcncllon, Burger King vb. yabancı firmalar takip etmiştir Yabancı firmalarla birlikte, Sağra. Turynp, Mudurnu Piliç, Hacı oğlu Lahmacun, Mudo, Colton Bar gibi Türk firmaları da franchising vermeye başlamışlardır Bugün franchising çok farklı iş alanlarında bir pazarlama ve dağılım sistemi olarak kullanılmaktadır Bunları gıda, tekstil, konfeksiyon, eğitim hizmetleri, eğlence ve turizm, sağlık hizmetleri, emlakçılık, otomotiv ürünleri ve hizmetleri, tıbbi ürünler ve güzellik ürünleri, temizlik hizmetleri vb. olarak sıralayabiliriz Bu çalışmada, Türkiye’de gıda sektöründe franchising uygulamaları ortaya konulduktan sonra, broiler (et tavukçuluğu) ve dondurma konusunda faaliyet gösteren iki gıda firması franchising açısından detaylı olarak incelenecektir

Anahtar Kelimeler: Franchising, Gıda Sektörü, Mudurnu, Mado

Araştırmayı İndir

Üreticilerin Tarımsal Kredi Kullanım Durumlarının Belirlenmesi: Ağrı İli Örneği

Yazar: Serkan Tercan, Esra Kadanalı, Vedat Dağdemir
Yıl: 2012
Yayım Yeri: 10. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarımsal Finansman
Özet
Küçük aile işletmeleri şeklinde faaliyet gösteren üreticiler için finansal destek sağlaması bakımından kredi kullanımı önemlidir. Hem üretici gelirinin artmasında hem de üretim bölgesinin kalkınmasında tarımsal krediler temel unsurlardır. Bu çalışmanın amacı Ağrı ilinde üreticilerin tarımsal kredi durumlarının belirlenmesidir. Çalışma sonucunda kredi talebinde amacın %87,5 ile işletmenin gelirini artırmak için olduğu belirlenmiştir. Bununla birlikte kredi kullanmada yaşanan en önemli sorunların teminat bulma (%65,4) ve yüksek faiz (%29,8) olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca üreticilerin %62,5’i tarımsal krediyi özel bankalardan almaktadır. Sonuç olarak kredi miktarının doğru belirlenmesi ve amacı doğrultusunda kullanımı konusunda, üreticiye danışmanlık ve eğitim hizmetinin sağlanmasının önemli olduğu önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Tarımsal kredi, finansal destek, teminat bulma, yüksek faiz ve Ağrı.
Araştırmayı İndir

Yoksulluğun Azaltılmasında ve Girişimciliğin Teşvikinde Mikro Kredi Uygulamaları: Kahramanmaraş İli Örneği

Yazar: Mücahit Paksoy, Yeşim Meral
Yıl: 2012
Yayım Yeri: 10. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarımsal Finansman
Özet
Mikro kredi, dünyada en etkin ve önemli yoksullukla mücadele stratejilerinden biri olarak kabul edilmektedir. Türkiye’de kırsal ve kentsel bölgelerdeki dar gelirli girişimci kadınlara kendi kendilerine gelir getirici faaliyette bulunup yoksulluk sınırının üzerine çıkmalarını temin etmek amacıyla Türkiye İsraf Önleme Vakfı (TİSVA) ve Grameen Trust ile ortaklaşa hazırlanan mikro kredi programına 2003 yılında Diyarbakır’da 2 şube ile 6 yoksul kadına kredi imkanı sunularak başlanmıştır. Türkiye Grameen Mikro Kredi Programı (TGMP) 2011 yılı sonu itibariyle 55.000 üyeye dağıtılan kredi miktarı ise 120 milyon TL’ye ulaşmıştır. TGMP 61 ilde 82 şubeyle faaliyetlerini sürdürmektedir.
Kahramanmaraş ili 5060 üye sayısı ile mikro kredide önde gelen şehirlerden birisidir. İlde 5 merkezde faaliyet gösteren mikro kredi servisiyle 2011 yılı itibariyle 10 milyon TL kredi kullandırılmış ve bunun 7.5 milyon TL’si tahsil edilmiştir. Bu kredilerin %27’si ticarete, % 25’i tarıma, %19’u üretim faaliyetlerine, %15’i seyyar satıcılığa, %14’ü ise hizmet sektörüne verilmiştir.
Bu araştırmanın amacı 47 ülkeden yaklaşık 500 proje arasında ‘Kahramanmaraş Mikro Kredi Projesi’ adlı projesiyle ilk 5 proje arasında yer alan Kahramanmaraş ilinde mikro kredi alan yoksul kadınların sosyo-demografik özelliklerini belirleyip, kredi kullanımının ekonomik ve sosyal açıdan sonuçlarını ortaya koymaktır.
Araştırmadaki kullanılacak veriler, mikro kredi kullanan kadınlar arasından örnekleme yoluyla seçileceklere uygulanacak anketlerden sağlanacaktır. Ayrıca ikincil verilerden de yararlanılacaktır.
Araştırmanın sonucunda uygulanan mikro kredi programının başarıya ulaşmasındaki faktörler, etkinliği ve yoksulluğa katkısı ortaya çıkarılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Yoksulluk, Girişimcilik, Mikro kredi, Kahramanmaraş
Araştırmayı İndir

Kuzey Doğu Anadolu Bölgesinde Çiftçilerin Kooperatifleşme Durumu, Tarımsal Kredi Kullanımı ve ilgili Problemler

Yazar: Abdurrahman Kara, Sibel Kadıoğlu
Yıl: 2004
Yayım Yeri: 6. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarımsal Finansman
Özet: Çiftçilerin örgütlenmesi, ülkemiz gibi tarım işletmelerinin büyük çoğunluğunun küçük aile işletmesi hüviyetinde olan ülkelerde gerek üretimde kullanılan girdilerin temini ve gerekse ürünlerin pazarlanması bakımından önem arz etmektedir. Öte yandan tarımsal üretimde üretim faktörlerinden birisi olan sermaye toprak ve işgücü gibi diğer üretim faktörlerinin daha etkin kullanımını sağlamakladır Bu bakımdan gerek örgütlenme gerekse kredi kullanımı tarımsal üretimi etkileyen sosyoekonomik faktörler içerisinde ele alınmakladır. Bu çalışma “Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı illerinde Çayır, Mer’a ve Yem Bitkilerine Dayalı Tarımsal Üretim Sistemlerinde Üretimi Sınırlayan faktörler ve Çiftçi Problemlerinin Tespiti” projesi kapsamında ele alınmıştır. Çalışmada kuzeydoğu Anadolu’da adı geçen illerde çiftçilerin örgütlenme, kredi kullanma durumu ve kredi kullanımı ile ilgili çiftçi problemleri araştırılmaya çalışılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, başta tarım kredi, pancar ve köy kalkınma kooperatiflerine olmak üzere çiftçilerimizin yalnızca %28’inin bir kooperatif üyesi olduğu tespit edilmiştir. Diğer yandan çalışmaya iştirak eden çiftçilerin %63‘ünün hiç kredi kullanmadığı ve %14’ünün ise her yıl kredi kullandıkları belirlenmiştir. Çiftçilerin, en önemli kredi kuruluşları olan Ziraat Bankası ve farım Kredi Kooperatifleri ile ilgili problemleri sırasıyla kredi faizlerinin yüksek ve kredi limitlerinin ise düşük olmasıdır. Diğer yandan, kredi kullanmayan çiftçilerin buna gerekçe olarak ileri sürdükleri en önemli neden de yine faiz oranlarının yüksek oluşu olarak dile getirilmiştir. Ayrıca, kredi kullanan çiftçilerin kredilerle ilgili genel değerlendirmeleri ise faiz oranlarının sabit olmaması, bölgeler arası farklılığın dikkate alınmaması ve kredilerin amaç dışı kullanımı ve iyi değerlendirilmemesi şeklindedir.
Anahtar Kelimeler: Kooperatifleşme, kredi kullanımı, kredi ile ilgili problemler

Araştırmayı İndir

Yeni Dönemde Tarımın Finansmanında Bir Model Önerisi

Yazar: Gürkan Erel Celile Özçiçek Dölekoğlu
Yıl: 2004
Yayım Yeri: 6. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarımsal Finansman
Özet: Tarımın finansmanı Cumhuriyet öncesine dayanmaktadır. Son yıllarda tarımsal finansmanda önemi yapısal değişikler yaşanmıştır. Reel faiz hadlerinin oldukça altında sübvansiyonlu verilen tavizli krediler görevli kamu kurumlarının hâzineye yükünü artırmıştır. Genel ekonomideki gelişmeler ve uluslar arası anlaşmalar doğrultusunda tarımsal destek politikası yeniden düzenlenmiş ve bazı uygulamalara son verilmiştir. Bunların başında tavizli kredi uygulamaları gelmektedir. Bu yeni dönem ile birlikte tarımsal krediler sınırlandırılmıştır. Gelişmiş ülkelerde olduğu gibi tarıma kredi sağlayacak kurumsal bir yapılanmaya ihtiyaç vardır. Bu yapılanmanın gerek ülke gerekse de tarım sektörünün kısıtlan ve fırsatları dikkate alınarak oluşturulması gereklidir. Bu çalışma içinde bulunulan yeni dönemde Türk tarımının finansmanına alternatif bir model sunmakladır. Modelde aktörler Tarım Kredi Kooperatifleri, Bankalar. Tarım ve Köy işleri Bakanlığı ve Hazine olarak belirlenmiştir. Modelin tarımda bazı yapısal temel sorunların çözülmesi ile başarılı olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Tarımsal Kredi, Finansman, Tavizli Kredi

Araştırmayı İndir

Uluslararası Politikalar ve AB’ye uyum Sürecinde Türkiye Tarımının Finansmanı

Yazar: Erdoğan Güneş
Yıl: 2004
Yayım Yeri: 6. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarımsal Finansman
Özet: Türkiye tarımının verimlilik, optimum olmayan işletme büyüklüğü, kırsal alanda çalışan işgücü fazlalığı, örgütlenememe ve bölgesel dengesizlikler gibi önemli yapısal sorunları yıllardır devam etmektedir. Bu sorunların çözümü, sürekli, güvenilir ve yeterli finansal kaynakların varlığına bağlıdır. Türkiye’de bu yönde kaynakların artırılması, AB politikalarına uyum açısından önemlidir Bu amaçla tarıma yönelik destekleme ve finansman çalışmaları, doğrudan gelir desteği kapsamında uygulanmaktadır. Üretimden bağımsız olarak uygulanan ve ulusal politikaların dışında gerçekleşen çalışmalar, Türk tarımının uzun vadede sorunlarını çözmekten uzaktır. Bu süreçte çeşitli sektörde (şeker, tütün, çay, fındık) yaşanan olumsuzluklar yanında, genel ekonomik koşullarda görülen iyileşmeler, finans alanında TCZB ile birlikte özel banka ve kurumların tarımı kredilendirme çalışmalarını artırmıştır. Bu noktada, ülkemizde finansal organizasyonun sağlanması ve işletmelerin sermaye eksikliğinin giderilmesine yönelik uygulamalar tarımın gelişimine katkıda bulunacaktır.

Anahtar Kelimeler: Finansman, Kredi, AB, Destekleme, Tarım Politikası

Araştırmayı İndir