Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Müzakerelerinde Tarım Sektöründe Mitigasyon

Yazar: Coşkun Şerefoğlu, Şule Şerefoğlu
Yıl: 2012
Yayım Yeri: 10. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: İklim Değişikliği
Özet
Birleşmiş Milletler, yayınlamış olduğu iklim değişikliği sözleşmesinin 4. Maddesi 1 (c) bendinde tarımında yer aldığı ilgili sektörlerde insan kaynaklı sera gazları emisyonlarını önleyen veya azaltan veya kontrol altına alan süreçler, uygulamalar ve teknolojilerin transferini içeren uygulamalar konusunda işbirliğine vurgu yapmıştır. Bali Eylem Planı 1 (b) (iv) bendinde ise Sözleşmenin 4. Maddesi 1 (c) paragrafının uygulamasını artırmak için kooperatif sektörel yaklaşımlar ve sektöre özel faaliyetlerin oluşumuna değinilmiştir. Kyoto protokolünde tarımsal yutaklardan kaynaklanan azaltımlar ve kaynakların yol açtığı emisyonların dahil edilmesi Protokolün 3.4 maddesi altında isteğe bağlı bırakılmıştır.
Gelişmiş ülkeler tarım sektöründe mitigasyon uygulamalarının bir an önce yürürlüğe konulması gerektiğini savunurlarken, ekonomilerinde tarım sektörünün payı yüksek olan Türkiye’nin de dahil olduğu gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkeler, gıda güvencesinin yetersizliğini günbegün daha fazla hissettiklerinden dolayı, tarım sektöründe mitigasyon uygulamaları yerine, uyum politikalarının öncelikli olması gerektiği vurgulamaktadırlar. Gelişmiş ülkeler, COP (Taraflar konferansı) 16 Cancun ve COP 17 Durban’da yapılan İklim değişikliği müzakerelerinde tarımda mitigasyon uygulaması ilgili çeşitli önerilerde bulunmuşlardır. Ancak bu öneriler uygulama aşamasına geçememekle birlikte konu hala muğlâklığını sürdürmektedir.
Bu araştırmanın amacı, tarım sektöründe mitigasyon (azaltım) uygulamasına taraf olan ABD, Yeni Zelenda, Kanada gibi ülkeler ve bu uygulamalara karşı olan başta Çin, G-77 gibi ülkeleri mercek altına alarak tarım sektöründe mitigasyonunun uluslararası müzakerelerde her iki taraf içinde ne anlama geldiğini irdelemektir.

Anahtar Kelimeler: İklim Değişikliği, Tarım, Mitigasyon
Araştırmayı İndir

İklim Değişikliği ve Yoksulluk

Yazar: Murat Topal,E. Işıl Arslan Topal
Yıl: 2012
Yayım Yeri: 10. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: İklim Değişikliği
Özet
Bu çalışmada, iklim, iklim değişikliği, yoksulluk terimleri tanımlanmış ve iklim değişikliği ve yoksulluk arasındaki ilişki ortaya konulmuştur. İklim değişikliği insanların doğaya yapmış olduğu her türlü olumsuz faaliyetlerden dolayı ortaya çıkan bir sorundur ve bu sorun önlemler alınmadığı takdirde bütün canlıları özellikle de insanları olumsuz etkileyebilmektedir. İklim değişikliğinin önemli etkilerinden biri olan yoksulluk sorunu da bu duruma bir örnektir. İklim değişikliğinin giderek artması, özellikle gelişmekte olan ülkelerde yoksul yaşamın artmasına, hastalıkların çoğalmasına, tarım alanlarının ve ürünlerin azalmasına, ülkelerin ekonomisinin gelişiminin azalmasına neden olabilmektedir.

Anahtar Kelimeler: İklim, yoksulluk, iklim değişikliği, Türkiye
Araştırmayı İndir

İklim Değişikliği İle Mücadele Ve Uyumda Tarımın Rolü

Yazar: Kübra Polat, İlkay Dellal
Yıl: 2016
Yayım Yeri: 12. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: İklim Değişikliği
Özet
Dünya nüfusunun hızla artması, temel gıda maddelerine duyulan ihtiyacı artırmakta ve böylece doğal kaynaklar giderek zarar görmektedir. OECD 2012 verilerine göre dünya nüfusunun 2050 yılına kadar 9,2 milyona yükselmesi öngörülmektedir. Araştırmalar, artan nüfusun ihtiyaçlarının karşılanması hususunda atılacak her adımda, doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilir kullanımı gözetilmediği takdirde, gelecek nesillerin tehdit altında olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Çünkü bu kaynaklar üzerindeki baskı sadece kirlilikle kalmamakta, aynı zamanda iklim değişikliğine de sebep olmaktadır. İklim değişikliği, insan faaliyetleri sonucunda açığa çıkan sera gazlarının, kuvvetlenmiş sera etkisi oluşturarak atmosferin doğal yapısını bozmasından kaynaklanmaktadır. Atmosferdeki sera gazları doğal yollarla oluşabildiği gibi, fosil yakıt kullanımı, tarım, ormansızlaşma ve diğer endüstriyel faaliyetler gibi insan faaliyetleri ile oluşmaktadır. Bu faaliyetler içerisinde ormancılık dahil %24’lük paya sahip olan tarım, gübreleme, ilaçlama, hayvancılık, arazi kullanım değişimi, çeltik üretimi gibi pek çok uygulama sonucunda metan (CH4,), nitröz oksit (N2 O) ve karbondioksit (CO2) emisyonlarına sebep olmaktadır. FAO (Gıda ve Tarım Örgütü)’nun verilerine göre, tarım kaynaklı sera gazlarının en geniş kaynağını oluşturan nitröz oksit ve metan gazının, önlem alınmadığı takdirde 2030 yılına kadar %60 oranında artacağı belirtilmektedir. Dolayısıyla, iklim değişikliği ile tarımsal mücadele ve uyum konusunda, ARGE çalışmalarının ve toplum bilincinin artırılması büyük önem arz etmektedir. Bu çalışmada, iklim değişikliği ve sera etkisi, tarımın iklim değişikliği ile mücadele ve uyumdaki rolü ve bu kapsamda alınması gereken tarımsal önlemler incelenecektir.
Anahtar Kelimeler: Tarımsal uygulamalar, iklim değişikliği, mücadele, uyum, emisyon

Araştırmayı İndir

Kuraklığın Tarım Sektörüne Etkileri: Kaliforniya Örneği

Yazar: Murat Kahraman
Yıl: 2016
Yayım Yeri: 12. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: İklim Değişikliği
Özet
Hükümetler arası iklim Değişim Paneli (Intergovernmental Panel for Climate Change-IPCC) 1988 yılından bugüne kadar süren çalışmaları sonucunda iklimde değişimin var olduğunu ve insan kaynaklı olduğunu ortaya koymuştur (IPCC,1990: IPCC, 2001: IPCC, 2007). IPCC tarafından 2030 yılı senaryolarına göre artacak olan olası tehlikeler genelde: sıcak hava dalgaları, orman yangınları, kuraklık, şiddetli yağışlar, tropikal fırtınalar, tarım ve agro-kültür üzerinde etkiler şeklinde sıralanmıştır. Yağış miktarının kaydedilen ortalama seviyelerin önemli derecede altında kalmasıyla ortaya çıkan, toprak kaynakları ve tarımsal üretim sistemleri üzerine olumsuz etki eden, ciddi hidrolojik dengesizliklere neden olan, doğal olarak meydana gelen bir olay olarak tanımlanan kuraklık, iklim değişikliğinin yıllar içinde artan etkisi ile daha da ön plana çıkmaktadır. Kuraklık genellikle yavaş gelişir, sıklıkla uzun bir süreklilik gösterir ve doğal afetler içinde tahmini en zor olmasıyla birlikte etkileri de çok geniştir. Amerika Birleşik Devletleri’nin önemli tarımsal üretim merkezlerinden birisi olan Kaliforniya eyaleti de kuraklıktan çekmektedir. 2015 üretim yılında eyalet çapında kuraklık nedeniyle 2,7 milyar $ ekonomik kayıp ve 21.000 kişiyi kapsayan istihdam kaybı olduğu tahmin edilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Kuraklık, İklim Değişikliği, Tarımsal Üretim, Tarım Ekonomisi

Araştırmayı İndir

İklim Değişikliğinin Tarım Üzerine Çevresel Etkisi

Yazar: Iasmina Raluca Maximovici, Nisa Mencet Yelboğa
Yıl: 2016
Yayım Yeri: 12. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: İklim Değişikliği
Özet
İklim değişikliği tarihin en önemli problemlerinden birisi olarak görülmektedir ve dünyanın kalan kısmında olduğu gibi Romanya ve Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler tarafından sıklıkla tartışılmaktadır. Bununla birlikte, Avrupa Birliği entegrasyon süreci iyi Tarım ve Çevre Koşulları (GAEC) gibi uygulamalar ile ilaç ve zararlı uygulamaları ile ormancılık alanında gereksinimler öne sürmektedir. Dolayısıyla, bu çalışma Avrupa Birliği üyelik sürecinde iklim değişikliğinin tarıma olan etkilerini değerlendirmektedir. Çalışma kapsamında Romanya ve Türkiye’deki ekili alanlarda toprak ve su yönetimi, yağış, sıcaklık ve kuraklık izleme ile orman ekimi ve yetkisiz arazi gaspı alanlarında veriler karşılaştırılırmıştır. Bunun sonucunda, iki ülkede de ihtiyaç duyulan önlemler vurgulanmıştır.
Anahtar Kelimeler: İklim değişikliği, tarım, GAEC, Avrupa Birliği, Türkiye, Romanya

Araştırmayı İndir

İklim Değişikliğinde Kadının Rolü Ve Tarımsal Yayım

Yazar: Fatma Öcal Kara, Güneş Eren Yalçın, Tamer Işgın, Remziye Özel
Yıl: 2016
Yayım Yeri: 12. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: İklim Değişikliği
Özet
Tarımın beslenme gereksinimimizi karşılaması nedeniyle önemi tartışılmaz derecede büyüktür ve iklim değişikliğinden en fazla etkilenen sektördür. Bu değişimden kırsalda kadınlar da önemli derece etkilenmektedir. Bu bağlamda çalışmada, kadınların tarımdaki konumu, doğal kaynakları kullanımındaki rolü, sorunları ve iklim değişikliğinden etkilenmelerini incelemek amaçlanmıştır. Gelişmekte olan ülkelerde kadınların üstlendikleri görevler genelde doğal kaynaklarla bağlantılıdır. İklim değişikliği nedeniyle kadınlar ev içi sorumlulukları, örneğin yemek temini ve güvenliği, temiz suya ulaşım, ısınma için daha fazla zaman harcamak zorunda kalmaktadırlar. Dolayısıyla çevresel bozulmalardan daha fazla etkilenirler bu nedenle iklim değişikliğine karşı daha hassastırlar. Kırsalda, suyun yöneticisi durumundadırlar ve nasıl, nereden sağlanacağına, ne miktarda, nasıl kullanılacağına karar verici durumdadırlar. Besin gereksinimimizi karşılamak, iklim değişikliğinin üstesinden gelebilmek ve gelecek kuşaklarımız için: su kullanımı, iyi tarım uygulamaları vb. konularda yapılacak yayım çalışmaları, cinsiyet dengeli ve düzenli olarak, “mekanik bilgi aktarma” biçiminde değil, katılımcı, demokratik koşullarda bireyi güdüleyerek gerçekleştirilmelidir. Böylelikle sürdürülebilir tarım konusunda bilinçlendirme ortamı yaratılabilinir. Ayrıca kadınların örgütlenebilecekleri ortam yaratılmaya çalışılmalı, projelerin hazırlanmasında ve uygulanmasında katılımları sağlanmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Su kullanımı, tarımda kadın, iklim değişikliği, tarımsal yayım

Araştırmayı İndir

Türkiye’nin Tarım Kaynaklı Sera Gazı Emisyonlarındaki Durumu

Yazar: G. Uzel, S. Gürlük
Yıl: 2014
Yayım Yeri: 11. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: İklim Değişikliği
Özet
Küresel ısınma ve iklim değişikliği son yıllarda tüm dünya gündemini ilgilendiren bir konu haline gelmiştir. Ekonomik etkinliklerini gelecek kuşakları düşünmeden aşırı bir şekilde gerçekleştiren dünya ülkeleri, önce bölgesel ve daha sonra da küresel çevre sorunları yaşamaya başladıkça, ilgi odaklarını “sürdürülebilirlik” konularına da çevirmek zorunda kalmıştır. Bu kapsamda küresel ısınma sorunları dünya gündemini meşgul eden, yoğun bilimsel ve politik tartışmalara neden olan önemli çevre sorunlarından biri haline gelmiştir. Küresel ısınmanın nedenlerinden biri CO2, N2O, CFC gibi sera gazlarının atmosferdeki artan oranlarıdır. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde, artan popülasyon, gelişmekte olan endüstriler ve artmakta olan enerji talebi sera gazı emisyonlarını tetiklemektedir. Tüm bunlara ilaveten gelişmiş ülkelerin de sera gazı emisyonlarına olan katkılarını göz ardı edemeyiz. Günümüze gelene kadar yaratılan sera gazı emisyonlarının maliyeti kimlere yüklenecektir? Gelişmekte olan ülkeler ya da az gelişmiş ülkeler yaratılan iklim değişikliği sorununun ne kadarının sorumlusudur? Hangi sektörler daha fazla kirletici konumdadır? Bu gibi soruların yanıtları halen bulunamamıştır. Bu noktada tarım sektörü de küresel sera gazlarına katkı yapan sektörlerden birisi olarak karşımıza çıkmaktadır. IPCC Sentez Raporu’na göre tarım sektörünün küresel sera gazlarına olan katkısı tüm diğer sektörler içerisinde yaklaşık %15 oranında bir yer tut maktadır. Bu- bağlamda bu araştırmanın amacı, Türkiye’nin bu alanda Dünya’daki konumunu ortaya koymaktır. Bu veriler tarımsal sera gazı emisyonlarına yönelik olan bilgilere katkı sağlayacak, politika yapıcılar ve kamuoyu için aydınlatıcı bir rol oynayacaktır.

Anahtar Kelimeler: Küresel ısınma, Sera gazı emisyonları, Tarım, Türkiye.

Araştırmayı İndir

Küresel İklim Değişikliğinin Türkiye’de Tarımsal Üretime Etkileri ve Çözüm Önerileri

Yazar: G. Eren Yalçın, F. Öcal Kara
Yıl: 2014
Yayım Yeri: 11. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: İklim Değişikliği
Özet
Küresel iklim değişikliği, insan etkisiyle atmosferde sera gazlarının konsantrasyonunun artması dolayısıyla doğal sera etkisinin kuvvetlenmesiyle ortaya çıkmaktadır. Bu kuvvetlenme sonucunda ise yeryüzü sıcaklığında yükselme gerçekleşmektedir. Hava sıcaklığında meydana gelen yükselmeler, dünya üzerinde iklimsel değişmelere yol açmaktadır. Tarım, iklimle doğrudan ilişkili olup, yaşanan bu değişikliklerden öncelikli olarak etkilenen bir sektördür. Yeryüzü sıcaklığının artmasıyla kuraklık, yağış miktarındaki ve şiddetindeki değişiklikler, buharlaşma sonucu sulama suyu hacmindeki azalmalar doğal koşullara birinci dereceden bağlı olan tarımsal üretim için büyük bir tehdit oluşturmaktadır. Tarım sektörü Türkiye için önemli bir gelir ve de istihdam kaynağıdır. Fakat yapılan araştırmalar göstermektedir ki; iklim değişikliği Türkiye’de tarımsal üretim miktarında önemli azalmalara yol açacaktır. Bu etkileri en aza indirebilmek için acilen gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir. Bu çalışmada, iklim değişikliğinin tarım sektörü üz erindeki etkileri konu ile ilgili yapılmış çalışmalardan ve istatistiklerden yararlanılarak araştırılmış olup, sorunların çözümüne yönelik öneriler getirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Küresel iklim değişikliği, Sera etkisi, Tarımsal üretim.

Araştırmayı İndir

Tarımda İklim Değişimi Uyum Çalışmaları Üzerine Bir Değerlendirme

Yazar: Zerrin Çelik
Yıl: 2016
Yayım Yeri: 12. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: İklim Değişikliği
Özet
İklim değişimi senaryoları ve bu senaryoların ortaya koyduğu beklentilere göre, gelecekte kullanılabilir su miktarını ve tarımsal üretimi olumsuz yönde etkileyecek değişiklikler beklenmektedir. Tarım sektöründe iklim değişiminin anlamı, diğer sektörlerden farklı olup tarım üzerindeki etkileri: gıda güvencesi, kalkınma ve uluslararası ticaret konularında kendini göstermektedir. Tarımın, gıda temini yanında ekonomik bir faaliyet olması nedeniyle, iklimsel olaylar sonucu ortaya çıkan üretim azlığı veya fazlalığı, ekonomik dengeleri de büyük oranda etkilemektedir. Türkiye iklim değişiminden en fazla etkilenecek ülkeler arasında yer almaktadır. Ülke olarak iklim değişimine uyum ile ilgili önlemler alınmaya çalışılmakta ve stratejiler geliştirilmektedir. Bu çalışmada, Türkiye’nin iklim politikalarının belirlenmesinde doğrudan belirleyici rolü bulunmamakla birlikte, iklim değişiminin tarım üzerine etkisini yönetmede çok önemli bir etkiye sahip olan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın (GTHB) yürütmekte olduğu araştırma ve uygulamalar ile gerçekleştirilen düzenlemeler hakkında genel değerlendirmeler yapılmıştır. İkincil verilerin kullanıldığı çalışmada, iklim değişiminin tarım üzerinde şu anki ve olası etkileri ortaya konularak GTHB tarafından tarıma ve çiftçilere yönelik uyum amaçlı gerçekleştirilen çeşitli desteklemeler ve kırsal kalkınma faaliyetleri, organik ve iyi tarım uygulamaları, havza bazlı yönetim, çevre amaçlı tarım arazilerini koruma programı (ÇATAK), toprak koruma ve arazi kullanımı, tarımsal sigorta gibi düzenlemeler ile bu konularda yürütülen çalışmalar ve uygulamalar irdelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: İklim değişimi, tarım, iklim politikaları, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Araştırmayı İndir

Küresel Ekonomik Krizin Ve İklim Değişikliğinin Ekolojik Tarımın Yaygınlaşmasına Etkileri

Yazar: Zeynep Şenel, Aydın Gürel
Yıl: 2010
Yayım Yeri: 9. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: İklim Değişikliği
Özet
Ülkemizde ekolojik tarım basta AB ülkeleri olmak üzere, dış ülkelerden gelen talepler doğrultusunda ilk olarak 1985 yılında sözleşmeli çiftçi modeli uygulamalarıyla Ege Bölgesi’nde ekolojik kuru üzüm ve ekolojik kuru incir üretimi ile başlamıştır. Bu bağlamda tüketiciler arasında sağlıklı gıda tüketimi ve çevreyi koruma bilincinin giderek yaygınlaşmasına paralel olarak, 1990 yılından sonra farklı ekolojik ürünler ile ülkemizde de ekolojik üretim yapan üretici sayısı giderek artmıştır. Küresel ekonomik krize karsı AB ülkeleri, Kuzey Amerika ve Avustralya’da ekolojik ürünlerin ticaret hacmi hızla büyürken, ülkemizin dünyadaki ekolojik ürün payı oldukça düşük kalmıştır. Diğer taraftan atmosferde oluşan sera gazları (CO2, CH4 ve NO2) küresel iklim değişikliğine neden olmakta ve bu da tarımsal üretimi olumsuz etkilemektedir. Ekolojik tarım ile ortaya çıkan COgazının konvansiyonel tarıma göre %50 oranından daha az olması, ekolojik tarımın yaygınlaşmasını destekleyen unsurlardandır. Bu çalışmada, dünyada ve Türkiye’de ekolojik tarım ve gıda ürünleri ticaretinin mevcut durumu, karşılaşılan sorunlar, küresel ekonomik krizin ve küresel iklim değişikliğinin ekolojik tarımın yaygınlaşmasına olası etkileri irdelenmektedir.
Anahtar Kelimeler: Organik Tarım, Ekolojik Tarım, Küresel İklim Değişikliği, Küresel Ekonomik Kriz, Ekolojik Tarımın Yaygınlaşması

Araştırmayı İndir