Çukurova Bölgesinde Tarım İşçileri ve Çalışma Koşulları: Yüreğir Ovası Örneği

Yazar: Mustafa Soysal
Yıl: 1994
Yayım Yeri: 1. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Kırsal Kalkınma

Araştırmayı İndir

Tarım-Turizm İlişkisi ve Trakya’da Tarıma Dayalı Turizm İşletmeciliği (Kırsal Turizm)

Yazar: Derman Küçükaltan
Yıl: 2000
Yayım Yeri:4. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Kırsal Kalkınma ve Yoksulluk

Araştırmayı İndir

21. Yüzyıl Eşiğinde Tarımsal Üretimde Kalkınmada Kadının Yeri Ve Önemi : Konya Örneği

Yazar: Cennet Oğuz, A. Ülkü Mülayim, Müge Kantar
Yıl: 1998
Yayım Yeri: 3. Türkiye Tarım Ekonomisi Kongresi Ankara
Konu: Kırsal Kalkınma

Soğan Tarımında Kadın İşgücünün Rolü: Tekirdağ Örneği

Yazar: Emine Bayraktar, Okan Gaytancıoğlu
Yıl: 2000
Yayım Yeri: 4. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Kırsal Kalkınma ve Yoksulluk

Araştırmayı İndir

Kırsal Gençlik Ve Gelecekteki Olası Tarımsal Toplum Yapısı Üzerine Bir Araştırma

Yazar: Osman Gökçe, Özhan Kalaç
Yıl: 1998
Yayım Yeri: 3. Türkiye Tarım Ekonomisi Kongresi Ankara
Konu: Kırsal Kalkınma

Sürdürebilir Kırsal Kalkınmanın Gerçekleştirilebilmesi için Kırsal Alanda Yendien Yapılanma

Yazar: Nurettin Yıldırak, Bülent Gülçubuk
Yıl: 1998
Yayım Yeri: 3. Türkiye Tarım Ekonomisi Kongresi Ankara
Konu: Kırsal Kalkınma

Sürdürülebilir Kırsal Kalkıma İçinde Kadınların Yeri ve Önemi

Yazar: Cennet Oğuz
Yıl: 2000
Yayım Yeri: 4. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Kırsal Kalkınma ve Yoksulluk
Özet
Bu araştırmada, Türkiye nüfusu içinde önemli bir yere sahip olan kadının sürdürülebilir kırsal kalkınma içerisindeki yeri ve ülke ekonomisine olan katkısı incelenerek sosyal statüsü belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırma Konya iline bağlı 5 ilçe ve 10 köyde gerçekleştirilmiş olup, ilçe ve köylerin seçiminde “gayeli örnekleme” deneklerin seçiminde ise “basit tesadüfü örnekleme” metodu kullanılmıştır. Veriler 65 evli veya dul kadın ile görüşülerek elde edilmiştir.
İncelenen işletmelerde toplam gayri safi üretim değeri ortalama 4.563.000.000 TL olup kadının üretimdeki payı % 11.71 olarak bulunmuştur. İşletmelerde toplam aile işgücü (1113.26 EİG) içinde kadın işgücü (534.26 EİG) oranı % 48’dir. Kadınların işletmeler de tarımsal üretimin her aşamasında yer almasının yanında hayvan bakımı, beslemesi, ev işleri, çevre, çocuk bakımı ve eğitimi gibi pek çok görevi de yerine getirdiği saptanmıştır.
Araştırmayı İndir

Sürdürebilir Kalkınma ve Tarım Ekonomistlerinin İşlevleri

Yazar: Emin Işıklı, Ela Atış, Harun Tanrıvermiş
Yıl: 1998
Yayım Yeri: 3. Türkiye Tarım Ekonomisi Kongresi Ankara
Konu: Kırsal Kalkınma
Özet: Dünyanın başlıca sorunlarından biri çevre kirlenmesidir. Sınırlı kaynakları paylaşan insan sayısı arttıkça, oluşan çevre sorunlarının basit önlemlerle çözülebilmesi olanağı ortadan kalkmaktadır. Bütün ülkelerin özellikle 1950’li yıllardan itibaren hızlı ekonomik kalkınma sürecine girmeleri, başta doğal Kaynaklar olmak üzere, canlı yaşamını tehdit edecek boyutlara ulaşmıştır. Bu sorunların çözümü için, 1980’li ve 1990’lı yıllarda yoğun olarak tartışılmaya başlanan, ekolojik ilkelere dayalı ekonomik sistemlerin kurulması veya sürdürülebilir kalkınma yaklaşımının benimsenmesi gereği ortaya çıkmıştır. Bu bildiride; öncelikle çevre ve ekonomi ilişkilerinin tarihsel gelişimi, çevre koruma kapsamında sürdürülebilir kalkınma yaklaşımının gelişimi, dayandığı varsayımlar ile başlıca çevresel, ekonomik ve sosyal sürdürülebilirlik ölçütleri tanımlanacaktır. Ayrıca sürdürülebilir kalkınmanın uygulanması açısından Tarım Ekonomisi Biliminin işlevleri de tartışılmaktadır.