Küresel Ekolojik ve Biyolojik Krizler Ekseninde Türkiye’de Kırsal Turizm

Yazar: Derman Küçükaltan, Metin Badem, Musa Albayrak
Yıl: 2006
Yayım Yeri: 7. Türkiye Tarım Ekonomisi Kongresi Antalya
Konu: Kırsal kalkınma ve Yoksulluk
Özet
Küreselleşme, yalnızca ülkeler arasında teknoloji, emek ve sermaye akışı değildir Küreselleşme aynı zamanda teknoloji, emek ve sermayenin olumsuzluklarının da kriz biçimine dönüşerek, ülkenin coğrafi ve ekonomik sınırlarının ötesine yayılmasıdır. Küreselleşmenin kriz biçiminde en fazla etkisini gösterdiği sektörlerin başında turizm gelmektedir. Çünkü turizmin ve küreselleşmenin, uluslararası boyutu nedeniyle krizleri kolayca taşıyıcı etkisi bulunmaktadır. Dünyada en önemli alternatif turizm türlerinden kırsal turizmin ana unsuru, kırsal alanlarda yaşayanlar (üreticiler) için bir ek gelir kaynağı yaratmasıdır. Bununla birlikte kırsal turizm, tarım ve sanayi olmak üzere diğer sektörlere alternatif değil tersine tamamlayıcı özellik taşıyan, doğa ile uyumlu bir turizm türüdür, Bir başka söylemle kırsal turizm tarım ağırlıklı yörelerde uygulanabilirliği olan bir turizm türüdür. Diğer küresel kriz türleri olduğu gibi, ekolojik kriz ve biyolojik krizler de tarım ve turizm gibi sektörleri olumsuz etkilemektedir. Çünkü tarım ve turizmin ortak özelliği her ikisinin ham maddesinin de doğal kaynaklar olmasıdır. Bu durum ise ülkede ekonomik krizlerin tetiklenmesine neden olmaktadır Tarıma dayalı turizm olarak da belirtilen kırsal turizmin ise söz konusu krizlerden derhal etkilenebileceği bir gerçektir Son aylarda tüm dünyada yaşanan kuş gribi vakası buna en çarpıcı örneklerdendir. Bu çalışmada öncelikle son yıllarda dünyada önemli etkiler yaratan ekolojik ve biyolojik kriz türleri üzerinde durulmuştur. Çalışmanın amacı Avrupa Birliği başta olmak üzere, dünyadaki tüm ekonomik entegrasyonlar tarafından desteklenen kırsal turizm politikalarının, ekolojik ve biyolojik krizler çerçevesinde değerlendirilebilmesine yönelik yeni modelleri vurgulamaktır. Araştırma kapsamında dünyada başlıca kırsal turizm işletmelerinde ekolojik ve biyolojik krizlere yönelik alman önlemler ve yapılan çalışmalar ışığında kırsal turizmin Türkiye’de yeniden uygulanabilirliği irdelenecektir
Anahtar Kelimeler: Krizler, Ekolojik Krizler, Biyolojik Krizler, Kırsal Turizm

Araştırmayı İndir

Trakya Bölgesinde Ekoturizm ve Kırsal Kalkınmada Yararlanma Olanakları

Yazar: Ahmet Kubaş, Çağdaş İnan
Yıl: 2006
Yayım Yeri: 7. Türkiye Tarım Ekonomisi Kongresi Antalya
Konu: Kırsal Kalkınma ve Yoksulluk
Özet
Gelişmekte olan ülkelerde kırsal alanlarda yaşayanların gelir düzeyi ve yaşam kalitelerinin artırılabilmesi için kırsal kalkınma çalışmaları oldukça önemli hale gelmiştir. Gelişmekte olan ülkeler yanında gelişmiş ülkelerde de kırsal kalkınma programlan başarıyla uygulanmaktadır. AB’ne üye ülkeler: bölgeler arası gelişmişlik farkını giderebilmek için yıllardır kırsal kalkınma programlan uygulamakladır. Ülkemizde kırsal kalkınma konusunda yapılan çalışmalar ağırlıklı olarak tarım ve ormancılık faaliyetlerini içermektedir. Ancak son yıllarda kırsal bölgelerde, ekoturizm konusunda sınırlı bölgelerde de olsa önemli gelişmeler yaşanmaktadır. Yerli ve yabancı turistlerin doğal ve kültürel kaynaklan görmek için yaptıkları ziyaretler ve buna bağlı harcamalar yerel halkın gelirinin artmasına yardımcı olmaya başlamıştır. Trakya Bölgesi zengin flora ve faunası yanında Karadeniz, Marmara ve Ege denizini ile çevrili olmasından dolayı ekoturizm açısından önemli avantajlara sahiptir Özellikle İstanbul’da yaşayanların bir bölümü yaz aylarında tatil için Trakya bölgesini tercih etmektedirler. Bunun en büyük nedeni ulaşımın kolay olması ve günübirlik seyahatlerin mümkün olmasından kaynaklanmaktadır. Ziyaretçiler özellikle bölgenin kuzey doğusunda bulunan Kıyı köy ve İğne ada ile güney batısında bulunan Saroz körfezini tercih etmektedirler. Kıyı köy ve İğne ada doğal güzelliklerini görmeye gelen ziyaretçiler seyahat, barınma ve beslenme için harcama yaparak yerel halkın ekonomik gelişmesine katkı sağlamaktadır İstanbul çıkışlı olan ziyaretçi sayısı her yıl artış eğilimi göstermektedir. Sadece Kastroyu ziyaret edenlerin sayısı Temmuz ve Ağustos ayında yaklaşık 50 000 kişiye ulaşmaktadır. Ekoturizmin gelişmesi ülke ekonomisi yanında yerel halkın sosyo-ekonomik gelişmesine katkı sağlamaktadır. Ancak doğal kaynaklar ekoturizm amacıyla kullanılırken koruma- kullanma dengesinin sürdürülebilir olmasına dikkat edilmelidir.
Anahtar Kelimeler: Ekoturizm, Trakya Bölgesi. Kırsal Kalkınma, Sürdürülebilir Kalkınma

Araştırmayı İndir

TKV Gümüşhacıköy Kırsal Kalkınma Projesinin Çiftçiler Üzerindeki Etkilerinin Sürdürülebilirliğinin Saptanması

Yazar: Onur Köprülü, Kürşat Demiryürek
Yıl: 2006
Yayım Yeri: 7. Türkiye Tarım Ekonomisi Kongresi Antalya
Konu: Kırsal Kalkınma ve Yoksulluk
Özet
Geçmişte tarımda verimlilik artışı olarak adlandırılan tarımsal kalkınmadan, zaman içinde üretim kaynaklarının ve özellikle doğal kaynakların ve ekonomik etkilerin sürdürülebilir kullanımının ön plana çıkması ile birlikte sürdürülebilir kalkınmaya doğru bir geçiş süreci yaşanmıştır. Günümüzde ise sürdürülebilir kalkınmanın kırsal kesimden başlaması görüşü önem taşımaktadır. Araştırmanın temel amacı Türkiye Kalkınma Vakfı TKV Gümüşhacıköy Kırsal Kalkınma Projesi’nin hedef kitle olarak seçtiği üreticiler ve girişimciler üzerindeki etkilerinin sürdürülebilirliğinin saptanmasıdır. Proje kapsamında olan 8 köy ve proje kapsamında bulunmayan 9 köy araştırma kapsamında incelenmiştir. Projenin etkilerinin sürdürülebilirliğinin saptanması amacıyla ESS (Etkilerin Sürdürülebilirliğinin Saptanması) yaklaşımı ve bunu etkileyen faktörlerin belirlenmesi amacıyla da Lojistik Regresyon Analizi uygulaması esas alınmıştır. Araştırmanın sonuçlan incelendiğinde, üreticilerin büyük bir bölümünün proje faaliyetlerini sürdürme eğiliminde oldukları ortaya çıkmıştır. Bununla birlikte yaş, tarım dışı iş ve sosyal güvenlik durumu gibi faktörlerin proje faaliyetlerinin sürdürülebilirliği üzerinde etkili olduğu: buna karşın homojen üretici yapısı nedeniyle eğitim, enformasyon skorları, ekilen ve dikilen ürün sayısı ve arazi büyüklüğü değişkenlerinin ise etkili olmadığı belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Kırsal Kalkınma, Etkilerin Sürdürülebilirliğinin Saptanması, Lojistik Regresyon Analiz

Araştırmayı İndir

Bölgelerarası Gelişmişlik Farklılıklarının Giderilmesinde Köykent Modeli: Ordu-Mesudiye Köykent Projesi Uygulaması

Yazar :Beşir Koç, Aykut Gül
Yıl: 2006
Yayım Yeri: 7. Türkiye Tarım Ekonomisi Kongresi Antalya
Konu: Kırsal Kalkınma ve Yoksulluk
Özet
Köykent Modeli, kırsal yerleşim birimleri oldukça dağınık olan Türkiye’de kırsal alanlara etkin devlet yatırımlarını götürebilmeyi amaçlamıştır. Model, yatırımların etkinliği için, yayıcı değil fakat yığıcı ve yoğunlaştırıcı olmasını önermektedir. Böylece uygun kırsal alanlarda cazibe merkezlerinin kurulmasıyla bu bölgelerin ülkenin diğer kalanıyla bütünleşmesi sağlanacaktır. Köykent modelinin uygulandığı Ordu-Mesudiye-Çavdar köykentinde (9 köy) bütün altyapı hizmetleri (eğitim, sağlık, ulaşım, su, kanalizasyon gibi) tamamlanmıştır. Köykentte ayrıca orman ürünlerini işleyen bir tesis kurulmuştur. Köykent alanında nüfusun %50’si burada yaşamaktan memnun, %90’nı ise göç etmeyi düşünmemektedir. Köykent alanında aile başına düşen tarımsal gelir 9.000 YTL iken bu rakam köykent dışı alanda 4.209 YTL olarak gerçekleşmiştir. Tarım dışı gelirde ise, köykent alanında aile başına 2.338 YTL, köykent dışı alanda ise sadece 62 YTL olarak hesaplanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Köykent, Kırsal Kalkınma, Cazibe Merkezleri, Kırsal Kalkınma Modeli

Araştırmayı İndir

Küreselleşme Sürecinde Kırsal Alanda Neo-liberal Politikalar ve Bütünsel Mekansal Stratejilerin Gerekliliği

Yazar: Pervin Şenol, Neriman Yörür
Yıl: 2006
Yayım Yeri: 7. Türkiye Tarım Ekonomisi Kongresi Antalya
Konu: Kırsal Kalkınma ve Yoksulluk
Özet
Küreselleşme sürecinde yoğunlaşan neo-liberal politikalar, gerek ulusal gerekse uluslararası alanlarda yeni düzenleme mekanizmaları ile gündeme gelmektedir. Ulusal alanda devletin küçülmesi söylem ve uygulamalarına paralel olarak liberal politikaların yönlendirdiği yeni uygulamaların ülkemizdeki en önemli yansımaları kentsel/kırsal alanlarda somut olarak gözlemlenebilmektedir. Bu uygulamalar tarım sektöründeki dönüşümleri ve kentsel ve kırsal alanlardaki mekânsal dönüşümleri de beraberinde getirmektedir. Yaşanan pratikler ve kentsel/kırsal alanda somutlaşan politikalar, özellikle tarımsal nitelikli kırsal alanlarda uluslararası organizasyonlar ve ulusal dinamikler içinde tarım sektörünün ve mekânsal stratejilerin birlikte değerlendirilmesi, bölgesel birlikler ve uluslararası organizasyonların geliştiği günümüz koşullarında önem taşımaktadır. Böyle bir ele alış: Türkiye pratiğinin Avrupa Birliği ve gelişmiş ülkelerdeki politikaların karşılıklı değerlendirmeleri ve kentsel/kırsal tarımsal politikaların, mekânsal stratejilerin bütünlüklü bir ele alınışı ile yeni yönelimlerin neler olduğu ve neler olması gerektiğine ilişkin bir yaklaşım geliştirilebilmesine olanak tanıyacaktır. Kentsel ve kırsal alanda verimliliğin düşüşü, artan yoksulluk koşullarında tarımsal nitelikli kırsal alanlarda hangi mekanlarda neyin üretilip üretilmeyeceği, kırsal tarımsal nüfusun değişen koşullarda hangi mekanlarda nasıl istihdam edileceği, işgücü ve nüfusun nasıl belirleneceğine ilişkin sorular kırsal tarımsal yapı ve mekânsal stratejilerin bir arada ele alınması ile yanıtlanabilecektir. Bu çıkış noktasıyla bu bildiride: küreselleşme sürecinde neo-liberal politikaların kırsal tarımsal nitelikli alanlar ve mekânsal ilişkileri değerlendirilerek yeni mekânsal stratejilerin neler olabileceği tartışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Küreselleşme, Neo-liberal politikalar, Tarımsal Nitelikli Kırsal Alanlar, Mekansal Stratejiler

Araştırmayı İndir

Tarımsal Eğitim ve İyi Tarım Uygulamalarının Çiftçi ve Bölge Ekonomisine Katkıları (Konya Örneği)

Yazar: Mehmet Şahin, Mehmet Zengin, Nuh Boyraz, Süleyman Soylu
Yıl: 2012
Yayım Yeri: 10. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Kırsal Kalkınma ve Yoksulluk
Özet
Bu çalışma 2009, 2010 ve 2011 yıllarında Konya’nın Altınekin ve Sarayönü İlçeleri ile Aksaray’ın Eskil İlçesi’nde yürütülmüş ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Özel Çevre Koruma Kurulu Başkanlığı tarafından desteklenmiştir. Proje kapsamında projeye gönüllü olarak katılan çiftçilere Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nden Prof. Dr. Süleyman SOYLU, Prof. Dr. Nuh BOYRAZ, Doç. Dr. Mehmet ZENGİN ve Yrd. Doç. Dr. Mehmet ŞAHİN tarafından İyi Tarım Uygulamaları kapsamında, yörede tarımı yapılan bitki türlerinin yetiştirme teknikleri, sulama, bitki besleme ve gübreleme ile bitki hastalık ve zararlıları konularında kış mevsiminde eğitim salonlarında teorik, bitki yetiştirme dönemlerinde ise kursiyer çiftçilerin tarlalarında pratik bilgilendirmeler yapılmıştır. Teorik eğitimler sonunda kursiyer çiftçiler sınavlara tabi tutulmuşlar ve dereceye girenler çeşitli hediyelerle ödüllendirilmiştir. Proje süresince bölge çiftçilerinin bilinçli bir tarım yaparak gerek çevre kirliliğinin önlenmesi, gerek doğal yaşamın korunması ve gerekse teknolojik yeniliklerden yararlanılması ile birlikte yöre halkının kalkınmasını da hedefleyen örnek uygulamalar gerçekleştirilmiştir. Çiftçilerin tarımsal üretimde sürüm-ekim işlemlerinin yanında, kullandıkları gübre, tohum, su, ilaç vb. girdilerde bilinçlendirme sağlanarak bölgede tarımsal üretimdeki karlılık yüksek düzeylere çıkarılmıştır. Söz konusu projeler ile ekimden hasada kadar üreticilerde teknik danışmanlık hizmeti alma alışkanlığı oluşturmak, üreticilerin üniversiteye ulaşarak akademisyenlerle koordineli çalışmalarını sağlamak, tarımsal faaliyetlerin çevreye duyarlı ve bilinçli olarak yapılmasıyla elde edilen bilgilerin gelecek nesillere aktarılması konusunda başarılı bir uygulama ortaya konmuştur. Aynı şekilde, bölgede yaygınlaştırılan damla sulama sayesinde genel olarak %20-30’luk bir ürün artışı elde edilirken, gübrede %17, suda %30-35, enerjide %46 ve işçilik giderlerinde ise %85’lik bir tasarruf sağlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Altınekin, Sarayönü, Eskil, İTU, Kalkınma.
Araştırmayı İndir

Kadınlarda Rol-Model Seçimini Etkileyen Faktörler: Tokat İli Örneği

Yazar: Esen Oruç Büyükbay, Rüveyda Kızıloğlu, Ziya Gökalp Göktolga
Yıl: 2012
Yayım Yeri: 10. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Kırsal Kalkınma ve Yoksulluk
Özet
G.Tarde, bütün sosyal olayların temelinde bağlılık, hayranlık ve benimseme şeklinde görülen taklidin yer aldığını savunmuştur. Modernleşme ile birlikte, toplumsal iletişim vasıtaları olan basın-yayın, sinema, radyo-televizyon eski yüzyılların yakın iletişimi yerine bütün dünyayı saran bir uzak iletişim yaratmışlardır ve bu da taklit duygusunu dünya ölçüsünde genişletmiş bulunmaktadır.
Bu araştırmada, kadınların birey olarak rol-model seçimlerinde hangi faktörlerin (bazı sosyo-demografik özellikler) ve hangi araçların (aile, sosyal çevre ya da toplumsal iletişim vasıtaları) etkili olduğunun, kırsal ve kentsel köken karşılaştırması yapılarak incelemesi amaçlanmıştır.
Bu amaçla Tokat İli kent merkezinde, 325 kadınla yüz yüze görüşülerek anket çalışması gerçekleştirilmiştir. Bu şekilde elde edilen veriler araştırmanın ana materyalini oluşturmuştur.

Anahtar Kelimeler: Rol Model, Rol model seçimi, Kadın, Multinomial logit model
Araştırmayı İndir

Kırsal Yoksulluğun Giderilmesinde Eğitim ve Yayımın Rolü

Yazar: Hacer Çelik Ateş, Hasan Yılmaz, Mürşide Çağla Örmenci Kart
Yıl: 2012
Yayım Yeri: 10. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Kırsal Kalkınma ve Yoksulluk
Özet
Yoksulluk konusu son yıllarda sosyal bilimcilerin oldukça fazla gündeme aldıkları konulardandır. Günümüzde yoksulluk tartışmaları ağırlıklı olarak iki temel eksende gelişmektedir. Bunlardan birisi, yoksulluğun kavramlaştırılması ve ölçülmesi, diğeri de yoksullukla mücadeledir. Bu çalışmada yoksullukla mücadelede eğitimin rolü ele alınmaktadır. Beşeri Kalkınma İndeksleri’ne göre yoksulluk ölçülürken üç önemli unsur (ortalama hayat seviyesi, temel eğitim, sağlık ve temiz su) dikkate alınmaktadır. Toplumsal ve kırsal kalkınmayı gerçekleştirebilmede ve yoksullukla mücadelede eğitim çok önemli bir araçtır. Bu çalışmanın amacı yoksulluğun nispeten daha fazla olduğu kırsal alanlarda yoksulluğun etkilerini gidermede eğitim ve yayımın rolünü irdelemektedir. Çalışmanın materyalini bu alanlarda yapılmış diğer çalışmaların bulguları ve istatistiki veriler oluşturmaktadır. Bu kapsamda çalışmada öncelikle Türkiye’de kırsal alanda yoksulluk verileri sunulacak, daha sonra diğer çalışmaların bulgularından yararlanarak eğitim-yoksulluk ilişkisi ve yoksulluğun giderilmesinde kırsal alanda yayımın rolü tartışılacaktır. Tarım sektöründe 2009 yılı verilerine göre fert yoksulluk oranı (%) 35.41 iken, sanayi sektöründe bu oran % 27.34 hizmet sektöründe % 19.95’tur.Kırsal alanda yoksulluk kentlere göre daha fazladır. Kırsal alan içinde ise eğitim durumlarına göre yoksulluk oranlarında farklılıklar bulunmaktadır. Fert yoksulluk oranı kırsal alanda okur-yazar olmayanlarda %48.83, ilköğretim’de %37.98, Ortaokul’da %24.41, Lise’de % 14.65, Yüksekokul’da % 3.37 olmaktadır. Verilerden eğitim düzeyinin yükselmesiyle yoksulluk oranının düştüğü anlaşılmaktadır. Diğer yandan kırsal alanda yaşayanların örgün eğitimden yeterince yararlanamadığı ve çoğunluğunun ilkokul ve altı eğitim düzeyinde olduğu bilinmektedir. Bu durumda bir yetişkin eğitimi olan yayım, örgün eğitimden yeterince yararlanamamış olanlar için önemli bir işlev görmektedir.

Anahtar Kelimeler: Yoksulluk, Kırsal, Eğitim, Yayım
Araştırmayı İndir

Gezici Mevsimlik Tarım İşçisi Ailelerin İlköğretim Seviyesindeki Çocuklarının Eğitim Sorunları

Yazar: Gönül Sevinç, Mehmet R. Sevinç
Yıl: 2012
Yayım Yeri: 10. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Kırsal Kalkınma ve Yoksulluk
Özet
Ülkemizin içinde bulunduğu sosyo-ekonomik yapı, farklı coğrafi koşullar ile doğal kaynak zenginliklerinin dağılımındaki homojen olmayan yapı dolayısıyla: aileler yılın belirli dönemlerinde yaşadıkları yerleri terk ederek, çalışmak amacıyla farklı mekânlara göç etmek zorunda kalmışlardır. Bu göç süreci yıl içerisinde bazen birden fazla dönemlerde olmaktadır. Yıl içerisinde birden fazla dönemlerde gerçekleşen bu göçler nedeniyle: ailelerin ilköğretim seviyesindeki çocukları eğitimlerine ara vermekte ya da belli bir yaştan sonra eğitimlerine devam edememektedir. Konuyla ilgili olarak Milli Eğitim Bakanlığı 20 Nisan 2011 tarihinde 5410 sayılı Genelge yayımlanmıştır. Bu genelge ile gezici mevsimlik tarım işçisi olarak çalışan ailelerin çocuklarının eğitime erişimleri ve devamları hususunda: ilgili milli eğitim müdürlüklerine ve ilköğretim okulları idarecilerine bir takım sorumluluklar getirilmiştir. Konuyla ilgili olarak diğer kurum ve kuruluşların Milli Eğitim Bakanlığı ile koordineli olarak çalışmaları da istenmiştir. Çocukların eğitimlerine devam edememe nedeni olarak eğitim koşullarının bu ailelerin yaşam ve ekonomik koşullarına uygun olmaması görülse de bu çocukların aileleri ile beraber çalışmak suretiyle gelir elde etmeleri dolayısıyla ortaya çıkan çocuk işçiliği de göz ardı edilmemelidir.
Bu çalışmada gezici mevsimlik tarım işçisi olarak çalışan ailelerin çocuklarının eğitim süreçlerinin aksamalarının temel nedenleri, eğitim sürecinin devamlılığının sağlanabilmesi için var olan koşulların yeterliliği, çocukların gelecekleri ile ilgili olarak beklentileri ve bu beklentilerini gerçekleştirmede alacakları eğitimin etkisi ve ailelerin çocuklarının eğitim süreçlerine bakışları araştırılacaktır. Araştırma sürecinde: yoğun olarak mevsimlik tarım işçisi göçü alan Adana iline gelen gezici tarım işçileri ve bu işçilerin çocukları ile görüşülecektir. Adana ilindeki okul idarecileri, eğitimcileri ve bu okullarda daimi olarak eğitim gören çocuklar ve bu çocukların ailelerinin de görüşlerine yer verilecektir.

Anahtar Kelimeler: Göç, Mevsimlik tarım işçiliği, Çocuk işçiliği, Eğitim, Kırsalda Eğitim.
Araştırmayı İndir

Şanlıurfa’da Yatırım Yapılabilecek Tarımsal Sektörler Üzerine Bir Araştırma

Yazar: Tali Monis, Ahmet Çıkman, Şeyda İpekçioğlu, Veli Değirmenci, M. Sami Bayraktar
Yıl: 2012
Yayım Yeri: 10. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Kırsal Kalkınma ve Yoksulluk
Özet
Şanlıurfa’nın ekonomik yapısı ağırlıklı olarak tarım sektörüne dayanmaktadır. Dünyada tarımın ilk uygulandığı topraklar üzerinde yer alan kent, binlerce yıllık bir geçmişe dayanan büyük tarım potansiyeli ve deneyimini, 2012 itibariyle iki katına çıkacak olan sulanabilir alanlarıyla daha da geliştirme imkânına kavuşuyor. Bu sayede, bu bereketli topraklardan elde edilen ürün yelpazesi ve miktarının da aynı oranda büyümesi öngörülüyor. Bu durumun, gıda işleme sektörüne yapılacak yatırımların artışının yanı sıra, tarımsal ve taze ürünlerin üretilmesi alanına da daha fazla yatırım yapılabilmesine imkân sağlıyor. Bölgede tarımın gelişmesi ve yaygınlaşmasına paralel olarak gıda işleme ve tarıma dayalı sanayi ile tarımla doğrudan bağlantılı alt sektörlerin de büyümesine ve yeni iş alanlarının açılmasına da katkı sağlayacağı düşünülüyor. Ülke genelindeki Antepfıstığı ağaç varlığının % 55’i Şanlıurfa’dadır. Yıllık yaklaşık 40 bin ton Antepfıstığı üretim ile Şanlıurfa’nın önemi büyüktür. Aynı şekilde ülke genelinde üretilen pamuğun % 30’unun üretim merkezi konumunda olan Şanlıurfa’nın, tarımsal alandaki yeni yatırımlara paralel olarak bu oranı iki katına çıkarması, ve böylece önemli bir pamuk üreticisi olmaya devam ederek tekstil ve hazır giyim sektöründe de yeni iş alanları ve istihdam olanakları yaratması da bekleniyor. Sulama imkânlarının artmasının yanı sıra, bölge, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı bakımından da cazip bir konuma geliyor. Siverek ve Hilvan ilçelerimizde küçük ve büyükbaş hayvan yetiştiriciliğine uygun bölgelerdir. Aynı şekilde bölgede bitki deseninin çeşitlenmesi ile arıcılık alanında da bir canlılık söz konusudur. İlimizin sürekli artan tarım potansiyeli yatırımlar açısından parlak bir gelecek vaat etmektedir.
Bu çalışmada, Şanlıurfa’nın tarımsal üretimi ortaya konulmuş, yatırım yapılabilecek tarımsal sektörler belirlenmeye çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler:GAP Bölgesi, Yatınm,Tarımsal Sektörler
Araştırmayı İndir