Alleopatinin Ekonomik Yönü

Yazar: Filiz Pezikoğlu
Yıl: 2008
Yayım Yeri: 8. Türkiye Tarım Ekonomisi Kongresi Bursa
Konu: Diğer
Özet: Allelopati, bir bitki türü tarafından salgılanan kimyasalların komşu bitkinin gelişmesi ve yerleşmesine olan etkisidir (Inderjit, 2006). Bir başka ifade ile mikroorganizmalar dahil bitkiler arasındaki biyokimyasal ilişkiler olarak tanımlanmaktadır. İnsanın bitki ile birlikte yaşamaya başlamasından bu yana bilinmesine rağmen, ilk kez 1930’larda ekosistem mantığının yaygınlaşması ile birlikte bilimsel bir terim olarak tanımlanmaya başlamıştır. Dünyada allelopatiııin ekonomik etkisi açısından yapılan incelemeler iki kısımda toplanmaktadır. Allelopatinin olumlu ve olumsuz etkileri. Olumlu etkiler açısından, allelopatinin yabancı ot kontrolünde kullanımı ile maliyetin düşürülmesi, allelopatik bitkilerin toprak beslenmesi ve bazı toprak kökenli hastalıklara karşı kullanılabilmesi sonucu üretim ve çevre maliyetinin düşmesi; olumsuz etkiler açısından ise, istilacı bitkilerin, topraklardan temizlenebilmesi için yapılan harcamalar nedeniyle ortaya çıkan ekonomik yükler ile ekosistemin bozulması sonucunda ortaya çıkan çölleşme ve diğer iklimsel felaketlerle birlikte ekonomik üretim kaybı gibi konular sıralanabilir. Bu bildiride, bitkilerin allelopatik etkilerinin ekonomik açıdan irdelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla, konu hakkında yayınlanmış çalışmalar incelenmiş, ekonomik boyutta konunun tanımlanması ve tartışılması amaçlanmıştır. Ayrıca, konu hakkında yapılması gerektiği düşünülen araştırma konularının belirlenmesine çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Allelopati, Ekonomik Etki, Biyolojik Kontrol, İstilacı Bitkiler.
Araştırmayı İndir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir